C-233 Green Deal Circulaire Denim “Denim Deal”, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Denim kleding is niet uit ons dagelijks leven weg te denken!

 

Gemiddeld koopt een Nederlander jaarlijks 1,2 paar nieuwe jeans en hangen er gemiddeld 5,4 paar jeans in iedere kledingkast wat leidt tot een verkoop van 21 miljoen paar jeans in Nederland.

Wereldwijd wordt slechts 63% van de geproduceerde jeans verkocht. Voor de productie van elk paar jeans is gemiddeld 8.000 liter water nodig en slechts 0,1% van de afgedankte kleding wordt gebruikt voor hoogwaardige producten. De noodzaak om de productie van jeans en andere denim kleding te verduurzamen is evident.

 

Deze ‘Green Deal Circulaire Denim Textiel’ heeft tot doel om met een samenwerkingsverband van koplopers in de gehele waardeketen de kringloop te sluiten en daarmee de benodigde duurzame systeemverandering in de denim keten te realiseren.

 

Een essentiële dimensie van duurzaamheid is circulariteit: het sluiten van de kringloop. Partijen uit de keten van inzameling tot recycling, producenten, merkeigenaren, detailhandelaren en overheden hebben samen een aanpak ontwikkeld om grote stappen te zetten met betrekking tot hergebruik van textiel in alle denimproducten die aangeboden worden op de Nederlandse markt met het oogmerk om de toepassing van gerecyclede vezels in denim als nieuwe standaard te realiseren.

Partijen:

1. De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, mevrouw Stientje van Veldhoven-van der Meer, hierna te noemen: IenW;

2. De Minister van Economische Zaken en Klimaat, de heer Eric Wiebes, hierna te noemen: EZK; beiden handelend in hun hoedanigheid van bestuursorgaan;

3. Het College van burgemeester en Wethouders van de gemeente Amsterdam, handelend als bestuursorgaan van de gemeente Amsterdam, namens deze de wethouder Duurzaamheid & Circulaire Economie, mevrouw Marieke van Doorninck;

4. Het College van burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaanstad, handelend als bestuursorgaan van de gemeente Zaanstad, namens deze de wethouder Duurzaamheid & Circulaire Economie, mevrouw Annette Baerveldt;

5. Metropoolregio Amsterdam, de heer Robbert Berkhout, wethouder van de gemeente Haarlem, in hoedanigheid van programmatrekker circulaire economie voor het samenwerkingsverband van 32 gemeenten, 2 provincies en de Vervoersregio Amsterdam, hierna te noemen MRA;

Partijen genoemd onder 3–5, hierna samen te noemen: “Lokale Overheden”, Partijen genoemd onder 1–5, hierna samen te noemen: “Publieke Partijen”,

6. Circulus-Berkel B.V., mevrouw Lisette Bosch;

7. Cooperatieve Vereniging Midwaste Milieu U.A., de heer Machiel van Haaften;

8. Reinigingsdienst Rd4, de heer Wil Sijstermans;

9. Stichting Leger des Heils ReShare, de heer Simon Smedinga;

10. Stichting Sympany, mevrouw Hester Frederica van Doorn;

11. Smart Fibersort B.V., de heer Hans Bon;

12. Wieland Textiles B.V., de heer Hans Bon;

13. Wolkat Products B.V., mevrouw Kimberley van der Wal;

Partijen genoemd onder 6–13, hierna samen te noemen: “Textielafvalverwerkers”,

14. Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş., de heer Besim Özek;

15. Çalık Denim Tekstil San. ve Tic. A.Ş., de heer Mehmet Serdar Özcan;

16. Ereks Konf. San. Tic. A.Ş., de heer Romain Narcy;

17. Gama Recycled A.Ş., de heer Zafer Kaplan;

18. Orta Anadolu Ticaret ve Sanayi İşletmesi T.A.Ş., de heer Sedef Uncu Aki;

Partijen genoemd onder 14–18, hierna samen te noemen: “Vervezelaars, Spinners, Weverijen en Productiebedrijven”,

19. Brightloops B.V., mevrouw Ellen Mensink;

20. KOI International B.V., de heer Tony Tonnaer;

21. Kuyichi BV, de heer Peter Schuitema;

22. MUD Jeans International B.V., de heer Dion Vijgeboom;

23. Scotch & Soda B.V., de heer Alex Jaspers;

Partijen genoemd onder 19–23, hierna samen te noemen: “Merkeigenaren en Detailhandelaren”, Partijen genoemd onder 6–23, hierna samen te noemen: “Private partijen”.

24. Stichting Amsterdam Economic Board, mevrouw Jacqueline Cramer;

25. Stichting House of Denim, de heer James Veenhoff;

26. Ondernemersorganisatie Modint, de heer Patric Hanselman;

27. Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut (NEN), de heer Rik van Terwisga, hierna te noemen: NEN;

28. Retail Experts B.V., de heer Peter Rijken;

Partijen genoemd onder 24–28, hierna samen te noemen “Overige Partijen”.

Partijen genoemd onder 1–28, hierna samen te noemen: “Partijen”.

OVERWEGINGEN

Algemene overwegingen

 • 1. Om onze welvaart voor toekomstige generaties te behouden is het nodig om het concurrentievermogen van onze economie te versterken en tegelijkertijd de belasting van mens en milieu en de afhankelijkheid van nieuwe en schaarse grondstoffen te verminderen. De transitie naar de circulaire economie biedt het perspectief om dit te bereiken.

 • 2. Creativiteit, ondernemerschap en innovatie zijn essentieel om deze omslag naar een groene groei mogelijk te maken. Bedrijven, burgers en maatschappelijke organisaties nemen volop concrete initiatieven voor vergroening van economie en samenleving. Met de Green Deal Aanpak wil het kabinet deze dynamiek in de samenleving op groene groei optimaal benutten.

 • 3. Green Deals bieden bedrijven, burgers en organisaties een laagdrempelige mogelijkheid om samen met de overheid te werken aan groene groei. Initiatieven uit de samenleving staan daarbij aan de basis. Daar waar deze tegen belemmeringen aanlopen die volgens initiatiefnemers kunnen worden aangepakt op rijksniveau, wil het kabinet zich inzetten deze weg te nemen om zo deze duurzame initiatieven te faciliteren en te versnellen. In een Green Deal leggen partijen hierover concrete afspraken schriftelijk vast.

