Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WoudenbergStaatscourant 2021, 8016Ruimtelijke plannenRectificatie publicatie gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Griftdijk 28 te Woudenberg

Logo Woudenberg

Door een technische fout is het bestemmingsplan niet tijdig op ruimtelijke plannen zichtbaar geweest, vandaar dat de ‘ter inzage periode’ is gewijzigd.

Burgemeester en wethouders van Woudenberg maken bekend dat de gemeenteraad op 28 januari 2021 het bestemmingsplan Griftdijk 28 gewijzigd heeft vastgesteld.

Toelichting

Het bestemmingsplan Griftdijk 28 voorziet in de uitbreiding van het bedrijfspand op de Griftdijk 28. Het bestemmingsplan maakt de uitbreiding van het bedrijfspand mogelijk. Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan is bij de vaststelling een wijziging aangebracht voor de gronden ten westen van de uitbreiding van het bedrijfsgebouw.

Ter inzage

Het bestemmingsplan ligt van 17 februari 2021 tot en met 30 maart 2021 ter inzage in het gemeentehuis van Woudenberg. Het bestemmingsplan kan daarnaast worden ingezien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kan het tabblad ‘Bestemmingsplannen’ worden gekozen, waarna het bestemmingsplan kan worden opgeroepen via het invullen van de naam van het bestemmingsplan of het planid-nummer: NL.IMRO.0351.BP2019griftd28-vg01.

Beroep

Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad hebben ingediend en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij daartoe niet in staat zijn geweest, kunnen tijdens de inzage termijn schriftelijk beroep instellen.

Dit beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Als beroep is ingesteld kan er een verzoek om voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Voorzitter van deze Afdeling. Het besluit treedt niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Zonder een dergelijk verzoek treedt het besluit in werking met ingang van de dag nadat de beroepstermijn afloopt.

Voor zowel het indienen van een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.