Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeStaatscourant 2021, 9553VerkeersbesluitenVerkeersbesluit instellen parkeerverbodszone Agterhuys Heeswijk-Dinther

Logo Bernheze

 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE BERNHEZE

 

 

Gelet op:

artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994) ingevolge verkeersbesluiten worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij betreffen het verkeer op wegen, welke niet in beheer zijn bij het Rijk, de Provincie of een waterschap;

artikel 15, lid 1 van de WVW 1994 ingevolge de plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden, voor zover daardoor een gebod of verbod wordt gewijzigd, geschiedt krachtens een verkeersbesluit;

artikel 12, lid a van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegbeheer (BABW), ingevolge het verwijderen, plaatsen of verplaatsen van borden E1 uit bijlage 1 van het RVV 1990 geschiedt krachtens een verkeersbesluit;

artikel 24 van het BABW ingevolge verkeersbesluiten worden genomen na overleg met een gemachtigde van de korpschef van de politie;

 

Overwegende dat

de straat Agterhuys is gelegen in de kern Heeswijk-Dinther en in eigendom en beheer is bij de gemeente Bernheze;

de straat Agterhuys onderdeel is van de nieuwbouwwijk Rodenburg en medio 2019 is opengesteld;

deze straat is opgedeeld in 2 delen met één ingang halverwege vanaf de Nieuwlandsestraat;

vanaf de ingang aan de noordzijde een toegang naar de woningen is gelegen waarbij de rijbaan is verhard met trottoirtegels van 3 meter breed en deze toegang biedt aan de woningen aan dat stuk;

het zuidelijke stuk is ingericht met een normale rijbaan in rode klinkers met haakse parkeerplaatsen in grijze klinkers;

hier een maximumsnelheid geldt van 30 km/uur;

op dit noordelijke stuk het niet de bedoeling is dat geparkeerd wordt omdat de ruimte ontbreekt en bij parkeren hinder ontstaat voor fietsers, mensen met rollator of in een rolstoel;

het zuidelijke stuk is voorzien van haakse parkeerplaatsen en het parkeren buiten de vakken ongewenst is omdat dit het in- en uitrijden bemoeilijkt;

bovendien in het zuidelijke stuk aan het einde een keerlus is gelegen en hier parkeren ook ongewenst is;

bij de gemeente een melding is binnengekomen over parkeren op het noordelijke deel op de trottoirtegels;

het voor de weggebruiker onvoldoende duidelijk is wat de regels zijn voor parkeren en het advies aan bewoners om hier niet te parkeren onvoldoende blijkt;

door het plaatsen van een bord parkeerverbodszone de regels voor parkeren direct duidelijk zijn voor alle bewoners en bezoekers;

door het bord aan het begin van de straat te plaatsen ook andere delen binnen de zone vallen en gelijktijdig ongewenst gedrag op andere delen kan tegengaan;

hiermee ook parkeren op de toegangsweg tegengegaan kan worden omdat dit de enige toegangsweg is van de hele straat;

het parkeren vooraan op de toegangsweg vaak op de rijbaan zal gebeuren vanwege de aanwezigheid van diepe sloten aan weerszijden van de weg;

 

het treffen dan wel intrekken van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee een ieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van betrokkenen behoren te blijven;

de bovenvermelde maatregel wordt genomen op basis van artikel 2 van de WVW 1994 om het door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade te voorkomen of te beperken alsmede voor het waarborgen van de bruikbaarheid van de weg voor de weekmarkt;

overeenkomstig artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de gemachtigde van de korpschef van de Politie Oost-Brabant;

 

Besluiten

Het college van burgemeester en wethouders besluiten om:

door het plaatsen van borden E1zb en E1ze (begin zone en einde zone) uit bijlage 1 van het RVV 1990 bij de ingang van de straat Agterhuys te Heeswijk-Dinther het parkeren te verbieden op plaatsen buiten de vakken;

 

 

Datum besluit:

17 februari 2021

 

Namens burgemeester en wethouders van Bernheze,

 

 

 

K. Vogels

Verkeerskundige Domein Leefomgeving

 

Bezwaar: Tegen dit besluit kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit betrokken is op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de publicatiedatum, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 19, 5384 ZG HEESCH.

 

Voorlopige voorziening: Een bezwaarschrift schorst niet de werking van dit besluit. Degene die bezwaar heeft ingediend en – gelet op de betrokken belangen – onverwijlde spoed dat vereist, heeft eveneens de mogelijkheid een voorlopige voorziening (schorsing) te vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA te ’s-Hertogenbosch.