Benoeming leden parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening, Tweede Kamer der Staten-Generaal

PARLEMENTAIRE ENQUÊTE FRAUDEBELEID EN DIENSTVERLENING

De Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft op 1 februari 2022 overeenkomstig artikel 2 van de Wet op de parlementaire enquête 2008 besloten een parlementaire enquête te houden naar het fraudebeleid en de dienstverlening van de overheid. Doel van de enquête is tot inzicht en oordeelsvorming te komen aangaande de wijze waarop de overheid fraude bestrijdt en daarbij tekort is geschoten in de dienstverlening aan en rechtsbescherming van burgers door het proces van de totstandkoming en uitvoering van fraudebeleid bloot te leggen, in het bijzonder de rol van de Tweede Kamer, het gebruik van (discriminerende) risicoprofielen en de informatie-uitwisseling, teneinde lessen te trekken opdat iedereen kan vertrouwen op een rechtvaardige behandeling door de overheid.

De enquête zal worden uitgevoerd door de parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening. Tot lid van de enquêtecommissie zijn benoemd:

  • M. van Nispen (SP)

  • S. Belhaj (D66)

  • E.J. Slootweg (CDA)

  • L. van Raan (PvdD)

  • F. Azarkan (DENK)

  • S.H. Simons (BIJ1)

  • H.H. van der Woude (VVD)

  • S. Maatoug (GroenLinks)

De griffier van de commissie is de heer E.M. Sjerp.

Den Haag, 17 januari 2023

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, V.A. Bergkamp

De wnd. Griffier van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, G.J. Hamilton

Naar boven