Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeewoldeStaatscourant 2021, 9343Ruimtelijke plannenGemeente Zeewolde Ontwerp bestemmingsplan Trekkersveld IV, Milieueffectrapport, ontwerp exploitatieplan en ontwerp Beeldkwaliteitsplan

Logo Zeewolde

De gemeente is bezig met de planvorming voor een uitbreiding van het bedrijventerrein Trekkersveld onder de naam Trekkersveld IV. Dit plangebied ziet op circa 166 hectare datacenter en 35 hectare regulier bedrijventerrein. In deze procedure worden nu verschillende ontwerpplannen en ontwerpbesluiten ter inzage gelegd.

Burgemeester en wethouders van Zeewolde maken bekend dat vanaf woensdag 24 februari 2021 gedurende 6 weken de volgende stukken ter inzage liggen:

1. Ontwerp bestemmingsplan Trekkersveld IV

Het plangebied is begrensd door het huidige Trekkersveld III, de Gooiseweg, de Knardijk en de Hoge Vaart. Het bestemmingsplan ziet op de ontwikkeling van ruim 200 hectare bedrijventerrein. Hiervan is circa 166 hectare bedoeld voor het realiseren van een datacenter. De overige circa 35 hectare is bestemd als reguliere uitbreiding van het bedrijventerrein Trekkersveld.

2. Milieueffectrapportage Trekkersveld IV

Omdat het bestemmingsplan kader stellend is voor andere vergunningen is voor het bestemmingsplan is voor het bestemmingsplan een Milieueffectrapportage (m.e.r.) nodig. Dit betekent dat er naast de procedure van het bestemmingsplan ook een m.e.r.-procedure moet worden doorlopen, die naast het bestemmingsplan ook ziet op de reeds aangevraagde ontgrondingenvergunning. Voor de ontgrondingenvergunning is een project MER noodzakelijk die is geïntegreerd in het plan- en projectMER.

3. Ontwerp exploitatieplan Trekkersveld IV

Omdat de gronden nog niet in eigendom zijn van de gemeente en de kosten van de ontwikkeling nog niet anderszins verzekerd zijn wordt een ontwerpexploitatieplan ter inzage gelegd. Dit exploitatieplan heeft als doel:

- het bereiken van een goede ruimtelijke kwaliteit van de ontwikkeling door het stellen van eisen en regels, waardoor bepalingen zijn opgenomen omtrent de kwaliteit van de inrichting en een juiste uitvoering van de werken en werkzaamheden;

- een eerlijke verdeling van de kosten en opbrengsten binnen de grenzen van het exploitatieplan.

4. Ontwerp beeldkwaliteitplan

Het beeldkwaliteitplan is een beeldende vertaling van de ruimtelijke aspecten uit het stedenbouwkundig concept en het bestemmingsplan. In het beeldkwaliteitplan worden de uitbreiding van Trekkersveld IV en het datacenter als één samenhangende ruimtelijke ontwikkeling gezien om de ruimtelijke kwaliteit van deze zone als geheel te bewaken. Het beeldkwaliteitsplan gaat straks deel uitmaken van de Welstandsnota zodat aanvragen om omgevingsvergunning voor het onderdeel bouwen hieraan getoetst worden.

Coördinatieregeling ex artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening

Voor dit project zijn meerdere plannen en besluiten nodig. De gemeenteraad heeft op 25 juni 2020 besloten de benodigde vergunningen voor zover mogelijk met de procedure van het bestemmingsplan te coördineren. Deze coördinatieregeling houdt in dat de procedure van het bestemmingsplan wordt gecombineerd met een of meerdere vergunningen. De bestemmingsplannen worden vastgesteld door de gemeenteraad, de vergunningen worden verleend door het betreffende bevoegd gezag: de provincie Flevoland voor de omgevingsvergunning en ontgrondingsvergunning, het waterschap Zuiderzeeland voor de Waterwetvergunning. De ontwerpbesluiten worden los van elkaar ter inzage gelegd. Na de vaststelling van het bestemmingsplan en het verlenen van de definitieve vergunningen worden de besluiten tegelijk gepubliceerd en ter inzage gelegd. Vanwege de coördinatie is er daarna één beroepsfase bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en wordt in één keer uitspraak gedaan over alle besluiten.

Gelijktijdig met dit ontwerpbestemmingsplan wordt in het kader van deze coördinatieregeling ook de ontwerp parapluherziening aanpassing geluidzone Trekkersveld alsmede de benodigde besluiten hogere waarde ter inzage gelegd. Meer informatie daarover vindt u in een andere advertentie.

Ter inzage

1.Ontwerp bestemmingsplan Trekkersveld IV

U kunt het ontwerpbestemmingsplan Trekkersveld IV (op afspraak) inzien bij het Publiekscentrum van het gemeentehuis in Zeewolde of digitaal via de www.zeewolde.nl/trekkersveld4. U kunt het ontwerp ook inzien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder ID-nummer Nl.IMRO.0050.BPTveldIV-ON01.

2.Milieueffectrapportage

U kunt de Milieueffectrapportage Trekkersveld IV (op afspraak) inzien bij het Publiekscentrum van het gemeentehuis in Zeewolde of digitaal via de www.zeewolde.nl/trekkersveld4. U kunt de milieueffectrapportage ook inzien als bijlage 10 en 11 van het ontwerp bestemmingsplan Trekkersveld IV via de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder ID-nummer Nl.IMRO.0050.BPTveldIV-ON01.

3.Ontwerp exploitatieplan

U kunt het ontwerp exploitatieplan Trekkersveld IV (op afspraak) inzien bij het Publiekscentrum van het gemeentehuis in Zeewolde of digitaal via de www.zeewolde.nl/trekkersveld4. U kunt het ontwerp ook inzien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder ID-nummer Nl.IMRO.0050.EPTveldIV-ON01.

4.Beeldkwaliteitplan

U kunt het beeldkwaliteitsplan Trekkersveld IV (op afspraak) inzien bij het Publiekscentrum van het gemeentehuis in Zeewolde of digitaal via de www.zeewolde.nl/trekkersveld4. U kunt het beeldkwaliteitplan ook inzien als bijlage 4 van het ontwerp bestemmingsplan Trekkersveld IV via de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder ID-nummer Nl.IMRO.0050.BPTveldIV-ON01.

Voor het inzien van de plannen bij het Publiekscentrum dient u, in verband met de Coronacrisis, een afspraak met het publiekscentrum te maken. U kunt daarvoor het algemene nummer 036- 5229522 bellen.

Zienswijze

Tijdens de inzagetermijn tot en met 6 april 2021 kan iedereen een zienswijze naar voren brengen.

Dat kan:

 

  • -

    online op www.zeewolde.nl/zienswijze. Hiervoor heeft u een DigiD nodig.

  • -

    schriftelijk aan de gemeenteraad, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde.

  • -

    mondeling door een afspraak te maken met de behandelend ambtenaar S.L. Strauss, telefoonnummer 0365229423.

 

 

In de zienswijze moet worden aangegeven op welke onderdelen van het ontwerp bestemmingsplan of de andere stukken de zienswijze betrekking heeft.