Terinzagelegging van een ontwerpbesluit tot wijziging van de codes elektriciteit, ACM

Zaaknummer ACM/19/035625

  • 1. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) legt vanaf vandaag het ontwerpbesluit Veiligheid bestaande laagspanningsnetten ter inzage op haar kantoor. Dit ontwerpbesluit en andere stukken hebben wij daarnaast gepubliceerd op onze website: www.acm.nl.

  • 2. Dit ontwerpbesluit maakt de veiligheidsnormen voor nieuwe laagspanningsnetten van toepassing op alle laagspanningsnetten. Dit ontwerpbesluit stelt hiertoe een overgangstermijn van 5 jaar vast waarna alle bestaande laagspanningsnetten aan deze veiligheidsnormen moeten voldoen. Het ontwerpbesluit breidt daarnaast de bestaande uitzondering op de kortsluitvastheidseis voor aansluitkabels uit naar het volledige laagspanningsnet. De verplichting voor de netbeheerder om het laagspanningsnet kortsluitvast aan te leggen vervalt hiermee, mits dit niet tot onveilige situaties kan leiden ten gevolge van kortsluiting.

  • 3. De ACM past de uniforme openbare voorbereidingsprocedure toe als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

  • 4. Belanghebbenden hebben zes weken de tijd om hun zienswijze op het ontwerpbesluit schriftelijk (via de post of de mail) of mondeling in te dienen. Deze periode start met ingang van de dag waarop deze kennisgeving in de Staatscourant is gepubliceerd. De laatste dag waarop dit kan is 17 juni 2022.

  • 5. Stuur uw schriftelijke zienswijze naar: Autoriteit Consument en Markt, Directie Energie, Postbus 16326, 2500 BH Den Haag of naar ACM-post@acm.nl. Vergeet daarbij niet het bovengenoemde zaaknummer ACM/19/035625 te vermelden. Deze zienswijze zal door de ACM worden betrokken bij het opstellen van het definitieve codebesluit en met het besluit worden gepubliceerd op de website van de ACM, zodat een ieder er kennis van kan nemen. In beginsel kan er dus geen vertrouwelijke informatie worden overgelegd. Indien u toch bepaalde informatie uit de zienswijze vertrouwelijk wenst te houden, zult u een openbare en een vertrouwelijke versie moeten overleggen. Geeft u bij de vertrouwelijke versie aan welke onderdelen daarvan vertrouwelijk zijn en motiveer dat op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. De ACM zal zich dan buigen over uw verzoek en daar op grond van de Awb een besluit over nemen. Dit kan inhouden dat uw verzoek niet wordt gehonoreerd. In dat geval krijgt u de gelegenheid om de zienswijze geheel of gedeeltelijk in te trekken.

  • 6. Wilt u een mondelinge zienswijze over het ontwerpbesluit indienen of het ontwerpbesluit inzien? Maak dan een afspraak met het secretariaat van de Directie Energie van ACM, via e-mail secretariaat.DE@acm.nl, of telefoon 070-7222000.

Naar boven