Kennisgeving Aramis concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Van vrijdag 10 juni 2022 tot en met donderdag 21 juli 2022 ligt de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (c-NRD) ter inzage voor het Aramis initiatief. In deze notitie staan: welke alternatieven worden onderzocht en welke milieuonderzoeken worden uitgevoerd voor het op te stellen milieueffectrapport voor Aramis. De c-NRD is het vervolg van de fase Kennisgeving Voornemen en Voorstel participatie.

Iedereen kan op de notitie reageren door het indienen van een zienswijze binnen de boven genoemde periode.

Wat gaat er gebeuren?

Aramis is een CCS-project. CCS staat voor Carbon Capture and Storage (CO2-afvang en opslag). De initiatiefnemers (Shell, TotalEnergies, EBN, en Gasunie) van dit project willen een nieuwe infrastructuur voor transport van CO2 vanaf de afvang op land naar platforms op zee realiseren. Daar wordt de CO2 in lege gasvelden, diep in de ondergrond van de Noordzee opgeslagen. De infrastructuur kan verder worden uitgebreid voor nieuwe CO2-leveranciers (industrie waar CO2 wordt afgevangen) en naar meer lege gasvelden op zee.

Waarom is dit project nodig?

CCS is een belangrijke (overgangs)technologie voor de verduurzaming van de in Nederland gevestigde industrie en is essentieel voor Nederland om de CO2 reductiedoelstelling voor 2030 te halen.

Welke procedure wordt gevolgd?

Op de besluitvorming voor het Aramis initiatief is de rijkscoördinatieregeling van toepassing. Dit betekent dat de besluiten die voor het project nodig zijn, worden voorbereid in één gecoördineerde procedure. De Minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) coördineert deze procedure. Meer over RCR is te vinden op: https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/rcr.

Wat is een milieueffectrapport?

Een milieueffectrapport brengt de milieueffecten van een project in beeld, zoals de effecten op leefomgevingskwaliteit (mens), gezondheid, landschap, natuur, bodem en water. Op deze wijze kan kennis over deze effecten een volwaardige rol spelen bij de besluitvorming.

Waar kunt u de stukken inzien?

U kunt de c-NRD van 10 juni 2022 tot en met 21 juli 2022 inzien op www.rvo.nl/aramis. Op papier kunt u de c-NRD in dezelfde periode tijdens de reguliere openingstijden bekijken op het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Bezuidenhoutseweg 73 te Den Haag.

Informatiebijeenkomst

Op dinsdag 21 juni 2022 bent u welkom bij de informatiebijeenkomst die het Ministerie van EZK samen met de initiatiefnemers organiseert. Deze bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 21 juni 2022 in: Mijn Torpedoloods, Stationsweg 43 in Hoek van Holland.

Dit is een bijeenkomst met vrije inloop van 19.00 uur tot 21.00 uur.

Tijdens de informatiebijeenkomst vindt u informatie over het initiatief en over de procedure. Er zijn medewerkers van de initiatiefnemers en het Ministerie van EZK aanwezig aan wie u uw vragen kunt stellen.

Indien u verhinderd bent, kunt u uw vragen ook persoonlijk (digitaal) stellen. Medewerkers van het Ministerie van EZK en Aramis zullen uw vragen beantwoorden. U kunt zich aanmelden voor een gesprek via telefoonnummer 070 379 89 79 of per e-mail: bureauenergieprojecten@minezk.nl. U wordt vervolgens teruggebeld om een afspraak te plannen.

Hoe kunt u een zienswijze indienen?

Iedereen wordt in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen. In een zienswijze laat u weten wat u vindt van het c-NRD. U kunt hierbij denken aan:

  • aanvullende vragen over onderwerpen die niet in de c-NRD zijn beschreven;

  • onjuistheden in de c-NRD.

We stellen het op prijs als u aangeeft op welk deel van de notitie u reageert en uw zienswijze onderbouwt met argumenten.

U kunt een zienswijze indienen van 10 juni 2022 tot en met 21 juli 2022. Dat kan op drie manieren. U ontvangt een ontvangstbevestiging:

Bij voorkeur digitaal via de website www.rvo.nl/aramis. U kunt niet reageren per e-mail.

Per post door een brief te sturen naar:

Bureau Energieprojecten

Inspraakpunt Aramis

Postbus 111

9200 AC Drachten

Wilt u uw brief ondertekenen en uw adres vermelden? Dan kunnen wij u per brief een ontvangstbevestiging sturen.

Telefonisch: u kunt op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur bellen met Bureau Energieprojecten op 070 379 89 79.

Wat is de verdere procedure?

De c-NRD wordt ook aan verschillende andere betrokkenen voorgelegd, zoals gemeenten en provincies. Daarnaast brengt de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) een advies uit. Alle zienswijzen, reacties en adviezen worden verzameld en verwerkt in de (definitieve) Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Op basis van die notitie wordt het milieueffectrapport opgesteld.

Wilt u meer weten?

Meer informatie over Aramis en alle bijbehorende stukken vindt u op www.rvo.nl/aramis en www.aramis-ccs.com. Heeft u naar aanleiding daarvan nog vragen? Dan kunt u Bureau Energieprojecten bellen op 070 379 89 79.

Naar boven