 • 4. De resultaten van de Green Deal kunnen worden gebruikt bij andere, vergelijkbare projecten, waardoor er navolging kan plaatsvinden en de reikwijdte van een Green Deal kan worden vergroot zonder dat daar specifieke ondersteuning vanuit de rijksoverheid tegenover staat.

Specifieke overwegingen Green Deal Circulaire Denim

 • 1. Binnen een volledig circulaire economie bestaat geen afval en worden grondstoffen zuinig en steeds opnieuw gebruikt. Hierdoor vermindert het gebruik van nieuwe grondstoffen, vermindert de belasting voor mens en milieu en wordt de afhankelijkheid van andere landen voor deze grondstoffen kleiner.

 • 2. In een circulaire economie is het van belang om slim en zuinig om te gaan met producten en materialen conform de principes van de R-ladder. Dit betekent dat onnodige productie en gebruik zoveel mogelijk wordt teruggedrongen, dat producten zoveel mogelijk worden hergebruikt en de afgedankte producten zo hoogwaardig mogelijk worden gerecycled als de producten niet meer hergebruikt kunnen worden. Daarbij is het uitgangspunt dat de materialen zoveel mogelijk hun waarde behouden en worden verwerkt tot materiaal dat in eenzelfde toepassing kan worden gebruikt. Als dat niet kan is een laagwaardiger vorm van recycling (downcycling naar minder waardevolle toepassingen) nog altijd een betere verwerking dan verbranding of storten.

 • 3. Een Green Deal biedt een mogelijk systematische aanpak waarbij de overheid kan faciliteren in een samenwerking van bedrijven in de gehele waardeketen met het oogmerk om te komen tot verduurzaming van hun energie- en materiaalgebruik.

 • 4. Binnen deze Green Deal willen Partijen elkaar ondersteunen in het sluiten van de denim kringloop, en maken zij concrete afspraken met betrekking tot gezamenlijke doelen, acties en de monitoring daarvan, waardoor de transitie naar een denim kringloop versneld wordt.

 • 5. De groeiende, mondiale vraag naar katoen legt een grote druk op schaarse grondstoffen en andere natuurlijke hulpbronnen in productielanden. Tegelijkertijd is er vanwege de wereldwijde trends van ‘fast-fashion’ en e-commerce een groot overschot aan afgedankt textiel dat steeds minder wordt hergebruikt. Een systeemverandering, waar recycling en hergebruik een onderdeel van is, is noodzakelijk.

 • 6. De afgelopen jaren is sprake geweest van een stijging van zowel de aankoop als het afdanken van kleding, ook van denim. Tevens is het hergebruik van kleding afgenomen. Door de recente problemen rond de COVID-19-crisis is de afgedankte hoeveelheid kleding nog verder gestegen. Tot dusver wordt minder dan 1% van die afgedankte kleding hoogwaardig gerecycled en als grondstof in de kringloop teruggebracht.

 • 7. Partijen hebben aangegeven bij te kunnen dragen aan de sluiting van de kringloop door de vraag naar en het aanbod van hoogwaardig gerecyclede vezels te vergroten. Hiervoor is intensieve samenwerking nodig waarbij rekening wordt gehouden met eenieders rol en verantwoordelijkheden en waarbij de mededingingsregels in acht worden genomen. Door deze benodigde samenwerking tussen belangrijke stakeholders in de denimketen is een verandering in het bestaande systeem mogelijk. Partijen zetten hiermee een stap om versneld te komen tot een verduurzaming in de denimsector waarin slim en zuinig wordt omgegaan met denim kleding en textiel en waarin verspilling en vervuiling zoveel mogelijk worden teruggedrongen.

 • 8. Het gebied van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) vormt een hotspotvan de denimindustrie.

  Deze Green Deal past dan ook goed bij de ambities zoals verwoord in het MRA-programma Circulaire Economie. Nederland kan met een strategische samenwerking tussen publieke en private partijen in de denimketen laten zien dat het mogelijk is om concrete stappen te zetten in de transitie naar een circulaire (denim) textielmarkt. Door te beginnen met het creëren van vraag naar gerecyclede katoenvezels door de denimindustrie en het organiseren van de daartoe benodigde verwerkingscapaciteit in inzameling, sortering, snijden en schoonmaken wordt een gezonde markt gecreëerd waarin circulaire bedrijvigheid kan floreren.

 • 9. Door vrijwillige – maar niet vrijblijvende – samenwerking tussen Partijen wordt een essentiële stap gezet naar een verlaging van de ecologische voetafdruk en het sluiten van de kringloop. Alleen door onderling vertrouwen, door creativiteit en de gezamenlijke wil om de doelen te halen, is het mogelijk om impactvolle circulaire innovaties in de markt binnen de korte looptijd van deze Green Deal te realiseren. Daarbij onderschrijven Partijen dat mededingingsrechtelijke risico’s vermeden moeten worden en spreken zich uit om waarborgen in te bouwen om uitwisseling van concurrentiegevoelige informatie te voorkomen.

 • 10. Dit streven geeft tevens invulling aan het Beleidsprogramma Circulair Textiel1 waarin IenW en de Minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking zich als doel hebben gesteld om door middel van een succesvolle samenwerking onder de noemer ‘Denim Deal’ met relevante stakeholders, het gebruik van ‘post-consumer’ gerecyclede katoenvezels in denim kledingstukken de norm te laten zijn. De Minister van Economische Zaken en Klimaat bevordert de circulaire economie en onderschrijft de uitgangspunten voor de verduurzaming van textiel in het bijzonder denim. Door de onderlinge samenwerking tussen publieke en private partners in te richten volgens de aanpak bij Green Deals kan worden bijgedragen aan verduurzaming en groene groei. IenW zal echter vanuit de rijksoverheid primair verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de Green Deal Circulaire Denim.

 • 11. Partijen willen open en transparant communiceren over de uitvoering van deze Green Deal en zullen hieraan in aansluiting op het Beleidsprogramma Circulair Textiel verder vormgeven en dat vooral doen onder de noemer “Denim Deal”.

