Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LanderdStaatscourant 2021, 7327Ruimtelijke plannenVastgesteld bestemmingsplan “Hoekstraat 25 te Schaijk” en hogere grenswaarden Wet Geluidhinder

Logo Landerd

Burgemeester en wethouders van Landerd maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 28 januari 2021 het bestemmingsplan “Hoekstraat 25 te Schaijk” gewijzigd heeft vastgesteld.

Inhoud van het plan

Het bestemmingsplan heeft tot doel om op de locatie van de voormalige bedrijfsbebouwing woningbouw mogelijk te maken.

Wet Geluidhinder

Burgemeester en wethouders van Landerd maken bekend dat zij, op grond van hun bevoegdheid ingevolge artikel 110a, lid 1 van de Wet geluidhinder, hogere waarden hebben vastgesteld voor de woningen in het plan Hoekstraat voor wat betreft de geluidsoverlast komende vanaf de Rijksweg N324.

Het bestemmingsplan en het hogere waardenbesluit bekijken

Het bestemmingsplan en het vaststellingsbesluit liggen met de bijbehorende stukken vanaf maandag 15 februari 2021 tot maandag 29 maart 2021 ter inzage. Voor het inzien dient u een afspraak te maken met de behandelend ambtenaar.

Het bestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar via de landelijke voorziening: www.ruimtelijkeplannen.nl met planidentificatienummer IDN: NL.IMRO.1685BPsch2019hoekstraa-VG01

Reageren op het vastgestelde bestemmingsplan dan wel het hogere waardenbesluit

Belanghebbenden die eerdere een zienswijze hebben ingediend tegen de ontwerpbesluiten of als u belanghebbende bent en aan kan tonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest tijdig een zienswijze op de ontwerpbesluiten in te dienen, kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s Gravenhage. Voor de behandeling van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd.

In werking treden van het bestemmingsplan en het hogere waarden besluit

Het bestemmingsplan en het hogere waardenbesluit treden in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Heeft u tijdig een beroep ingediend en wilt u niet dat de besluiten in werking treden? Dan kunt u tevens een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het bestemmingsplan treedt dan niet eerder in werking dan nadat op uw verzoek is beslist.

Nadere informatie of inzien van het plan?

Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak voor het inzien van het plan kunt u contact opnemen met de heer A. Dunlop via telefoonnummer 0486-458111 of via e-mail Alexander.Dunlop@landerd.nl.