Instelling tijdelijke gebieden met beperkingen Kruispeel, tevens ontheffing minimum VFR-vlieghoogte, Ministerie van Defensie

4 juni 2024

Nummer: MLA/103/2024

Kenmerk: BS2024017673

De Minister van Defensie,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Infrastructuur en Waterstaat;

Gelezen het verzoek van de commandant van het Defensie Helikopter Commando van 22 maart 2024;

Gelet op de artikelen 9 en 19, derde lid, van het Besluit luchtverkeer 2014;

Besluit:

Artikel 1

 • 1. Ten behoeve van een multidisciplinaire Air Assault oefening, genaamd Joint Falcon, wordt ter bescherming van burger- en militair luchtverkeer het tijdelijke gebied met beperkingen (TGB) Kruispeel ingesteld, begrensd door de volgende coördinaten en hoogten:

  TGB Kruispeel

  Van 51°14’01”N 005°37’59”E, naar 51°14’18”N 005°44’31”E, naar 51°15’12”N 005°45’52”E, naar 51°13’51"N 005°47’59”E, naar 51°12’57”N 005°43’18”E, naar 51°11’26”N 005°40’50”E, naar 51°13’14”N 005°35’45”E, terug naar

  51°14’01”N 005°37’59”E van grondniveau tot 400ft AGL (zie figuur).

 • 2. Het TGB Kruispeel wordt ingesteld op de hieronder genoemde dagen en tijdstippen:

  Week 29:

  van dinsdag 16 juli 2024 08:00 uur tot woensdag 17 juli 2024 18:00 uur lokale tijd.

  FIGUUR: TGB Kruispeel

  FIGUUR: TGB Kruispeel

Artikel 2

Voor het gebruik van het TGB Kruispeel gelden de volgende voorwaarden:

 • a. de uitvoering van andere vluchten dan de bij oefening betrokken vluchten in het TGB is niet toegestaan, met uitzondering van gecoördineerde HEMS- en SAR-vluchten en vluchten van de Landelijke Eenheid, Dienst Infrastructuur, afdeling Luchtvaart en overige vluchten door luchtvaartuigen die voor binnenvliegen toestemming hebben verkregen van MilATCC Schiphol of de plaatselijke luchtverkeersleiding van Kleine-Brogel;

 • b. de aan de oefening deelnemende gezagvoerder(s) en gezagvoerders van vluchten als genoemd in onderdeel a dienen radiocontact te hebben met MilATCC Schiphol voor het binnenvliegen van het TGB en dienen te voldoen aan de voorwaarden, gesteld door de genoemde Luchtverkeersleiding-instantie;

 • c. tijdens het vliegen binnen het TGB dienen de aan de oefening deelnemende gezagvoerder(s) gebruik te maken van een SSR-transponder met mode S of modes 3/A en C. Deze verplichting geldt niet voor HDBV-14 toestellen;

 • d. de daadwerkelijke activering en de-activering van het TGB zal vooraf worden gemeld aan de supervisor MilATCC Schiphol en de plaatselijke luchtverkeersleiding van Kleine-Brogel;

 • e. het uitvoeren van de vluchten met het RPAS boven aaneengesloten bebouwing en mensenverzamelingen is verboden;

 • f. tijdens de uitvoering van de vluchten met het Remotely Piloted Aircraft System (RPAS) worden de in de HDBV-14 opgenomen beperkingen en richtlijnen in acht genomen;

 • g. voor aanvang van de vluchten met het RPAS stelt de vluchtuitvoerder zich op de hoogte met betrekking tot plaatsen die geschikt zijn voor het uitvoeren van een noodlanding;

 • h. de vliegroute en vlieghoogte worden zodanig gekozen dat in geval van een noodlanding het risico voor derden zoveel mogelijk wordt beperkt;

 • i. voor aan de oefening deelnemende RPAS geldt binnen het TGB Kruispeel een maximum hoogte van 300ft AGL en dat deze in tijd of lateraal gesegregeerd worden van vluchten met ‘bemande luchtvaartuigen’.

Artikel 3

Voor deelnemende helikopters binnen het TGB Kruispeel:

 • 1. is de toegestane minimum VFR-vlieghoogte binnen de daglichtperiode 100ft AGL of incidenteel zoveel lager als in verband met het doel van de vlucht noodzakelijk is;

 • 2. gelden, in aanvulling op de artikelen 7, 10 en 12 van de Regeling minimum VFR-vlieghoogten en VFR-vluchten buiten de daglichtperiode voor militaire vliegtuigen en helikopters, voorts de volgende voorwaarden;

  • a. laagvliegen is alleen toegestaan voor de luchtvaartuigen die deelnemen aan de oefening;

  • b. met betrekking tot het vliegzicht en de wolkenbasis gelden de eisen voor VFR-vluchten;

