Besluit van 26 november 2021, nr. 2021002347 houdende het ontslag van waarnemend Gouverneur mevrouw Y.V. Laclé-Dirksz van Aruba

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Gezien de brief van 18 augustus 2021 van mevrouw Y.V. Laclé-Dirksz met het verzoek om ontslag;

Gelet op artikel 2, derde lid, van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden en op artikel 1, derde lid, van het Reglement voor de Gouverneur van Aruba;

Artikel 10 van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden in acht genomen zijnde;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel:

Mevrouw Y.V. Laclé-Dirksz, te Curaçao, met ingang van 1 december 2021 eervol ontslag te verlenen als waarnemend Gouverneur van Aruba.

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast met de uitvoering van dit besluit, dat zal worden geplaatst in de Nederlandse Staatscourant en in het Publicatieblad van Aruba en waarvan afschrift zal worden verzonden aan de Raad van State van het Koninkrijk, de Algemene Rekenkamer, de beide Kamers der Staten-Generaal, de Raad van Ministers van Aruba, de Gouverneur van Aruba, de Gevolmachtigde Minister van Aruba, de Gouverneur van Curaçao, de Gevolmachtigde Minister van Curaçao, de Gouverneur van Sint Maarten en de Gevolmachtigde Minister van Sint Maarten.

’s-Gravenhage, 26 november 2021

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops

Naar boven