Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum totstandkoming
Ministerie van Buitenlandse ZakenTractatenblad 2005, 94Verdrag

A. TITEL

Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Chili, anderzijds; (met bijlagen aanhangsels, protocollen, aantekeningen en Slotakte)

Brussel, 18 november 2002

B. TEKST

De Nederlandse tekst van de Overeenkomst, met bijlagen, aanhangsels, protocollen, aantekeningen en Slotakte, is geplaatst in Trb. 2003, 37.


Op 16 december 2004 is te Santiago de Chile een Protocol tot stand gekomen in verband met de toetreding van nieuwe lidstaten tot de Europese Unie.

De Nederlandse tekst1 van het Protocol luidt als volgt:

Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Chili, anderzijds, in verband met de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Hongarije, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek tot de Europese Unie

Het Koninkrijk België,

de Tsjechische Republiek,

het Koninkrijk Denemarken,

de Bondsrepubliek Duitsland,

de Republiek Estland,

de Helleense Republiek,

het Koninkrijk Spanje,

de Franse Republiek,

Ierland,

de Italiaanse Republiek,

de Republiek Cyprus,

de Republiek Letland,

de Republiek Litouwen,

het Groothertogdom Luxemburg,

de Republiek Hongarije,

de Republiek Malta,

het Koninkrijk der Nederlanden,

de Republiek Oostenrijk,

de Republiek Polen,

de Portugese Republiek,

de Republiek Slovenië,

de Slowaakse Republiek,

de Republiek Finland,

het Koninkrijk Zweden,

hetVerenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland,

hierna „de lidstaten" genoemd,

de Europese Gemeenschap,

hierna „de Gemeenschap" genoemd,

en

de Republiek Chili, hierna „Chili" genoemd,

Overwegende dat de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Chili, anderzijds, hierna „de Overeenkomst" genoemd, op 18 november 2002 te Brussel is ondertekend en dat enkele van de bepalingen van de Overeenkomst krachtens artikel 198, lid 3, sinds 1 februari 2003 worden toegepast;

Overwegende dat het Verdrag betreffende de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek (hierna „de nieuwe lidstaten” genoemd) tot de Europese Unie (hierna het „Toetredingsverdrag” te noemen) op 16 april 2003 te Athene werd ondertekend en op 1 mei 2004 in werking trad,

Zijn het volgende overeengekomen:

AFDELING I

OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN

Artikel 1

De Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek worden partij bij de Overeenkomst.

AFDELING II

HANDEL IN GOEDEREN

Artikel 2

Aan bijlage I bij de Overeenkomst worden de in afdeling 1 van bijlage I van de Overeenkomst vermelde tariefquota toegevoegd.

AFDELING III

OORSPRONGSREGELS

Artikel 3

Artikel 17, lid 4, en artikel 18, lid 2, van bijlage III bij de Overeenkomst worden gewijzigd overeenkomstig het bepaalde in bijlage II bij dit protocol.

Artikel 4

Aanhangsel III van bijlage III bij de Overeenkomst wordt vervangen door bijlage III bij dit protocol.

Artikel 5

Aanhangsel IV van bijlage III bij de Overeenkomst wordt vervangen door bijlage IV bij dit protocol.

Artikel 6

1. De bepalingen van de Overeenkomst zijn van toepassing op goederen die worden uitgevoerd uit Chili naar een van de nieuwe lidstaten of uit een van de nieuwe lidstaten naar Chili, die voldoen aan het bepaalde in bijlage III bij de Overeenkomst en die op de dag van toetreding onderweg zijn of zich in tijdelijke opslag bevinden in een douane-entrepot of in een vrije zone in Chili of de betrokken nieuwe lidstaat.

2. In dergelijke gevallen wordt preferentiële behandeling toegekend, mits binnen vier maanden na de datum van toetreding aan de douaneautoriteiten van het land van invoer een bewijs van oorsprong wordt overgelegd dat achteraf is afgegeven door de douaneautoriteiten of een bevoegde overheidsinstantie van het land van uitvoer.

