Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SteinStaatscourant 2021, 8328Ruimtelijke plannenKennisgeving Wet geluidhinder Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Logo Stein

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stein maken bekend dat het volgende besluit is genomen:  

Ontwerp-hogere waarden besluit

Voor: bestemmingsplan Meerdel

De maximaal vastgestelde hogere waarde ten gevolge van industrielawaai Chemelot bedraagt 54 dB(A).

Locatie: Elsloo

Datum besluit: 9 februari 2021

Zaaknummer: 2021-201372

Inzage

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van donderdag 18 februari 2021 tot en met woensdag 31 maart 2021 in het gemeentehuis van Stein, op de gebruikelijke plaats en tijden.

Rechtsbescherming

Belanghebbenden kunnen met betrekking tot het ontwerpbesluit gedurende de ter inzage termijn schriftelijk of mondeling zienswijzen inbrengen. Schriftelijke zienswijzen dient u te sturen naar:

RUD ZL, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht onder vermelding van het zaaknummer. Als u een mondelinge zienswijze naar voren wilt brengen, verzoeken wij u om vóór 24 maart 2021 contact op te nemen met telefoon +31 43 389 78 12.

Informatie

Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg, telefoon: + 31 43 389 78 12