 • 12. Tevens kan de aanpak van deze deal een voorbeeld zijn voor de gehele sector van textiel en kleding. De aanpak kan een inspiratie zijn voor overige textiel afvalstromen en eindproducten, op nationaal, Europees en op internationaal niveau.

 • 13. Deze Green Deal spitst zich toe op versterking van de vraag naar PCR-Denim waardoor partijen in de hele kringloop met elkaar door samenwerking grote hoeveelheden afgedankte kleding kunnen verwerken tot hoogwaardige gerecyclede en opnieuw te gebruiken stoffen en kleding. Daarmee is het sluiten van de kringloop de kern van activiteiten, resultaten en effecten, hoe belangrijk andere thema’s in het kader van de wens tot verduurzaming ook zijn, zoals het efficiënter maken van het productieproces (toepassing PIR), het voorkomen van overproductie waardoor producenten, merkeigenaren en detailhandel bedrijven geconfronteerd worden met onverkochte kleding, het terugdringen van milieuvervuilende chemicaliën en de verbetering van sociale omstandigheden bij de productie van stoffen en kleding, zoals leefbaar loon en goede arbeidsomstandigheden. Deze issues worden op andere tafels geadresseerd, zoals in het kader van het nationaal Beleidsprogramma Circulair Textiel en het IMVO-convenant Kleding en Textiel.

OVEREENKOMST

Partijen komen het volgende overeen:

DEFINITIES, DOEL EN BEOOGDE RESULTATEN

Artikel 1 Definities

In deze Green Deal worden door Partijen de volgende definities gehanteerd:

a. Denim

Geweven spijkerstof van katoen in keperbinding. Traditioneel blauwgeverfd door één richting van de garens te verven met indigo kleurstof. Deze stof wordt voor toegepast voor zowel bedrijfs- als vrijetijdskleding.

b. Denim kledingstukken

Bovenkleding gemaakt van denim, waar in dit document accessoires niet worden meegenomen

c. Jeans

Een spijkerbroek, die traditioneel van 100% katoen (denim oftewel spijkerstof) wordt gemaakt. De laatste tijd worden ook alternatieve vezels toegevoegd als hennep, linnen en elastaan.

d. Sortering van kledingstukken

Het proces waarbij afgedankte kledingstukken eerst worden gesorteerd op herbruikbaarheid en daarna op materiaal/samenstelling, kleur en constructie. Dit kan zowel handmatig, deels automatisch of volledig automatisch geschieden.

e. Hergebruik

Elke handeling, waarbij producten en componenten die geen afvalstoffen zijn opnieuw worden gebruikt voor hetzelfde doel als waarvoor zij in eerste instantie bedoeld waren.

f. Snijden en opschonen van kledingstukken (‘cutting & cleaning’):

Het proces waarbij afgedankte kledingstukken worden ontdaan van ritsen, knopen, labels en andere niet-textiele materialen met het doel om de overgebleven textielvezels te kunnen recyclen.

g. Recycling

Het terugwinnen van materialen en grondstoffen uit afgedankte producten en het opnieuw inzetten hiervan voor het maken van nieuwe producten.

h. Post Industrial Recycled material (PIR)

Materiaal dat afkomstig is van textielafval, gegenereerd door de textielindustrie, en niet is gebruikt door de consument, en daarna is gerecycled, waarbij de vezels weer toegepast worden in nieuwe producten.

i. Post-Consumer Recycled materiaal (PCR)

Materiaal dat door de eindgebruiker(s) voor onbepaalde tijd voor het beoogde doel is gebruikt en afgedankt en daarna is gerecycled, waarbij de vezels weer toegepast worden in nieuwe producten.

j. Vervezeling

Het proces waarbij het overgebleven materiaal volledig uitgeplozen wordt tot er alleen nog maar vezels over zijn. Van dit materiaal kan dan garen worden gesponnen.

k. Design for Circularity

Vanaf de ontwerpfase reeds rekening houden met een optimale recyclebaarheid van het te realiseren eindproduct.

Artikel 2. Doel

Partijen streven in gezamenlijkheid naar het sluiten van de denim kringloop door de toepassing van hoogwaardig gerecyclede katoenvezels in nieuwe jeans en andere denim kledingstukken te bevorderen. Daartoe committeren zij zich in ieder geval aan de gezamenlijke ambitie om zo snel mogelijk toe te werken naar een nieuwe industriestandaard van minimaal 5% PCR-katoenvezels in alle denim kledingstukken en hebben de ambitie om op basis van de leerervaringen van deze Green Deal de standaard steeds verder te verhogen. Zij zullen elk jaar transparant rapporteren welke activiteiten zij hebben ontplooid, welke resultaten geboekt zijn en welk effect deze hebben gehad op het doelbereik van deze Green Deal Circulaire Denim.

Artikel 3. Beoogde resultaten

Partijen in deze Green Deal voeren individueel en gezamenlijk vanuit hun eigen rol en verantwoordelijkheden activiteiten uit die ertoe leiden dat de volgende specifieke resultaten binnen de looptijd van deze Green Deal, in casu uiterlijk 31 december 2023, geboekt worden:

 • 1. Merkeigenaren en Detailhandelaren realiseren door samenwerking met de overige Partijen een toepassing van een minimum van 5% PCR in de denim kledingstukken in hun eigen jaarlijkse collectie.

 • 2. Merkeigenaren en Detailhandelaren realiseren door samenwerking met de overige Partijen ambitieuzere eigen, individuele percentages PCR in denim kledingstukken op basis van individuele routekaarten waarin zij hun hogere ambities en aanpak neerleggen.

 • 3. Met naam genoemde Merkeigenaren en Detailhandelaren realiseren met individuele ambities en eveneens door samenwerking met de overige Partijen de toepassing van 20% PCR-katoenvezels in drie miljoen stuks jeans die door hen gezamenlijk geproduceerd worden gedurende de looptijd van deze Green Deal.

