Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
overigStaatscourant 2021, 9486Interne regelingen

Besluit van de directeur Stichting Nederlandse Algemene Kwaliteitsdienst Tuinbouw van 1 februari 2021 houdende verlening van ondermandaat, volmacht en machtiging voor de Stichting Nederlandse Algemene Kwaliteitsdienst Tuinbouw (Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging Stichting Nederlandse Algemene Kwaliteitsdienst Tuinbouw 2021)

De directeur Stichting Nederlandse Algemene Kwaliteitsdienst Tuinbouw,

gelet op afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht en het Besluit mandaat, volmacht en machtiging keuringsdiensten 2021;

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

a. de minister:

de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

b. de Naktuinbouw:

de Stichting Nederlandse Algemene Kwaliteitsdienst Tuinbouw;

c. de wet:

de Plantgezondheidswet;

d. de regeling:

de Regeling plantgezondheid.

Artikel 2

 • 1. Aan het hoofd Keuringen en de managers Keuringen van de Naktuinbouw wordt, ieder voor zich, mandaat, volmacht en machtiging verleend voor:

  • a. de registratie, bedoeld in artikel 65 van verordening 2016/2031;

  • b. de officiële controle en andere officiële activiteiten als bedoeld in artikel 2 van verordening 2017/625 om de aanwezigheid van schadelijke organismen vast te stellen;

  • c. het verrichten van taken ten behoeve van de afgifte van een fytosanitair uitvoercertificaat als bedoeld in artikel 100 van verordening 2016/2031 met uitzondering van de afgifte van een fytosanitair uitvoercertificaat en het eindonderzoek van de voor export gereedstaande zending;

  • d. voor het nemen van besluiten en het verrichten van overige handelingen die verband houden met de aanzegging, bedoeld in artikel 14 van de regeling.

 • 2. Aan het hoofd keuringen van de Naktuinbouw wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend voor:

  • a. het nemen van beschikkingen en het verrichten van overige handelingen die verband houden met het besluit tot oplegging van een last onder bestuursdwang als bedoeld in artikel 93 van de Zaaizaad en plantgoedwet 2005, aangaande het teeltmateriaal van tuinbouwgewassen, alsmede de hiermee samenhangende besluiten;

  • b. de uitgifte van legitimatiebewijzen aan de medewerkers van de Naktuinbouw die zijn aangewezen als toezichthouder, bedoeld in artikel 22, eerste lid, van de wet.

 • 3. Aan het hoofd Keuringen, de managers Keuringen en de keurmeesters van de Naktuinbouw wordt, ieder voor zich, mandaat, volmacht en machtiging verleend voor:

  • a. het mededelen van de uitslagen van de onderzoeken als bedoeld in artikel 47, eerste lid, onderdeel c, van verordening 2017/625;

  • b. voor het nemen van besluiten en het verrichten van overige handelingen die verband houden met de verklaring, bedoeld in artikel 35, eerste lid, van de regeling.

 • 4. Aan de managers Keuringen, de keurmeesters en de inspectiemedewerkers bacterievuurcontrole van de Naktuinbouw wordt, ieder voor zich, mandaat, volmacht en machtiging verleend voor het opleggen van het verbod tot vervoeren of verplaatsen en het kenmerken of het onder verzegeling brengen als bedoeld in artikel 2 van de regeling.

Artikel 3

Aan het hoofd van de afdeling Financiën en Middelen van de Naktuinbouw wordt mandaat, volmachten machtiging verleend voor het nemen van besluiten en het verrichten van overige handelingen die verband houden met het verzenden van facturen die zijn gebaseerd op de door de minister vastgestelde tarieven als bedoeld in artikel 21 van de wet voor:

 • a. de op grond van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging keuringsdiensten 2021 verrichte werkzaamheden;

 • b. werkzaamheden die door medewerkers zijn verricht op grond van de overeenkomst als onbezoldigd ambtenaar;

 • c. de verrichte werkzaamheden voor het doen van bijschrijvingen op een certificaat ten behoeve van zendingen van producten die onder de Overeenkomst inzake internationale handel in bedreigde in het wildlevende dier- en plantsoorten (Trb. 50 (1973) nr. 22) vallen.

Artikel 4

Aan de secretaris van de Naktuinbouw wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend voor het behandelen van bezwaar- en beroepschriften gericht tegen besluiten van de Naktuinbouw, waaronder het nemen van beslissingen op bezwaarschriften en het instellen van (hoger) beroep.

Artikel 5

Een afschrift van dit besluit wordt gezonden aan de secretaris generaal, de directeur Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en aan degenen aan wie krachtens dit besluit mandaat, volmacht en machtiging is verleend.

Artikel 6

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 maart 2021.

Artikel 7

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging Stichting Nederlandse Algemene Kwaliteitsdienst Tuinbouw 2021.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Roelofarendsveen, 1 februari 2021

De directeur Stichting Nederlandse Algemene Kwaliteitsdienst Tuinbouw, J.E.M. van Ruiten

Tegen dit besluit kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken binnen 6 weken na de dag van dagtekening van deze Staatscourant een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de directeur van de Stichting Nederlandse Algemene Kwaliteitsdienst Tuinbouw, Postbus 40 te 2370 AA Roelofarerndsveen.