AFDELING IV

HANDEL IN DIENSTEN EN VESTIGING

Artikel 7

Deel A van bijlage VII bij de Overeenkomst wordt vervangen

door bijlage V bij dit protocol.

Artikel 8

Deel A van bijlage VIII bij de Overeenkomst wordt vervangen door bijlage VI bij dit protocol.

Artikel 9

Deel A van bijlage IX bij de Overeenkomst wordt vervangen door de gegevens in bijlage VII bij dit protocol.

Artikel 10

Deel A van bijlage X bij de Overeenkomst wordt vervangen door bijlage VIII bij dit protocol.

AFDELING V

OVERHEIDSOPDRACHTEN

Artikel 11

1. De in bijlage IX bij dit protocol vermelde instanties van de nieuwe lidstaten worden toegevoegd aan de relevante afdelingen van bijlage XI bij de Overeenkomst.

2. De in bijlage X bij dit protocol vermelde publicaties van de nieuwe lidstaten worden toegevoegd aan aanhangsel 2 van bijlage XIII bij de Overeenkomst.

AFDELING VI

WTO

Artikel 12

Chili verbindt zich ertoe in verband met de toetreding van de nieuwe lidstaten tot de Gemeenschap geen claims of verzoeken in te dienen of beroep in te stellen, noch concessies uit hoofde van artikel XXIV, lid 6, en artikel XXVIII van de GATT 1994 of artikel XXI van de GATS te wijzigen of in te trekken.

AFDELING VII

ALGEMENE BEPALINGEN EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 13

1. Dit protocol wordt door de Gemeenschap, door de Raad van de Europese Unie namens de lidstaten en door Chili gesloten volgens hun respectieve interne procedures.

2. Dit protocol treedt in werking op de eerste dag van de eerste maand volgende op de maand waarin alle partijen elkaar in kennis hebben gesteld van de voltooiing van de daartoe vereiste procedures, of op de datum van inwerkingtreding van de Overeenkomst, als dat later is.

3. Onverminderd lid 2 komen de Gemeenschap en Chili overeen artikel 2, 3, 4, 5, 6, 11 en 12 van dit protocol voorlopig toe te passen vanaf het moment van ondertekening van dit protocol. Artikel 2 is van toepassing met ingang van 1 mei 2004.

4. Deze kennisgeving wordt gericht aan de secretaris-generaal van de Raad van de Europese Unie, die depositaris van dit protocol is.

5. Indien een bepaling van dit protocol door de partijen in afwachting van de inwerkingtreding wordt toegepast, wordt elke verwijzing in dergelijke bepalingen naar de inwerkingtreding van dit protocol gelezen als een verwijzing naar de datum waarop de partijen overeenkomen de betrokken bepaling overeenkomstig lid 3 toe te passen.

Artikel 14

Dit protocol is opgesteld in twee exemplaren in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Estse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Hongaarse, de Italiaanse, de Letse, de Litouwse, de Maltese, de Nederlandse, de Poolse, de Portugese, de Sloveense, de Slowaakse, de Spaanse, de Tsjechische en de Zweedse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek.

Binnen drie maanden na de ondertekening van dit protocol zal de Europese Gemeenschap de Estse, de Hongaarse, de Letse, de Litouwse, de Maltese, de Poolse, de Sloveense, de Slowaakse en de Tsjechische taalversies van dit protocol aan Chili doen toekomen. Onder voorbehoud van de inwerkingtreding van dit protocol worden de nieuwe taalversies authentiek onder dezelfde voorwaarden als de versies die zijn opgesteld in de huidige talen van dit protocol.

Artikel 15

Dit protocol maakt een integrerend deel uit van de Overeenkomst. De bijlagen bij dit protocol vormen een integrerend onderdeel daarvan.


D. PARLEMENT

Bij brieven van 4 september 2003 (Kamerstukken II 2002/2003, 29 033, nr. 1) is de Overeenkomst, met bijlagen, aanhangsels, protocollen en aantekeningen, in overeenstemming met artikel 2, eerste lid, en artikel 5, eerste lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen overgelegd aan de Eerste en de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

De toelichtende nota die de brieven vergezelde, is ondertekend door de Minister van Buitenlandse Zaken J. G. DE HOOP SCHEFFER en de Staatssecretaris van Europese Zaken A. NICOLAÏ.