INZET EN ACTIES VAN PARTIJEN

Artikel 4. Inzet en Acties van Partijen

Gelet op de verschillende benodigde stappen in de denimketen om de denimkringloop te kunnen sluiten en de beoogde resultaten zoals genoemd in artikel 2 en 3 te realiseren, spreken Partijen af om in verschillende samenstellingen en/of ieder voor zich in ieder geval de volgende inzet te plegen en acties te ondernemen:

Artikel 4.1 Inzet en acties Textielafvalverwerkers

Textielafvalverwerkers die zich richten op bepaalde onderdelen van de denimkringloop spannen zich als volgt in:

 • a. Zij streven allen naar het vinden van voldoende afzetmogelijkheden voor niet-bruikbaar PCR-grondstof te vinden om de kosten van PCR-katoen te beperken.

 • b. Textielafvalverwerkers, zoals genoemd onder 6 t/m 10, zetten zich in om de textielinzameling in omvang en kwaliteit te verbeteren en op te schalen en dragen in samenwerking met (opdrachtgevende) gemeenten, detailhandelaren, instellingen en verenigingen, ertoe bij om tot een optimaal inzamelsysteem te komen, waarbij afgedankt textiel zoveel mogelijk schoon en gebundeld aan verwerkers wordt aangeboden.

 • c. Textielafvalverwerkers, zoals genoemd onder 11 t/m 13, continueren hun inkoop van ongesorteerde en afgedankte kleding en textiel en committeren zich aan het uitsorteren van alle niet-herdraagbare kleding, die geschikt zijn voor hergebruik als grondstof ten behoeve van productie en gebruik van PCR-denim stoffen, waaronder jeans, wit, blauw en grijs katoen.

 • d. Textielafvalverwerkers, zoals genoemd onder 11 t/m 13, zetten zich in om automatische sorteermogelijkheden door te ontwikkelen, zoals optische detectie van de afgedankte kleding op materiaal, kleur en constructie met de intentie om dit verder te verspreiden in Europa.

 • e. Textielafvalverwerkers, zoals genoemd onder 11 en 12, committeren zich aan de opzet van en investering in een verdere ontwikkeling van een ‘cutting & cleaning’ installatie in de Metropoolregio Amsterdam om de kleding te ontdoen van knopen, ritsen en labels.

 • f. Textielafvalverwerkers, zoals genoemd onder 11 t/m 13, zetten zich in om het systeem van snijden & opschonen van kleding en textiel verder te ontwikkelen waarbij niet-textiele materialen en vervuiling van textiele labels automatisch verwijderd worden.

Artikel 4.2 Inzet en acties Vervezelaars, Spinners, Weverijen en Productiebedrijven

 • a. Vervezelaars en Spinners zullen samen met voorgaande schakels in de keten werken aan een optimalisatie van het sorteer- en recyclingproces, waarbij opgedane inzichten breed worden gedeeld en investeren in kennis en technische innovaties om op een efficiënte wijze kwalitatief hoogwaardige gerecyclede garens te verkrijgen, met inachtneming van de afspraken zoals genoemd in artikel 7, lid 2 van deze Green Deal, en maken deze nieuwe inzichten openbaar.

 • b. Vervezelaars en Spinners geven aan welke resultaten hiermee geboekt zijn en wat dit betekent voor de aanlevering van gesorteerde, gesneden textielafval en de afzet van gerecyclede materialen.

 • c. Vervezelaars en Spinners gaan in het eerste halfjaar na wat nodig is in hun productieproces om een gebruik van 20% gerecyclede materialen mogelijk te maken.

 • d. Weverijen en Productiebedrijven werken samen met de Merkeigenaren en Detailhandelaren aan circulair ontwerp van nieuwe (denim) stoffen, zonder dat dit ten koste gaat van de gewenste kwaliteit en finishing van de denimproducten.

 • e. Weverijen en Productiebedrijven investeren in innovaties in weefmachines teneinde PCR-garens te kunnen gebruiken voor de productie van nieuwe denim kledingstukken en om de gewenste kwaliteit, ‘look and feel’ te realiseren waarbij zij de efficiency van de huidige machines en processen zo mogelijk verhogen.

 • f. Weverijen en Productiebedrijven voegen in ieder geval 5% PCR toe aan alle 100% virgin denimstoffen.

Artikel 4.3 Inzet en acties Merkeigenaren en Detailhandelaren

 • a. De Merkeigenaren en Detailhandelaren gaan intensief de dialoog aan met Sorteerders, Weverijen en Productiebedrijven en andere experts om al bij het ontwerpproces rekening te houden met Design for Circularity.

 • b. De Merkeigenaren en Detailhandelaren ontwikkelen in samenwerking met Lokale Overheden en Textielafvalverwerkers nieuwe verdienmodellen om een optimaal inzamelsysteem te realiseren, waarbij zij bijdragen aan het vergroten van het aanbod van schoon afgedankt, niet-herdraagbaar en goed te recyclen textiel.

 • c. De Merkeigenaren en Detailhandelaren committeren zich op basis van heldere specificaties om binnen een jaar gegarandeerd een bepaalde hoeveelheid denim kleding met PCR-Denim op de markt in te kopen.

 • d. De Merkeigenaren en Detailhandelaren spannen zich in om de door de Green Deal ontwikkelde ketenaanpak te promoten in de voor hen relevante productielanden binnen de Europese Unie en daarbuiten.

 • e. De Merkeigenaren en Detailhandelaren promoten de door de Green Deal ontwikkelde ketenaanpak ook richting andere aanbieders van denimproducten op de consumentenmarkt zodat zij gemotiveerd zijn om toe te treden tot deze Green Deal.

 • f. De Merkeigenaren en Detailhandelaren stellen voor het einde van 2020 een baseline assessment vast dat als basis zal dienen voor de individuele en additionele ambities en routekaarten en maken jaarlijks de resultaten van hun maatregelen in relatie tot hun ambities openbaar.

Artikel 4.4 Inzet en acties IenW

 • a. IenW brengt via het ‘Versnellingshuis Circulaire Economie’ en de ‘Dutch Circular Textile Valley’ in kaart welke financieringsinstrumenten en middelen thans benut kunnen worden voor de benodigde financiering van de investeringen van Private Partijen.

 • b. IenW verkent (in Europees verband) oplossingen voor door Private Partijen ervaren exportbelemmeringen van textiel(afval) met betrekking tot nationale en internationale regelgeving om het mogelijk te maken dat geproduceerd PCR uit dat afval wordt toegepast in de denimproductie.

