Besluit van 6 december 2022 van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming, nr. ANVS-2022/17414, houdende de benoeming van een lid van de Raad van Advies ANVS

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming,

Gelet op artikel 3, eerste lid, van het Instellingsbesluit Raad van Advies ANVS;

BESLUIT:

Artikel 1. Begripsbepaling

In dit besluit wordt verstaan onder Raad van Advies: Raad van Advies ANVS als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van het Instellingsbesluit Raad van Advies ANVS.

Artikel 2. Benoeming

  • 1. Prof. dr. ir. G.L.L. Reniers te benoemen tot lid van de Raad van Advies.

  • 2. De benoeming geschiedt voor een periode van vijf jaar.

Artikel 3. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2023.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift aan de betrokkene worden gezonden.

DE AUTORITEIT NUCLEAIRE VEILIGHEID EN STRALINGSBESCHERMING, namens deze, A. van Bolhuis, bestuursvoorzitter

TOELICHTING

Prof. dr. ir. G.L.L. Reniers is benoemd vanwege zijn expertise op het gebied van industriële veiligheid en beveiliging.

De benoemingen zijn voor een termijn van maximaal vijf jaar (art. 3, eerste lid, van het Instellingsbesluit Raad van Advies ANVS). Leden van de Raad kunnen in principe één maal worden herbenoemd.

De overige aspecten van de Raad zijn geregeld in het Instellingsbesluit Raad van Advies ANVS.

DE AUTORITEIT NUCLEAIRE VEILIGHEID EN STRALINGSBESCHERMING, namens deze, A. van Bolhuis, bestuursvoorzitter

Naar boven