De goedkeuring door de Staten-Generaal is verleend op 9 oktober 2003.


Het Protocol van 16 december 2004 behoeft ingevolge artikel 7, onderdeel a, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen juncto artikel 2 van de Rijkswet van 12 februari 2004 (Stb.2004, 70) niet de goedkeuring van de Staten-Generaal.

E. PARTIJGEGEVENS

Kennisgeving van de voltooiing van de voor inwerkingtreding vereiste procedures is voorzien in artikel 198, eerste lid.

Overeenkomst

PartijOndertekeningRatificatieType1)InwerkingOpzeggingBuitenwerking
België18-11-0230-04-04R01-03-05  
Chili18-11-0228-01-03R01-03-05  
Denemarken18-11-0227-06-03R01-03-05  
Duitsland18-11-0221-01-05R01-03-05  
EG (Europese Gemeenschap)18-11-0228-02-05R01-03-05  
Finland18-11-0209-02-04R01-03-05  
Frankrijk18-11-0228-06-04R01-03-05  
Griekenland18-11-0201-04-04R01-03-05  
Ierland18-11-0230-06-03R01-03-05  
Italië18-11-0216-07-04R01-03-05  
Luxemburg18-11-0221-04-04R01-03-05  
Nederlanden, het Koninkrijk der (voor Nederland)18-11-0209-12-03R01-03-05  
Oostenrijk18-11-0205-08-04R01-03-05  
Portugal18-11-0216-04-04R01-03-05  
Spanje18-11-0227-11-03R01-03-05  
Verenigd Koninkrijk, het18-11-0209-07-03R01-03-05  
Zweden18-11-0217-12-03R01-03-05  

1) DO=Definitieve ondertekening, R=Ratificatie, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving, T=Toetreding, VG=Voortgezette gebondenheid


Protocol van 16 december 2004

Kennisgeving van de voltooiing van de voor inwerkingtreding vereiste procedures is voorzien in artikel 13, eerste lid.

PartijOndertekeningRatificatieType1)InwerkingOpzeggingBuitenwerking
België16-12-04     
Chili16-12-04     
Cyprus16-12-04     
Denemarken16-12-04     
Duitsland16-12-04     
EG (Europese Gemeenschap)16-12-04     
Estland16-12-04     
Finland16-12-04     
Frankrijk16-12-04     
Griekenland16-12-04     
Hongarije16-12-04     
Ierland16-12-04     
Italië16-12-04     
Letland16-12-04     
Litouwen16-12-04     
Luxemburg16-12-04     
Malta16-12-04     
Nederlanden, het Koninkrijk der16-12-04     
Oostenrijk16-12-04     
Polen16-12-04     
Portugal16-12-04     
Slovenië16-12-04     
Slowakije16-12-04     
Spanje16-12-04     
Tsjechië16-12-04     
Verenigd Koninkrijk, het16-12-04     
Zweden16-12-04     

1) DO=Definitieve ondertekening, R=Ratificatie, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving, T=Toetreding, VG=Voortgezette gebondenheid

F. VOORLOPIGE TOEPASSING

De artikelen 3, 4, 5, 6, 11 en 12 van het Protocol van 16 december 2004 worden ingevolge zijn artikel 13, derde lid, vanaf 16 december 2004 en artikel 2 vanaf 1 mei 2004 voorlopig toegepast.

Wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft, geldt de voorlopige toepassing alleen voor Nederland.

G. INWERKINGTREDING

De bepalingen van de Overeenkomst met bijlagen, aanhangsels, protocollen en aantekeningen zijn ingevolge artikel 198, eerste lid, juncto artikel 206 van de Overeenkomst op 1 maart 2005 in werking getreden.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, geldt het Verdrag alleen voor Nederland.


De bepalingen van het Protocol van 16 december 2004 zullen ingevolge zijn artikel 13, tweede lid, in werking treden op de eerste dag van de eerste maand volgende op de maand waarin alle partijen elkaar in kennis hebben gesteld van de voltooiing van de daartoe vereiste procedures.

