Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LanderdStaatscourant 2021, 9345OverigOntwerpbesluit weigering verzoek onttrekking van een deel van de Willevenstraat in Schaijk aan het openbaar verkeer

Logo Landerd

De raad van de gemeente Landerd;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Landerd d.d. DATUM;

ONTWERPBESLUIT:

Gelet op:

Het verzoek aan de gemeenteraad van Landerd d.d. DATUM om het onverhard weggedeelte van de Willevenstraat in Schaijk, kadastraal bekend gemeente Schaijk, sectie C, perceelnummers 4487 en 4488 en gelegen ter hoogte van Willevenstraat 3 en Willevenstraat 5 in Schaijk aan de openbaarheid te onttrekken;

Het bepaalde in de artikelen 7, 9 en 11 van de Wegenwet en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht;

Overwegende dat:

Het weggedeelte door fietsers en voetgangers wordt gebruikt als “ommetje”;

Er geen vergelijkbare mogelijkheden voor wandelaars zijn om een ommetje te maken;

Via Molenaarstraat, Hoekstraat en Willevenstraat er weliswaar een andere mogelijkheid is voor wandelaars om een ommetje te maken echter het karakter van dit alternatief is minder “landelijk” en daardoor niet vergelijkbaar;

Door de openbaarheid van het weggedeelte de verplichting om de weg vrij te houden voor verkeer gehandhaafd blijft, zodat derden daarvan gebruik kunnen blijven maken;

De door verzoekers aangevoerde particuliere belangen, het niet kunnen gebruiken van een deel van eigen grond en minder privacy en veiligheidsgevoel, naar het oordeel van de raad niet dermate zwaarwegend zijn, dat deze de onttrekking aan de openbaarheid van het weggedeelte uitsluitend om die redenen rechtvaardigen;

De gemeenteraad van oordeel is dat het algemeen belang, recreatieve mogelijkheden, bij behoud van de openbaarheid van het weggedeelte in dit geval zwaarder dient te wegen dan het individueel belang van verzoeker(s) bij onttrekking aan de openbaarheid daarvan;

Op grond van artikel 9 van de Wegenwet de gemeenteraad bevoegd is wegen te onttrekken aan het openbaar verkeer;

Het ontwerpbesluit overeenkomstig het bepaalde in afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht met ingang van 22 februari 2021 gedurende 6 weken ter inzage heeft gelegen;

Gedurende deze termijn xxxaantalxxx zienswijzen zijn binnengekomen.

BESLUIT:

 • 1.

  Het verzoek voor onttrekking aan de openbaarheid van het onverharde gedeelte van de Willevenstraat in Schaijk, kadastraal bekend gemeente Schaijk, sectie C, perceelnummers 4487 en 4488, zoals aangeven in bijlage 1 met gewaarmerkte tekening, te weigeren;

Beroep en voorlopige voorziening

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking daarvan beroep instellen door het indienen van een beroepschrift bij de rechtbank te

’s-Hertogenbosch, postbus 90125, 5200 MA. Het beroepschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten:

 • -

  naam en adres van de indiener

 • -

  dagtekening

 • -

  omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht

 • -

  de gronden waarop het beroepschrift rust.

Als u beroep indient, kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter, postbus 90125, 5200 MA te ’s-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden getroffen, mits een spoedeisend belang dat vereist. Van de verzoeker om een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.

Het beroep- en verzoekschrift kan digitaal worden ingediend bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht met gebruik van een elektronische handtekening (DigiD). Op de genoemde site staan de precieze voorwaarden.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad der gemeente Landerd van DATUM.

De raad voornoemd,

de griffier,

H.L.M. van Leersum

de voorzitter,

M.C. Bakermans