Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BloemendaalStaatscourant 2021, 8146Ruimtelijke plannenBestemmingsplan Dennenheuvel 2020 ter visie

Logo Bloemendaal

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad van Bloemendaal op 28 januari 2021 het bestemmingsplan Dennenheuvel 2020 gewijzigd heeft vastgesteld. Dit bestemmingsplan heeft betrekking op de realisatie van 83 woningen op de huidige locatie van klooster Euphrasia. Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zijn enkele kleine wijzigingen aangebracht. Deze zijn vermeld in de Nota van beantwoording zienswijzen.

Inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt vanaf dinsdag 16 februari tot en met maandag 29 maart 2021 ter inzage tijdens openingstijden op het gemeentekantoor te Overveen. Via de website www.ruimtelijkeplannen.nl kunt u het bestemmingsplan digitaal raadplegen.

Beroep instellen

Gedurende de periode van ter visie legging kunnen de volgende belanghebbenden beroep instellen tegen het bestemmingsplan:

  • Belanghebbenden die tijdig een zienswijze op het ontwerp bestemmingsplan hebben ingediend

  • Belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om tijdig een zienswijze in te dienen op het ontwerp bestemmingsplan

Beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Meer informatie over het instellen van beroep kunt u vinden op www.raadvanstate.nl .

Het bestemmingsplan treedt in werking op de eerste dag na de hierboven genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de werking van het bestemmingsplan niet. Binnen deze beroepstermijn kan tevens een verzoek tot voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingediend. Wanneer er een voorlopige voorziening wordt toegekend, zal het bestemmingsplan niet in werking treden voordat op het beroep is beslist.

 

Crisis- en herstelwet

Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent, dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

 

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de heer Pijpers via 14 023.