J. VERWIJZINGEN

Zie Trb. 2003, 37.

Verbanden

In het kader van de Overeenkomst zijn nog de volgende Besluiten genomen:

Titel:Besluit Nr. 1/2003 van het Associatiecomité van de SPS-overeenkomst EU-Chili, genoemd Gemengd Comité van Beheer, van 24 oktober 2003 betreffende het reglement van orde van het Associatiecomité van de SPS-overeenkomst EU-Chili, genoemd Gemend Comité van beheer (hierna “GCB” genoemd) (2005/168/EG); 24 oktober 2003
Tekst:Pb. EU L 55 van 1 maart 2005, blz. 93 e.v.
   
Titel:Besluit van de Commissie van 29 november 2004 inzake de sluiting van een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Chili met betrekking tot wijzigingen van aanhangsel I bij de Overeenkomst inzake de handel in gedistilleerde dranken en gearomatiseerde dranken van de Associatie-overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Chili, anderzijds, in verband met de uitbreiding (2004/881/EG); Brussel, 29 november 2004
Tekst:Pb. EU L 373 van 21 december 2004, blz. 44 e.v.
   
Overige verwijzingen
   
Titel:Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap; Rome, 25 maart 1957
Laatste Trb. :Trb. 2004, 120
   
Titel:Verdrag betreffende de Europese Unie; Maastricht, 7 februari 1992
Laatste Trb. :Trb. 2004, 122
   
Voor wijzigingen van bovengenoemd Verdrag van 25 maart 1957 en 7 februari 1992 zie rubriek J van Trb. 2004, 119.
   
Titel:Handvest van de Verenigde Naties; San Francisco, 26 juni 1945
Laatste Trb. :Trb. 2004, 240
   
Titel:Verdrag van de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom inzake auteursrecht (WCT) (1996); Genève, 20 december 1996
Laatste Trb. :Trb. 2003, 161
   
Titel:Verdrag van de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom inzake uitvoeringen en fonogrammen (WPPT) (1996); Genève, 20 december 1996
Laatste Trb. :Trb. 2003, 162
   
Titel:Verdrag tot samenwerking inzake octrooien; Washington, 19 juni 1970
Laatste Trb. :Trb. 2004, 242
   
Titel:Verdrag van Boedapest inzake de internationale erkenning van het depot van micro-organismen ten dienste van de octrooiverlening; Boedapest, 28 april 1977
Laatste Trb. :Trb. 2003, 105
   
Titel:Protocol bij de Schikking van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken; Madrid, 27 juni 1989
Laatste Trb. :Trb. 2003, 63
   
Titel:Verdrag tussen het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, Ierland, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Portugese Republiek, de Republiek Finland, het Koninkrijk Zweden, het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (lidstaten van de Europese Unie) en de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek betreffende de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek tot de Europese Unie;Athene, 16 april 2003
Tekst:Trb. 2003, 74 (Nederlands)
  Trb. 2003, 121 en 152 (correcties Nederlandse tekst)
Laatste Trb. :Trb. 2004, 119

De tekst van het Protocol van 16 december 2004 is eveneens afgedrukt in Pb. EU L 38 van 10 februari 2005, blz. 3 e.v.

In overeenstemming met artikel 19, tweede lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen heeft de Minister van Buitenlandse Zaken bepaald dat het Protocol van 16 december 2004 zal zijn bekendgemaakt in Nederland op de dag na de datum van uitgifte van dit Tractatenblad.

Uitgegeven de tweeëntwintigste april 2005

De Minister van Buitenlandse Zaken,

B. R. BOT


XNoot
1

De Deense, de Duitse, de Engelse, de Estse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Hongaarse, de Italiaanse, de Letse, de Litouwse, de Maltese, de Macedonische, de Poolse, de Portugese, de Sloveense, de Slowaakse, de Spaanse, de Tsjechische en de Zweedse tekst zijn niet afgedrukt.

De Bijlagen zijn niet afgedrukt: deze liggen ter inzage bij de Directie Juridische Zaken, Afdeling Verdragen, van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.