Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum totstandkoming
Ministerie van Buitenlandse ZakenTractatenblad 2006, 210Verdrag

A. TITEL

Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Chili, anderzijds; (met bijlagen aanhangsels, protocollen, aantekeningen en Slotakte)

Brussel , 18 november 2002

B. TEKST

De Nederlandse tekst van de Overeenkomst, met bijlagen, aanhangsels, protocollen, aantekeningen en Slotakte, is geplaatst in Trb. 2003, 37.


De Nederlandse tekst van het Protocol van 16 december 2004 is geplaatst in Trb. 2005, 941.

D. PARLEMENT

Zie Trb. 2005, 94.


E. PARTIJGEGEVENS

Zie Trb. 2005, 94.


Protocol van 16 december 2004

Kennisgeving van de voltooiing van de voor inwerkingtreding vereiste procedures is voorzien in artikel 13, tweede lid, en niet, zoals werd vermeld in Trb. 2005, 94, in artikel 13, eerste lid.

PartijOnder-tekeningRatificatieType1)InwerkingOpzeggingBuitenwerking
België16-12-0410-05-05R01-11-05  
Chili16-12-0428-10-05R01-11-05  
Cyprus16-12-0410-05-05R01-11-05  
Denemarken16-12-0410-05-05R01-11-05  
Duitsland16-12-0410-05-05R01-11-05  
EG (Europese Gemeenschap)16-12-0410-05-05R01-11-05  
Estland16-12-0410-05-05R01-11-05  
Finland16-12-0410-05-05R01-11-05  
Frankrijk16-12-0410-05-05R01-11-05  
Griekenland16-12-0410-05-05R01-11-05  
Hongarije16-12-0410-05-05R01-11-05  
Ierland16-12-0410-05-05R01-11-05  
Italië16-12-0410-05-05R01-11-05  
Letland16-12-0410-05-05R01-11-05  
Litouwen16-12-0410-05-05R01-11-05  
Luxemburg16-12-0410-05-05R01-11-05  
Malta16-12-0410-05-05R01-11-05  
Nederlanden, het Koninkrijk der      
(voor Nederland)16-12-0410-05-05R01-11-05  
Oostenrijk16-12-0410-05-05R01-11-05  
Polen16-12-0410-05-05R01-11-05  
Portugal16-12-0410-05-05R01-11-05  
Slovenië16-12-0410-05-05R01-11-05  
Slowakije16-12-0410-05-05R01-11-05  
Spanje16-12-0410-05-05R01-11-05  
Tsjechië16-12-0410-05-05R01-11-05  
Verenigd Koninkrijk, het16-12-0410-05-05R01-11-05  
Zweden16-12-0410-05-05R01-11-05  

1) DO=Definitieve ondertekening, NB=Niet bekend, R=Ratificatie, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving, T=Toetreding, VG=Voortgezette gebondenheid

F. VOORLOPIGE TOEPASSING

Zie Trb. 2005, 94.

G. INWERKINGTREDING

Zie Trb. 2005, 94.


 De bepalingen van het Protocol, waarvan de artikelen 3, 4, 5, 6, 11 en 12 ingevolge artikel 13, derde lid, vanaf 16 december 2004 voorlopig werden toegepast en waarvan artikel 2 vanaf 1 mei 2004 voorlopig werd toegepast, zijn ingevolge artikel 13, tweede lid, op 1 november 2005 in werking getreden.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, geldt het Protocol alleen voor Nederland.

J. VERWIJZINGEN

Zie Trb. 2003, 37 en Trb. 2005, 94.

In het kader van de Overeenkomst zijn nog de volgende besluiten genomen:

Titel:Besluit van de Commissie van 10 januari 2006 inzake de sluiting van een Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Chili met betrekking tot wijzigingen van de aanhangsels I, II, III en IV bij de Overeenkomst inzake de handel in wijn van de Associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Chili, anderzijds; Brussel, 10 januari 2006
Tekst:Pb. EU L 231 van 24 augustus 2006, blz. 1 e.v.
   
