Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GelderlandStaatscourant 2021, 7444OverigNatuurontwikkeling Uiterwaarden Cortenoever

Logo Gelderland

 

Publicatie ontwerp projectplan Waterwet, en overige ontwerpbesluiten project Natuurontwikkeling uiterwaarden Cortenoever

 

Gedeputeerde Staten van Gelderland maken het volgende bekend.

 

Het project

Provincie Gelderland is in samenwerking met Rijkswaterstaat voornemens om Kaderrichtlijn Water (KRW)-, Natura 2000 en Gelders Natuurnetwerk (GNN)- maatregelen, en uit te voeren in het natuurgebied Cortenoever in de gemeente Brummen. Dit gebied is onderdeel van het Natura 2000-gebied Rijntakken, dat in Cortenoever gekenmerkt wordt door kronkelwaardlandschap. Tevens worden er voor een relatief beperkt gebied binnen Cortenoever maatregelen genomen ter compensatie van de Rijksweg A15.

 

Gecoördineerde procedure

Bij de voorbereiding van de besluiten die nodig zijn voor de uitvoering van het project Natuurontwikkeling uiterwaarden Cortenoever wordt toepassing gegeven aan de provinciale coördinatieregeling op grond van de Wet ruimtelijke ordening (artikel 3.33 Wet ruimtelijke ordening). De bedoeling van de voorgenoemde provinciale coördinatie is om de voorbereiding en bekendmaking van de voor de uitvoering van dit project benodigde besluiten, inclusief de gelegenheid tot het naar voren brengen van zienswijzen daarop, respectievelijk het indienen van beroep daartegen, op elkaar af te stemmen en gelijktijdig te doen plaatsvinden.

 

Vastgestelde ontwerpbesluiten

De volgende ontwerpbesluiten met bijlagen liggen daarvoor vanaf donderdag 18 februari 2021 gedurende 6 weken ter inzage:

  • Projectplan Waterwet (Minister van Infrastructuur en Waterstaat/ Rijkswaterstaat)

  • Omgevingsvergunning activiteit Afwijken bestemmingsplan en uitvoeren werk en werkzaamheden (gemeente Brummen)

  • Waterwetvergunning (Waterschap Vallei en Veluwe)

  • Ontgrondingenvergunning inclusief bijlage m.e.r beoordeling (Provincie Gelderland)

 

Voor dit project is een m.e.r. beoordeling uitgevoerd. Het bevoegd gezag (Provincie Gelderland) heeft besloten dat een MER niet vereist is.

Hoe, waar en wanneer kunt u de ontwerpbesluiten inzien?

Vanaf donderdag 18 februari 2021 wordt het ontwerp Projectplan Waterwet met de hier voorgenoemde bijbehorende ontwerpbesluiten (inclusief de m.e.r beoordeling) voor iedereen ter inzage gelegd. Deze stukken zijn dan beschikbaar via de volgende website: http://www.coordinatiegelderland.nl

Dit betekent dus dat u de ontwerpbesluiten digitaal kunt bekijken. De ontwerpbesluiten zijn ook fysiek in te zien. Dit kan op de volgende locaties.

 

Instantie

Locatie

Aanmelden bij

Provincie Gelderland

Huis der Provincie

Markt 11, Arnhem

Balie Huis der Provincie

Waterschap Vallei en Veluwe

Steenbokstraat 10,

Apeldoorn

Balie

Gemeente Brummen

Engelenburgerlaan 31,

Brummen

Klanten Contact Centrum/receptie

 

De mogelijkheid om de stukken fysiek in te zien, zijn mede afhankelijk van de coronamaatregelen van het kabinet op dat moment. Kijk voor de actuele situatie op de website www.coordinatiegelderland.nl

alsmede de websites van bovenstaande bevoegde gezagen.

 

Vragen?

Voor inhoudelijke vragen over het project kunt u contact opnemen met mevrouw S. Peeters-Som, provincie Gelderland, telefoonnummer 026-359 8120

Voor vragen over de ontwerpbesluiten en/of de procedure kunt u terecht bij de heer E. Waterval van de provincie Gelderland, telefoonnummer 026 - 359 8867.

 

Hoe kunt u een zienswijze indienen?

Heeft u het plan gelezen en bent u het niet eens met (een onderdeel van) het projectplan of de andere ontwerp besluiten? Dan kunt u dit kenbaar maken door gedurende de terinzagelegging van 18 februari 2021 tot en met 31 maart 2021 een zienswijze in te dienen bij de provincie Gelderland. Wat de omgevingsvergunning betref, kan de zienswijze ook betrekking hebben op de ontwerp Verklaring van geen bedenkingen van de raad. Voor een goede beantwoording vragen wij u om één onderwerp per alinea te behandelen. Dit kan zowel schriftelijk als mondeling.

 

Schriftelijk

U kunt uw zienswijze onder vermelding van ‘Natuurontwikkeling uiterwaarden Cortenoever, zaaknummer 2020-015913 sturen naar:

 

per e-mail: post@gelderland.nl of

 

per brief: Gedeputeerde Staten van Gelderland t.a.v. Programmering, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem

 

Let op: dus ook zienswijzen op de ontwerpbesluiten van het Waterschap Vallei en Veluwe, de gemeente Brummen, Rijkswaterstaat dient u in bij het coördinerend bevoegd gezag provincie Gelderland.

 

Mondeling

U kunt tijdens de terinzagelegging ook een mondelinge zienswijze indienen. Hiervan wordt een verslag gemaakt dat aan u wordt toegezonden. Maak hiervoor op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 uur een afspraak via het Provincieloket, telefoonnummer 026 – 359 9999.

 

Wat gebeurt er met uw zienswijze?

Alle zienswijzen worden doorgestuurd naar de desbetreffende bevoegde instanties die de zienswijzen betrekken bij de definitieve besluitvorming. Uw ingediende zienswijze wordt zorgvuldig beoordeeld. Bij nieuwe inzichten kan uw zienswijze leiden tot aanpassingen in het definitieve projectplan, of de beschikking op vergunning(en). Iedereen die een zienswijze heeft ingediend, wordt geïnformeerd over hoe hiermee is omgegaan via de Nota van beantwoording.

 

Besluit en beroep

De definitieve besluiten worden ter inzage gelegd voor beroep. Dit zal naar verwachting in het 2e kwartaal van 2021 plaatsvinden. Belanghebbenden kunnen gedurende de beroepstermijn hiervoor naar de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Op de gecoördineerde besluiten is de Crisis en Herstelwet van toepassing.

 

Zaaknummer 2020-014085

 

Gedeputeerde Staten van Gelderland