 • c. IenW faciliteert in samenspraak met de NEN de totstandkoming van afspraken over benodigde normen en certificering omtrent het verkrijgen van betrouwbaar bewijs van de toepassing van PCR-katoen in nieuwe denim.

 • d. IenW faciliteert de totstandkoming en implementatie van een eenvoudig en efficiënt monitoringssysteem voor deze Green Deal en draagt de kosten van dit monitoringsysteem.

Artikel 4.5 Inzet en acties MRA

De Metropoolregio Amsterdam spant zich vanuit het programma circulaire economie in om te zorgen voor afstemming met de Lokale Overheden binnen het samenwerkingsverband, zodat de volgende acties worden opgepakt:

 • a. De MRA initieert, faciliteert en investeert samen met Lokale Overheden in de totstandkoming van de procesindustrie die het mogelijk maakt van afgedankt (denim) textiel weer circulaire producten te maken.

 • b. De MRA gaat met de huidige inzamelaars verkennen hoe hun bijdrage aan de textielinzameling, -sortering en recycling in het algemeen en die van denim/katoen in het bijzonder op een innovatieve manier vormgegeven kan worden.

 • c. De MRA draagt met kennis en kunde bij aan de totstandkoming van een monitor op deze deal en zorgt dat deze ook ingebed is in bestaande regionale monitoring.

Artikel 4.6 Inzet en acties Lokale Overheden

 • a. Lokale Overheden voeren een uitnodigend vestigingsbeleid voor bedrijven die in de circulaire textielsector actief zijn en elkaar daarin versterken.

 • b. Lokale Overheden ontwikkelen promotieactiviteiten, gericht op bewustwording van consumenten als het gaat om de aanschaf van (denim) textielproducten met gerecycled materiaal, en het zorgvuldig afdanken van deze producten ten behoeve van hoogwaardig hergebruik en recycling, zoals het promoten van duurzame winkelroutes, het zichtbaar maken van circulaire ondernemers, het uitvoeren van enquêtes en onderzoek en het voeren van publiekscampagnes.

 • c. Lokale Overheden stimuleren circulair inkopen van textiel in het algemeen en van denim materiaal in het bijzonder bij gemeentelijke diensten, waarbij een zo hoog mogelijk hoeveelheid PCR-katoen is toegepast.

 • d. Lokale Overheden zoeken samenwerking op met Merken en Detailhandelaren, Textielafvalverwerkers, verenigingen, instellingen en andere relevante partijen en maken afspraken om de hoeveelheid ingezameld textiel te vergroten, met zo min mogelijk vervuiling, waarbij het textiel beschikbaar is voor de door de gemeente gecontracteerde verwerkingsroute.

 • e. De gemeente Amsterdam draagt bij aan het mogelijk maken van een nader in te vullen coördinatiefunctie die ervoor zorgt dat tijdig en effectief de ambities in deze Deal gerealiseerd zullen worden.

Artikel 4.7 Inzet en acties Overige Partijen

 • a. Amsterdam Economic Board spant zich in om de vraag naar PCR-denim en ‘circulair’ textiel mede aan te wakkeren door het stimuleren van het circulair inkopen van textiel in het algemeen en denim producten gemaakt met regionaal PCR-denim in het bijzonder, door dit met voorbeelden en mogelijkheden te agenderen op bijeenkomsten van inkopers.

 • b. House of Denim committeert zich om actief mogelijke nieuwe toetreders (inclusief kennis- en innovatiepartijen) te verbinden aan deze Green Deal.

 • c. Modint committeert zich om actief mogelijke nieuwe toetreders (inclusief kennis- en innovatiepartijen) te verbinden aan deze Green Deal.

 • d. NEN zegt toe om vanuit de expertise van de Werkgroep ‘Circulair Textiel’ bij te dragen aan de ontwikkeling van een certificeringsschema voor circulair textiel, waaronder denim en is voornemens om, samen met marktpartijen, dit certificatieschema optimaal in de markt te zetten.

 • e. NEN spant zich in om zo goed mogelijk de samenhang te waarborgen tussen het certificatieschema ‘circulair textiel’ en bestaande certificatieschema’s, zoals de GRS en GOTS, en bestaande normen, zoals ISO 22096 ‘Chain of Custody – General Terminology and Models’.

 • f. Retail Experts zal in samenwerking met Smart Fibersort kennis leveren met betrekking tot het snijden en opschonen van afgedankt textiel tot mono materiaal.

UITVOERING EN ORGANISATIE

Artikel 5. Samenwerking en sturing

Artikel 5.1 Kennisdeling en samenwerking
 • a. Partijen informeren hun eigen netwerken over de Green Deal en de afgesproken acties en resultaten die geboekt worden.

 • b. Partijen komen minstens één keer per jaar bijeen om de voortgang in de uitvoering te bespreken en de samenwerking te versterken.

 • c. Voor een optimale communicatie, kennisdeling en samenwerking bij de uitvoering van deze Green Deal wordt onder de noemer Denim Deal hier bekendheid aan gegeven en een speciale website ingericht: www.denim-deal.nl.

 • d. Partijen kunnen werkgroepen samenstellen om verschillende onderwerpen te bespreken en maken hiertoe transparante nadere uitvoeringsafspraken.

 • e. Voor zover Private Partijen deel uitmaken van een werkgroep zal bij die werkgroep in ieder geval een mededingingsrechtelijk geschoolde jurist betrokken worden om te waarborgen dat de activiteiten van die werkgroep en specifieke handelingen niet in strijd zijn met het mededingingsrecht.

 • f. De werkgroepen rapporteren aan de Stuurgroep over hun activiteiten en de eventuele uitkomsten worden op www.denim-deal.nl gepubliceerd.

Artikel 5.2 Stuurgroep
 • a. Partijen stellen een Stuurgroep in die is samengesteld uit een voorzitter, een secretaris en leden namens de Partijen, zodanig dat de verschillende geledingen onder Partijen zich vertegenwoordigd weten, waaronder één vertegenwoordiger van de textielafvalverwerkers, één vertegenwoordiger van de Vervezelaars, Spinners, Weverijen en Productiebedrijven, één vertegenwoordiger van de Merkeigenaren en Detailhandelaren, één vertegenwoordiger van IenW en één vertegenwoordiger van de Lokale Overheden.