  • c. tijdens de vlucht worden gebieden met aaneengesloten bebouwing, industrie- en havengebieden daaronder begrepen, dan wel mensenverzamelingen zoveel mogelijk vermeden;

  • d. het overvliegen van bebouwing, met name ziekenhuizen en sanatoria, wordt zoveel mogelijk vermeden;

  • e. de vrijstelling uit artikel 7 van de Regeling minimum VFR-vlieghoogten en VFR-vluchten buiten de daglichtperiode voor militaire vliegtuigen en helikopters geldt alleen voor die delen van de vlucht die voor het doel van de vlucht noodzakelijk zijn en waarvoor in de vluchtopdracht, uit naam van de Accountable Manager van het Defensie Helikopter Commando, expliciete toestemming/opdracht is verleend;

  • f. aanvliegroutes en -hoogten, alsmede oefenlocaties worden zodanig gekozen dat geluidhinder zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Artikel 4

Deze beschikking treedt in werking met ingang van dinsdag 16 juli 2024 en vervalt met ingang van donderdag 18 juli 2024.

Deze beschikking zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst en zal tevens bekend worden gemaakt door middel van een NOTAM.

De Minister van Defensie, voor deze, De Directeur Militaire Luchtvaart Autoriteit, A.A.W.K. Appels, Commodore

Tegen dit besluit kan, ten aanzien van de tijd en locatie waarop het TGB wordt ingesteld, op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt, een bezwaarschrift worden ingediend. Dit bezwaarschrift kan digitaal of schriftelijk worden ingediend. Het digitale bezwaarschrift dient te worden ingediend via www.defensie.nl/bezwaarJDV. Het schriftelijke bezwaarschrift dient te worden gericht aan de Minister van Defensie, Dienstencentrum Juridische Dienstverlening, ter attentie van de Commissie advisering bezwaarschriften Defensie, MPC 55A, Postbus 90004, 3509 AA Utrecht. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener; de dagtekening; een omschrijving van de beschikking waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Indien onverwijlde spoed dat vereist, is het mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de president van de rechtbank die bevoegd is. In dat geval is griffierecht verschuldigd. Voorwaarde is dat een bezwaarschrift is ingediend.

TOELICHTING

In week 29 van 2024 vindt de multidisciplinaire Air Assault oefening “Joint Falcon” van het Defensie Helikopter Commando (DHC) plaats.

Tijdens deze oefening, waarbij vliegende eenheden en grondeenheden betrokken zijn, staat

de integratie en samenwerking van deze eenheden centraal. Er zal gebruik worden gemaakt van helikopters en het Remotely Piloted Aircraft System (RPAS) tijdens deze oefening. Ter bescherming van deze bijzondere activiteiten in de lucht is het tijdelijke gebied met beperkingen (TGB) Kruispeel ingesteld gedurende de dagen en tijdstippen zoals opgenomen in dit besluit. Bij de uitvoering van de oefening worden de grenzen van het TGB niet overschreden.

Ten aanzien van artikel 3, eerste lid, van de beschikking wordt opgemerkt dat om de oefening mogelijk te maken, aan de aan de oefening deelnemende gezagvoerders van het DHC binnen het TGB voor VFR-vluchten gedurende de daglichtperiode ontheffing wordt verleend van de vigerende minimum VFR-vlieghoogte. Gelijk aan de vrijstelling, vervat in artikel 7 van de Regeling minimum VFR-vlieghoogten en VFR-vluchten buiten de daglichtperiode voor militaire vliegtuigen en helikopters (hierna: de Regeling) mag, indien door militaire helikopters behorende tot of in gebruik bij de Nederlandse en bondgenootschappelijke strijdkrachten wordt geoefend in het kader van operaties met niet-vliegende eenheden, op 100 voet worden gevlogen, of zoveel lager als voor het doel van de vlucht noodzakelijk is.

Artikel 3, tweede lid sub e stelt dat het afwijken van de vigerende vlieghoogten binnen de oefening alleen is toegestaan wanneer hiervoor binnen de vluchtopdracht expliciet opdracht en toestemming is gegeven uit naam van de Accountable Manager. De Accountable Manager is veelal de commandant vliegbasis.

Het vorenstaande betekent dat niet continu laag wordt gevlogen. Aanvliegroutes en -hoogten, alsmede oefenlocaties worden zodanig gekozen dat geluidhinder zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Luchtvaartuigen in gebruik bij de Landelijke Eenheid, Dienst Infrastructuur, afdeling Luchtvaart, en luchtvaartuigen ten behoeve van HEMS- en SAR-vluchten mogen het TGB binnenvliegen na toestemming van MilATCC Schiphol of de plaatselijke luchtverkeersleiding van Kleine-Brogel.

Naar boven