Titel:Besluit van de Commissie van 3 maart 2006 betreffende de sluiting van een Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Chili over wijzigingen in aanhangsel II bij de Overeenkomst over de handel in gedistilleerde dranken en en gearomatiseerde dranken gehecht aan de Associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Chili, anderzijds; Brussel, 3 maart 2006
Tekst:Pb. EU L 231 van 24 augustus 2006, blz. 135 e.v.
   
Titel:Besluit van de Commissie van 11 april 2006 betreffende de sluiting van een Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Chili over wijzigingen in aanhangsel VI bij de Overeenkomst over de handel in wijn gehecht aan de Assocatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Chili, anderzijds; Brussel, 11 april 2006
Tekst:Pb. EU L 231 van 24 augustus 2006, blz. 139 e.v.
   
   
Overige verwijzingen
   
Titel:Handvest van de Verenigde Naties; San Francisco, 26 juni 1945
Laatste Trb. :Trb. 2006, 130
Titel:Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom van 20 maart 1883, zoals herzien te Brussel op 14 december 1900, te Washington op 2 juni 1911, te ’s-Gravenhage op 6 november 1925, te Londen op 2 juni 1934, te Lissabon op 31 oktober 1958 en te Stockholm op 14 juli 1967 en gewijzigd te Stockholm op 28 september 1979; Stockholm, 14 juli 1957
Laatste Trb. :Trb. 2006, 157
   
Titel:Berner Conventie voor de bescherming van werken van letterkunde en kunst van 9 september 1886, aangevuld te Parijs op 4 mei 1896, herzien te Berlijn op 13 november 1908, aangevuld te Bern op 20 maart 1914, herzien te Rome op 2 juni 1928, te Brussel op 26 juni 1948, te Stockholm op 14 juli 1967 en te Parijs op 24 juli 1971, en gewijzigd op 28 september 1979; Parijs, 24 juli 1971
Laatste Trb. :Trb. 2006, 158
   
Titel:Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien te Stockholm op 14 juli 1967 en te Genève op 13 mei 1977 en gewijzigd op 28 september 1979 te Genève; Genève, 13 mei 1977
Laatste Trb. :Trb. 2006, 161
   
Titel:Verdrag tot samenwerking inzake octrooien; Washington, 19 juni 1970
Laatste Trb. :Trb. 2006, 77
   
Titel:Overeenkomst van Straatsburg van 24 maart 1971 betreffende de internationale classificatie van octrooien, zoals gewijzigd op 28 september 1979; Straatsburg, 24 maart 1971
Laatste Trb. :Trb. 2006, 163
   
Titel:Overeenkomst van Locarno van 8 oktober 1968 tot instelling van een internationale classificatie voor tekeningen en modellen van nijverheid, zoals gewijzigd op 28 september 1979; Locarno, 8 oktober 1968
Laatste Trb. :Trb. 2006, 162
Titel:Verdrag van Boedapest inzake de internationale erkenning van het depot van micro-organismen ten dienste van de octrooiverlening; Boedapest, 28 april 1977
Laatste Trb. :Trb. 2006, 165
   
Titel:Schikking van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken van 14 april 1891, zoals herzien te Brussel op 14 december 1900, te Washington op 2 juni 1934, te Nice op 15 juni 1957 en te Stockholm op 14 juli 1967 en zoals gewijzigd te Genève op 28 september 1979; Stockholm, 14 juli 1967
Laatste Trb. :Trb. 2006, 159

Uitgegeven de twaalfde oktober 2006

De Minister van Buitenlandse Zaken,

B. R. BOT


XNoot
1

De in artikel 15 van het Protocol genoemde Bijlagen liggen ter inzage bij de Directie Juridische Zaken, Afdeling Verdragen, van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en bij het DG BEB van het Ministerie van Economische Zaken. De Nederlandse tekst van de Bijlagen is gepubliceerd in Pb. EU L 38 van 10 februari 2005, blz. 6 e.v.