Besluit van 13 september 2022, nr. 2022001923, houdende herbenoeming van een buitengewoon lid van de Raad voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming

Wij Willem-Alexander, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister voor Rechtsbescherming van 2 september 2022, nr. 4172865;

Gelet op artikel 5, tweede en derde lid, van de Instellingswet Raad voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming 2015;

HEBBEN GOEDGEVONDEN EN VERSTAAN:

Artikel 1

Als buitengewoon lid in de Afdeling rechtspraak van de Raad voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming te herbenoemen voor de duur van twee jaar: mevrouw mr. A. van Holten.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van 30 september 2022.

Onze Minister voor Rechtsbescherming is belast met de uitvoering van dit besluit dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

‘s-Gravenhage, 13 september 2022

Willem-Alexander

De Minister voor Rechtsbescherming, F.M. Weerwind

Naar boven