Bekendmaking besluit Watervergunning Tata Steel IJmuiden B.V. te IJmuiden, Rijkswaterstaat

Waterwet

Watervergunning Tata Steel IJmuiden B.V.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat maakt ter voldoening aan de Algemene wet bestuursrecht het volgende bekend. Op 9 mei 2022 is een aanvraag tot wijziging van een watervergunning ontvangen van Tata Steel IJmuiden B.V. te IJmuiden. De aanvraag heeft betrekking op het plaatsen en in gebruik nemen van een doekenfilter en een actieve kool injectie ten behoeve van de afgasbehandeling van de Pelletfabriek.

De beoogde verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen dan volgens de geldende vergunning reeds zijn toegestaan. Gelet op artikel 6.26, tweede lid, van de Waterwet is de aanvraag voorbereid met toepassing van afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht. De vigerende watervergunning is gewijzigd bij besluit van 15 juni 2022, nr. RWS-2022/18542.

Termijn van ter inzagelegging

De vergunning en de daarbij behorende stukken liggen vanaf 23 juni 2022 tot en met 4 augustus 2022 ter inzage bij:

  • a. Rijkswaterstaat West-Nederland Noord, afdeling Vergunningverlening, Toekanweg 7 te Haarlem, tijdens kantooruren alwaar desgewenst een mondelinge toelichting op de stukken kan worden verkregen.

Voor nadere inlichtingen kan men zich telefonisch wenden tot de afdeling Vergunningverlening, telefoon 06 21 16 71 16.

Inwerkingtreding besluit, bezwaar en voorlopige voorziening

De vergunning treedt in werking één dag na bekendmaking.

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan tegen bovenstaande vergunning door belanghebbenden gedurende de ter inzage termijn een bezwaarschrift worden ingediend. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, per adres: RWS West-Nederland Noord, Afdeling Werkenpakket, Postbus 2232, 3500 GE Utrecht. Het bezwaarschrift dient ten minste te bevatten: de naam en het adres van de indiener; de dagtekening van het bezwaar; de vermelding van het bestuursorgaan dat de beschikking heeft genomen en, zo mogelijk de datum en het kenmerk van de beschikking; een opgave van redenen waarom u zich met de beschikking niet kunt verenigen.

Indien tegen een besluit bezwaar is gemaakt kan tevens een verzoek voor een voorlopige voorziening worden ingediend. Een dergelijk verzoek dient samen met een afschrift van het bezwaarschrift te worden gezonden naar de sector Bestuursrecht van de rechtbank binnen het rechtsgebied waarvan de indiener van het verzoek zijn woonplaats heeft. Voor het indienen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd. Indiening kan ook via de site http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, namens deze, hoofd afdeling Vergunningverlening Rijkswaterstaat West-Nederland Noord A.F. Wolters

Naar boven