Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BeemsterStaatscourant 2021, 8479VerkeersbesluitenInvaliden parkeerplaats

Logo Beemster

 

Burgemeester en wethouders van Beemster

gelezen het verzoek van aanvrager, om een parkeerplaats voor gehandicapten voor c.q. nabij de woning;

gelet op het bepaalde in artikel 18 lid 1 onder d van de wegenverkeerswet 1994;

overwegende

dat de aanvrager over een motorvoertuig beschikt dat hij zelf bestuurt;

dat uit het advies van de medisch adviseur blijkt dat u voldoet aan de voorwaarden voor een gehandicaptenparkeerkaart, zodat een vrije parkeerplaats binnen die afstand van de woning is gewenst en voorts niet op een andere wijze in een passende parkeerplaats kan worden voorzien;

dat de onderhavige weg binnen de bebouwde kom is gelegen en voorts in beheer is bij de gemeente Beemster;

dat de maatregel genomen wordt uit oogpunt van verkeersveiligheid en openbare orde;

dat de politie Noord-Holland bij de behandeling van deze verkeersmaatregel in het Verkeersteam heeft ingestemd met onderhavige maatregel;

gelet op de bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW);

BESLUIT EN

I. door plaatsing van bord E6 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (laatst gewijzigd bij besluit van 14 december 2000), aan de aanvrager, voornoemd, voor onbepaalde tijd, een parkeerplaats voor het motorvoertuig aan te wijzen, voor onbepaalde tijd, nabij het perceel Zwaansvliet 25, 1462 NE Middenbeemster, alhier, onder de volgende voorwaarden:

a. het kenteken van het motorvoertuig dient overeen te stemmen met het vermelde op het door de gemeente Beemster ter plaatse aangebrachte onderbordje;

b. bij vervanging van het motorvoertuig dient daarvan kennis te worden gegeven aan het Loket Wmo, Postbus 15, 1440 AA te Purmerend, waarna het onderbordje wordt gewijzigd;

c. indien van het parkeervak definitief geen gebruik meer wordt gemaakt, dient dit er kennis van bovengenoemde afdeling te worden gebracht, waarna het bord zal worden verwijderd.

Beemster 11 februari 2021

Hoogachtend,

namens burgemeester en wethouders van Beemster,

V. van Schie,

teammanager Maatschappelijk Domein

 

Mededelingen

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan kunt u bezwaar maken. Als u dat van plan bent, neemt u dan eerst telefonisch contact met ons op. Misschien komen we samen tot een oplossing. Komen we er niet uit, dan kunt u binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden een bezwaarschrift indienen.

U kunt dat digitaal doen, dan heeft u een DigiD nodig. Of u schrijft een brief naar het team Juridische en Veiligheidszaken, Postbus 15, 1440 AA te Purmerend. Dient iemand anders namens u een bezwaarschrift in, stuurt u dan een volmacht mee. Voor meer informatie over bezwaar zie: http://www.beemster.net/bezwaar.

In uw bezwaarschrift moet het volgende staan:

- uw naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres;

- een duidelijke omschrijving van dit besluit;

- de reden waarom u bezwaar maakt;

- de datum en uw handtekening.