 • b. De Stuurgroep heeft als primaire taak te sturen op het behalen van de in deze Green Deal afgesproken doelen en het nakomen van gemaakte afspraken en organiseert, coördineert en faciliteert alle hiervoor benodigde gezamenlijke activiteiten.

 • c. De Stuurgroep draagt zorg voor publicatie op de website www.denim-deal.nl van aan haar verstrekte informatie door de Partijen.

 • d. De Stuurgroep kan een voorstel doen aan Partijen om de doelen van de Green Deal aan te passen, mochten de jaarlijkse evaluatie of gewijzigde omstandigheden en inzichten daar aanleiding toe geven. Een dergelijk voorstel wordt besproken en in stemming gebracht in de jaarlijkse bijeenkomst van Partijen.

Artikel 6. Monitoring

 • 1. Private Partijen leveren jaarlijks alle relevante data die nodig zijn om de realisatie van de doelstellingen inzichtelijk te maken. Daarbij rapporteren zij hun ontplooide activiteiten, de geboekte resultaten en de hieruit voortgevloeide effecten over het voorgaande jaar.

 • 2. Daartoe bieden zij aan de Stuurgroep voor 31 december 2020 relevante data aan waarover zij beschikken om te komen tot een nulmeting.

 • 3. IenW, via Rijkswaterstaat, begeleidt de ontwikkeling van het monitoringsysteem en stelt de hieruit voortvloeiende jaarlijkse rapportages op.

 • 4. IenW, via Rijkswaterstaat, stelt zo spoedig mogelijk na ondertekening maar uiterlijk voor 1 februari 2021 aan de Stuurgroep voor welke indicatoren voor de monitoring gebruikt gaan worden in het monitoringsysteem. Dit voorstel zal mede gebaseerd zijn op de geleverde input van Private Partijen, zoals genoemd onder 2.

 • 5. De Stuurgroep stelt vervolgens de Private Partijen in kennis van de op te leveren data en het tijdschema van indiening en rapportage in de komende jaren.

 • 6. Merkeigenaren en Detailhandelaren committeren zich om binnen drie maanden na ondertekening van deze Green Deal de individuele en additionele ambities en individuele routekaarten openbaar te maken.

 • 7. Tijdens elke jaarlijkse bijeenkomst worden de monitoringresultaten van het afgelopen jaar en het doelbereik gepresenteerd en geëvalueerd.

 • 8. De resultaten op gestelde individuele en collectieve ambities en routekaarten van de partijen worden jaarlijks openbaar gemaakt.

 • 9. Indien nodig volgt in de jaarlijkse voortgangsrapportage een voorstel voor herziening van de indicatoren.

 • 10. In de laatste bijeenkomst van deze Green Deal worden afspraken geformuleerd voor de vervolgperiode om de verkregen kennis en potentiële verdere stappen richting circulariteit vast te stellen en hierover indien mogelijk afspraken te maken.

Artikel 7. Gegevensverstrekking

 • 1. Over eventueel in het kader van dit convenant te verstrekken persoonsgegevens of andere gegevens, zoals bedrijfsgegevens, concurrentiegevoelige informatie, en de verwerking daarvan maken Partijen zodanige afspraken dat wordt voldaan aan de eisen die de van toepassing zijnde Europese en nationale wet- en regelgeving daaraan stelt.

 • 2. De onderlinge gegevensverstrekking mag niet leiden tot uitwisseling van concurrentiegevoelige informatie tussen Partijen, rechtstreeks dan wel indirect door tussenkomst van de Stuurgroep of werkgroepen noch leiden tot andere afspraken die in strijd zijn met het mededingingsrecht.

 • 3. Partijen zullen in het kader van gegevensverstrekking één of meer protocollen opstellen waarin afspraken worden neergelegd over het delen van informatie en de naleving van de daarop van toepassing zijnde Europese en nationale wet- en regelgeving zoals de Algemene Verordening Gegevensverstrekking en de Wet openbaarheid van bestuur.

OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 8. Uitvoering in overeenstemming met het recht

De afspraken van deze Green Deal en de nadere uitwerking daarvan zullen in overeenstemming met het internationale recht, het Unierecht en het Nederlandse recht worden uitgevoerd in het bijzonder voor zover de afspraken vallen onder de werking van de internationale, Europese en Nederlandse regels met betrekking tot aanbesteding, mededinging, staatssteun en technisch normen en voorschriften.

Artikel 9. Wijzigingen

 • 1. Elke Partij kan de andere Partijen schriftelijk verzoeken deze Green Deal te wijzigen. De wijziging behoeft de schriftelijke instemming van alle Partijen.

 • 2. Partijen treden in overleg binnen zes weken nadat een Partij de wens daartoe aan de andere Partijen schriftelijk heeft medegedeeld.

 • 3. De wijziging en de verklaringen tot instemming worden in afschrift als bijlagen aan de Green Deal gehecht.

Artikel 10. Toetreding van nieuwe partijen

 • 1. Er kunnen nieuwe partijen toetreden tot de Green Deal Circulaire Denim.

 • 2. Een nieuwe partij maakt haar verzoek tot toetreding schriftelijk bekend aan de Stuurgroep zoals genoemd in artikel 5.2. Met dat verzoek geeft een nieuwe partij tevens aan in welke hoedanigheid zij aan de Green Deal wil bijdragen, geeft zij aan dat zij het doel en de uitgangspunten van de Green Deal onderschrijft en geeft zij tevens aan welke actie(s) zij gaat ontplooien en/of aan welke actie(s) zij gaat deelnemen.

 • 3. De Stuurgroep stelt uiterlijk binnen één maand na ontvangst van het verzoek van de nieuwe partij een advies voor aan alle Partijen waarbij de Stuurgroep beoordeelt of de nieuwe partij een betekenisvolle bijdrage levert aan het doel van deze Green Deal.

 • 4. Zodra alle Partijen aan de Stuurgroep per e-mail hebben verklaard in te stemmen met het verzoek tot toetreding, ontvangt de toetredende partij de status van Partij van deze Green Deal en gelden voor die Partij de voor haar uit deze Deal voortvloeiende rechten en verplichtingen.

