Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WoudenbergStaatscourant 2021, 8011OverigBekendmaking ontwerpbesluit Verzoek om hogere waarde t.b.v. Laagerfseweg 7

Logo Woudenberg

Burgemeester en wethouders van Woudenberg maken bekend dat zij het ontwerpbesluit verzoek om hogere waarde Laagerfseweg 7 hebben vastgesteld.

Toelichting

Het plan maakt het bouwen van twee woningen mogelijk. Aan beide kanten van de bestaande woning aan de Laagerfseweg 7 zal 1 woning gebouwd worden. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de wijzigingsbevoegdheid die in het geldende bestemmingsplan is opgenomen. Voor één van de twee woningen is een verzoek om hogere waarde nodig. In verband met een technisch probleem is besloten het verzoek om hogere waarde opnieuw te publiceren.

Ontwerp Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in dit besluit en gelet op:

  • 1.

    artikel 110a van de Wet geluidhinder;

  • 2.

    dat de Wet geluidhinder het college van burgemeester en wethouders de bevoegdheid geeft om binnen de grenzen van de gemeente een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting vast te stellen;

    dat het vaststellen van hogere waarden voor de geplande woningen in overeenstemming is met het gemeentelijk (geluid)beleid;

hogere waarden vast te stellen voor één woning op het perceel Laagerfseweg ongenummerd, kadastraal sectie H, nummers 617 en 688 te Woudenberg.

Ter inzage

Het ontwerpbesluit ligt van 17 februari 2021 tot en met 30 maart 2021 ter inzage in het gemeentehuis van Woudenberg.

Rechtsbescherming indienen zienswijzen

Het ontwerp van dit besluit en alle op het besluit betrekking hebbende stukken liggen ter inzage op de gemeentehuis van Woudenberg, Parklaan 1 te Woudenberg. De termijn voor het indienen van zienswijzen bedraagt 6 weken en vangt aan na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd. Belanghebbenden kunnen zienswijzen naar voren te brengen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg, Postbus 16, 3930 EA Woudenberg of bij de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht, Archimedeslaan 6, Postbus 85242, 3508 AE Utrecht.