Beschikking van het Benelux Comité van Ministers tot benoeming van een raadsheer en een plaatsvervangend raadsheer in het Benelux-Gerechtshof, Ministerie van Justitie en Veiligheid

M (2021) 17

Het Benelux Comité van Ministers,

Gelet op artikel 3, leden 1 tot en met 3, van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof, ondertekend te Brussel op 31 maart 1965, zoals laatst gewijzigd door het op 15 oktober 2012 te Luxemburg ondertekende Protocol,

Overwegende dat het Benelux Comité van Ministers op 8 juli 2021 akte heeft verleend van het ontslag van de heer Eric Dirix, per 16 juni 2021, als raadsheer in het Benelux-Gerechtshof, en van het ontslag van de heer Benoît Dejemeppe, per 1 september 2021, als plaatsvervangend raadsheer in het Benelux-Gerechtshof,

Op voordracht van de Belgische Minister van Justitie,

Heeft het volgende beslist:

Artikel 1

De heer Bart Wylleman, raadsheer in het Hof van Cassatie van België, wordt benoemd tot raadsheer in het Benelux-Gerechtshof.

Artikel 2

De heer Koenraad Moens, raadsheer in het Hof van Cassatie van België, wordt benoemd tot plaatsvervangend raadsheer in het Benelux-Gerechtshof.

Artikel 3

Deze beschikking treedt in werking op de dag van ondertekening.

Gedaan te Brussel, 13 december 2021

De Voorzitster van het Benelux Comité van Ministers, S. Wilmès

Naar boven