 • 5. Het verzoek tot toetreding en de verklaringen tot instemming worden in afschrift als bijlagen aan deze Green Deal gehecht. Daarnaast zullen alle toegetreden Partijen vermeld worden in een bijlage gehecht aan dit document en op de website www.denim-deal.nl. Deze bijlage vormt een integraal onderdeel van de Green Deal. De bijlage wordt actueel gehouden door IenW en indien gewijzigd, halfjaarlijks gepubliceerd in de Staatscourant, zodat voor iedereen kenbaar is wie Partij is bij de Green Deal en aldus de doelstellingen van de Green Deal onderschrijven en welke rol zij daarin vervullen.

 • 6. Partijen gaan akkoord met het gebruiken van hun officiële naam en logo op de website.

Artikel 11. Opzegging

Elke Partij kan te allen tijde en met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken de Green Deal schriftelijk opzeggen.

Artikel 12. Nakoming en Geschillenbeslechting

 • 1. Partijen komen overeen dat nakoming van de afspraken van deze Green Deal niet in rechte afdwingbaar is.

 • 2. Alle geschillen in verband met deze Green Deal trachten Partijen op te lossen in onderling overleg. Indien Partijen daar niet in slagen, kan het geschil worden voorgelegd aan de Stuurgroep.

 • 3. De Stuurgroep zoekt een oplossing voor het geschil en biedt de bij het geschil betrokken Partijen de gelegenheid om hun zienswijzen te geven.

 • 4. Indien na zes maanden geen oplossing is gevonden, komt de Stuurgroep met een advies gericht aan de bij het geschil betrokken Partijen.

 • 5. Voor zover het geschil het tekortschieten van de nakoming van verplichtingen van een Partij uit hoofde van deze Green Deal betreft, kan de Stuurgroep in zijn advies deze Partij aanmanen om binnen een termijn van drie maanden alsnog na te komen tenzij de Partij besluit om de Green Deal op te zeggen.

SLOTBEPALINGEN

Artikel 13. Looptijd, notificatie bij de Europese Commissie en inwerkingtreding

 • 1. Deze Green Deal treedt in werking na ondertekening door alle Partijen en aangegaan voor een periode van de datum van inwerkingtreding tot en met 31 december 2023.

 • 2. De Green Deal wordt geacht niet te zijn vastgesteld en treedt niet in werking dan na afloop van een periode van drie maanden, te rekenen vanaf de datum waarop de Commissie de mededeling ontvangt als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van Richtlijn (EU) 2015/1535 van het Europees Parlement en de Raad van 9 september 2015 betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij (PbEU L241), mits er in die periode geen Uitvoerig Gemotiveerde Meningen (UGM) door de Commissie of een andere lidstaat worden ingediend.

 • 3. Partijen nemen de uitvoering van alle in deze Green Deal genoemde afspraken na inwerkingtreding zo snel mogelijk ter hand.

 • 4. Verlenging van de looptijd van deze Green Deal is mogelijk. Partijen treden uiterlijk 6 maanden voor 31 december 2023 in overleg over voortzetting van de Green Deal.

Artikel 14. Citeertitel

Deze Green Deal kan aangehaald worden als de ‘Green Deal Circulaire Denim’.

Artikel 15. Openbaarmaking

Deze Green Deal zal net als andere afgesloten Green Deals openbaar worden gemaakt, onder andere in de Staatscourant, waardoor anderen kennis kunnen nemen van de gesloten Green Deal, zodat navolging hiervan kan worden bevorderd.

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend teAmsterdam op 29 oktober 2020,

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, V. Heijnen

te Den Haag op 20 mei 2022

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, E. Wiebes

te Den Haag op 25 november 2020

Het College van burgemeester en Wethouders van de gemeente Amsterdam, handelend als bestuursorgaan van de gemeente Amsterdam, namens deze de wethouder Duurzaamheid & Circulaire Economie, M. van Doorninck

te Amsterdam op 17 maart 2021

Het College van burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaanstad, handelend als bestuursorgaan van de gemeente Zaanstad, namens deze de wethouder Duurzaamheid & Circulaire Economie, A. Baerveldt

te Zaandam op 17 maart 2021

Metropoolregio Amsterdam, wethouder van de gemeente Haarlem, in hoedanigheid van programmatrekker circulaire economie voor het samenwerkingsverband van 32 gemeenten, 2 provincies en de Vervoersregio Amsterdam, R. Berkhout

te Haarlem op 7 juni 2021

Circulus-Berkel B.V., L. Bosch

te Apeldoorn op 17 december 2020

Cooperatieve Vereniging Midwaste Milieu U.A., M. van Haaften

te Delft op 15 maart 2021

Reinigingsdienst Rd4, W. Sijstermans

te Heerlen op 18 december 2020

Stichting Leger des Heils ReShare, S. Smedinga

te Almere op 29 januari 2021

Stichting Sympany, H.F. van Doorn

te Utrecht op 4 januari 2021

Smart Fibersort B.V., H. Bon

te Wormerveer op 17 december 2020

Wieland Textiles B.V., H. Bon

te Wormerveer op 17 december 2020

Wolkat Products B.V., K. van der Wal

te Tilburg op 28 januari 2021

Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş., B. Özek

te Adana/Turkey op 18 maart 2021

Çalık Denim Tekstil San. ve Tic. A.Ş., M. Serdar Özcan

te Istanbul op 27 december 2021

Ereks Konf. San. Tic. A.Ş., R. Narcy

te Istanbul op 5 januari 2021

Gama Recycled A.Ş., Z. Kaplan

te Guaziantep op 30 augustus 2021

Orta Anadolu Ticaret ve Sanayi İşletmesi T.A.Ş., S. Uncu Aki

te Istanbul op 22 maart 2022

Brightloops B.V., E. Mensink

te Amsterdam op 11 maart 2021

KOI International B.V., T. Tonnaer

te Amsterdam op 31 december 2020

Kuyichi BV, P. Schuitema

te Vleuten op 25 februari 2021

MUD Jeans International B.V., D. Vijgeboom

te Laren op 14 januari 2021

Scotch & Soda B.V., A. Jaspers

te Amsterdam op 4 februari 2021

Stichting Amsterdam Economic Board, J. Cramer

te Amsterdam op 17 december 2020

Stichting House of Denim, J. Veenhoff

te Amsterdam op 31 januari 2021

Ondernemersorganisatie Modint, P. Hanselman

te Zeist op 23 februari 2021

Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut (NEN), R. van Terwisga

te Delft op 25 februari 2021

Retail Experts B.V., P. Rijken

te Oosterhout op 17 december 2020

Sinds het sluiten van de C-233 Green Deal Circulaire Denim op 29 oktober 2020 zijn er nieuwe partijen toegetreden. De geactualiseerde lijst met partijen is hieronder opgenomen als Bijlage 1.

