RECTIFICATIE 380kV-hoogspanningsverbinding Vierverlaten–Ens, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Kennisgeving voornemen en voorstel participatie

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) start een verkenning naar de aanleg van een nieuwe 380kV-hoogspanningsverbinding tussen de hoogspanningsstations Vierverlaten en Ens. Netbeheerder Tennet TSO B.V. hee_ het voornemen om deze hoogspanningsverbinding te realiseren. In deze kennisgeving leest u wat het project inhoudt, waarover u kunt meedenken en hoe u kunt reageren. U kunt vanaf vrijdag 18 november 2022 tot en met donderdag 29 december 2022 reageren op het voornemen en voorstel participatie.

Wat houdt het project in?

Het project betreft de aanleg van een nieuwe 380kV-hoogspanningsverbinding tussen de hoogspanningsstations Vierverlaten in de gemeente Groningen en Ens in de gemeente Noordoostpolder. De nieuwe hoogspanningsverbinding wordt in principe bovengronds aangelegd.

Wat doet het ministerie?

Het aanleggen van een nieuwe 380kV-hoogspanningsverbinding is op grond van de Elektriciteitswet een project van nationaal belang en valt hierdoor onder de rijkscoördinatieregeling (RCR). Dit betekent dat de Minister voor Klimaat en Energie de besluitvorming coördineert en samen met de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) uiteindelijk bepaalt waar de hoogspanningsverbinding komt. Naar verwachting treedt 1 juli 2023 de nieuwe Omgevingswet in werking, waar de RCR-procedure in opgenomen wordt. Daarom wordt voor dit project vanaf de start gewerkt volgens de eisen van de nieuwe Omgevingswet.

Zoekgebied 380kV-hoogspanningsverbinding Vierverlaten-Ens

Zoekgebied 380kV-hoogspanningsverbinding Vierverlaten-Ens

Waarom is dit project nodig?

De nieuwe verbinding is nodig om de energietransitie te kunnen faciliteren en knelpunten in het elektriciteitsnet, die vanaf 2025 optreden en na 2030 sterk in risico toenemen, te voorkomen. Deze knelpunten ontstaan door meer duurzame opwek enerzijds en meer vraag naar elektriciteit van huishoudens en bedrijven anderzijds. Ook is de verbinding nodig om het internationale stroomtransport van en naar Duitsland en de rest van Europa mogelijk te maken. Ten slotte maakt de nieuwe verbinding ruimte vrij op het onderliggende net.

Samenhang met twee andere nieuwe hoogspanningsprojecten

De komende jaren moet naast het onderhoud aan en opwaardering van bestaande hoogspanningsverbindingen, de capaciteit van het elektriciteitsnet in Nederland worden uitgebreid. Nieuwe hoogspanningsstations en -verbindingen zorgen niet alleen voor meer transportcapaciteit, maar zorgen ook lokaal voor ruimte om nieuwe aansluitingen van particulieren en bedrijven op het elektriciteitsnet mogelijk te maken. Naast de hoogspanningsverbinding Vierverlaten-Ens zijn tussen de hoogspanningsstations Diemen–Lelystad–Ens en Geertruidenberg–Krimpen aan den IJssel/Crayestein nieuwe verbindingen voorzien. Samen met de omgeving gaan we de komende jaren op zoek naar tracés voor deze verbindingen.

Participatie: uw mening en inbreng zijn belangrijk

Het project raakt de belangen van veel mensen en partijen. Het Ministerie van EZK en TenneT vinden het daarom belangrijk dat u de mogelijkheid krijgt om ideeën in te brengen en mee te denken over het project. In bovenstaande kaart staan tracé-alternatieven die worden onderzocht. Ziet u nog andere oplossingen? In het voorstel voor participatie staat beschreven hoe de verschillende partijen worden betrokken in de huidige fase van het project. Dit voorstel voor participatie wordt geactualiseerd bij belangrijke momenten in het project.

Op donderdag 1 december 2022 vindt van 19.00 uur tot 20.00 uur een online informatiebijeenkomst plaats. Tijdens deze online informatiebijeenkomst krijgt u informatie over het project en over de procedure. Ook kunt u vragen stellen aan medewerkers van TenneT en het Ministerie van EZK. Aanmelden voor de online informatiebijeenkomst kan via het aanmeldformulier op www.rvo.nl/vierverlaten-ens. Indien u wenst kunt u hier ook aangeven welke vraag u heeft.

Wilt u reageren?

U kunt vanaf vrijdag 18 november 2022 tot en met donderdag 29 december 2022 reageren op het voornemen en voorstel voor participatie. In deze periode kunt u deze documenten bekijken op www.rvo.nl/vierverlaten-ens.

U kunt de documenten tijdens openingstijden bekijken in de gemeentehuizen van de gemeente Noordoostpolder en de gemeente Groningen.

  • gemeente Noordoostpolder,

    Harmen Visserplein 1, 8302 BW Emmeloord

  • gemeente Groningen, KCC Loket Bouwen en Wonen,

    Harm Buiterplein 1, 9723 ZR Groningen

U kunt op drie manieren reageren.

Digitaal: via www.rvo.nl/vierverlaten-ens

Telefonisch: op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur via 070 379 89 79.

Per post:

Bureau Energieprojecten

Inspraakpunt Hoogspanningsverbinding Vierverlaten–Ens

Postbus 111

9200 AC Drachten

Wilt u uw brief ondertekenen en uw adres vermelden? Dan sturen wij u een ontvangstbevestiging toe.

Wat gebeurt er met uw reactie?

Uw reactie wordt betrokken bij het opstellen van de zogenoemde concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (c-NRD). In de c-NRD staat welke tracé-alternatieven in de volgende fase van het project worden onderzocht en hoe het onderzoek wordt gedaan. De c-NRD ligt naar verwachting medio 2023 ter inzage. Uw reactie op het voorstel voor participatie wordt gebruikt om het participatieproces verder uit te werken.

Wilt u meer weten?

Meer informatie over de hoogspanningsverbinding Vierverlaten-Ens en alle bijbehorende documenten vindt u op www.rvo.nl/vierverlaten-ens en op de website van TenneT www.tennet.eu/vierverlaten-ens. Heeft u vragen over de procedure? Bel dan met telefoonnummer 070 379 89 79. Of stel uw vragen tijdens de online bijeenkomst.

Naar boven