Bijlage 1 bij C-233 Green Deal Circulaire Denim “Denim Deal”

Geactualiseerde lijst van deelnemende partijen aan de Denim Deal per 1 juni 2022.

Nummer

Partij

Vertegenwoordiger

Categorie

1

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

mw. S. van Veldhoven-van der Meer

Publieke Partij

2

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Dhr. E. Wiebes

Publieke Partij

3

Gemeente Amsterdam

Mw. M. van Doorninck

Publieke Partij

4

Gemeente Zaanstad

Mw. A. Baerveldt

Publieke Partij

5

Metropoolregio Amsterdam

Dhr. R. Berkhout

Publieke Partij

6

Circulus-Berkel B.V.

Mw. L. Bosch

Textielafvalverwerkers

7

Cooperatieve Vereniging Midwaste Milieu U.A.

Dhr. M. van Haaften

Textielafvalverwerkers

8

Reinigingsdienst Rd4

Dhr. W. Sijstermans

Textielafvalverwerkers

9

Stichting Leger des Heils ReShare

Dhr. S. Smedinga

Textielafvalverwerkers

10

Stichting Sympany

Mw. H.F. van Doorn

Textielafvalverwerkers

11

Smart Fibersort B.V.

Dhr. H. Bon

Textielafvalverwerkers

12

Wieland Textiles B.V.

Dhr. H. Bon

Textielafvalverwerkers

13

Wolkat Products B.V.

Mw. K. van der Wal

Textielafvalverwerkers

14

Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş.

Dhr. B.Özek

Vervelaars, Spinners, Weverijen en Productiebedrijven

15

Çalık Denim Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

Dhr. M. Serdar Özcan

Vervelaars, Spinners, Weverijen en Productiebedrijven

16

Ereks Konf. San. Tic. A.Ş.

Dhr. R. Narcy

Vervelaars, Spinners, Weverijen en Productiebedrijven

17

Gama Recycled A.Ş.

Dhr. Z. Kaplan

Vervelaars, Spinners, Weverijen en Productiebedrijven

18

Orta Anadolu Ticaret ve Sanayi İşletmesi T.A.Ş.

Dhr. S. Uncu Aki

Vervelaars, Spinners, Weverijen en Productiebedrijven

19

Brightloops B.V.

Mw. E. Mensink

Merkeigenaren en detailhandelaren

20

KOI International B.V.

Dhr. T. Tonnaer

Merkeigenaren en detailhandelaren

21

Kuyichi BV

Dhr. P. Schuitema

Merkeigenaren en detailhandelaren

22

MUD Jeans International B.V.

Dhr. D. Vijgeboom

Merkeigenaren en detailhandelaren

23

Scotch & Soda B.V.

Dhr. A. Jaspers

Merkeigenaren en detailhandelaren

24

Stichting Amsterdam Economic Board

Mw. J. Cramer

Overige Partijen

25

Stichting House of Denim

Dhr. J. Veenhoff

Overige Partijen

26

Ondernemersorganisatie Modint

Dhr. P. Hanselman

Overige Partijen

27

Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut (NEN)

Dhr. R. van Terwisga

Overige Partijen

28

Retail Experts B.V.

Dhr. P. Rijken

Overige Partijen

Toetreders 2021

Nummer

Partij

Vertegenwoordiger

Categorie

29

247 Jeans B.V.

Dhr. A. van den Bor

Merkeigenaren en detailhandelaren

30

JOG BV

Dhr. S. van Dooijeweerd

Merkeigenaren en detailhandelaren

31

Agi Denim

Dhr. H. Javed

Vervelaars, Spinners, Weverijen en Productiebedrijven

32

PVH Europe BV

Dhr. Hagman

Dhr. Busscher

Mw. Y.L. de Bakker

Merkeigenaren en detailhandelaren

33

The Movement

Dhr. F. van der Veen

Overige Partijen

34

Remokey

Dhr. M. Walstock

Mw. A. Willemse

Overige Partijen

35

Lamme Group B.V.

Dhr. J. A. Cornelisse

Vervelaars, Spinners, Weverijen en Productiebedrijven

36

Kipas Textiles (Kipas Mensucat Isletmeleri A.S.)

Dhr. H. Gümüşer

Vervelaars, Spinners, Weverijen en Productiebedrijven

37

Chasin’ Wholesale B.V.

Dhr. F. Huisman

Merkeigenaren en detailhandelaren

38

Soorty Enterprises Pvt Ltd

Dhr. M. Bilal

Vervelaars, Spinners, Weverijen en Productiebedrijven

39

Recover Textile Systems S.L.

Mw. H Smits

Vervelaars, Spinners, Weverijen en Productiebedrijven

Toetreders 2022 (tot 1 juni 2022)

Nummer

Partij

Vertegenwoordiger

Categorie

40

Transformers Foundation

Mw. E. Olah

Overige Partijen

41

DMN Textiles – DNM Textile for Spinning, Weaving and Dyeing

Dhr. S. Sualp

Vervelaars, Spinners, Weverijen en Productiebedrijven

42

Sanko Tekstil Işletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., ISKO Denim Division

Dhr. M. Akgünlü

Vervelaars, Spinners, Weverijen en Productiebedrijven

43

Sharabati Denim

Dhr. N. S. Elyaman

Vervelaars, Spinners, Weverijen en Productiebedrijven

44

Crescent Bahuman Ltd.

Dhr. Z. Saleemi

Vervelaars, Spinners, Weverijen en Productiebedrijven


X Noot
1

Tweede Kamer, 2019–2020, 32 582, nr. 116, dd. 14 april 2020

Naar boven