Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Den HelderStaatscourant 2021, 7312Ruimtelijke plannenGemeente Den Helder – Kennisgeving Ontwerpbestemmingsplan “Halter Bellevue en stadspark 2021”

Logo Den Helder

 

 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend, dat op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3:4 Algemene wet bestuursrecht voor iedereen het ontwerp-bestemmingsplan “Halter Bellevue en stadspark 2021” ter inzage ligt.

Plangebied en ontwikkeling

Het bestemmingsplan voorziet in de bouw van 37 woonheden, winkels, parkeren en een stadspark op de locatie van de voormalige schouwburg. Het plangebied wordt globaal begrensd door de Spoorstraat (zuidzijde), Polderweg (westzijde) en Prins Hendriklaan (noordzijde/oostzijde).

Termijn van inzage ontwerp bestemmingsplan

Het ontwerp bestemmingsplan ‘Halter Bellevue en stadspark 2021’ ligt met ingang van maandag 15 februari 2021 tot en met maandag 29 maart 2021 ter inzage.

Inzien ontwerp bestemmingsplan

Het ontwerp bestemmingsplan en de hierbij behorende stukken, waaronder het ‘vormvrije mer-besluit’, zijn als volgt in te zien:

- Op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planindentificatienummer (IDN-nummer) van voornoemd plan is: NL.IMRO.0400.BPHALTERBELLEVUE-ON01

- Op de gemeentelijke website: www.denhelder.nl in PDF-vorm: (https://www.denhelder.nl/inwoner/product/bestemmingsplan-bekijken);

Een papieren versie ligt bij het Klantcontactcentrum in het Stadhuis aan de Kerkgracht 1 van maandag tot en met vrijdag van 8:30 tot 12:30 uur.

Indienen reacties (zienswijzen)

U kunt tijdens de termijn waarin het plan ter inzage ligt reageren op het ontwerp bestemmingsplan. Stuur hiervoor een brief naar de gemeenteraad van Den Helder, Postbus 36,

1780 AA Den Helder.

 

Vermeld hierbij in ieder geval:

- Uw naam, adres en onderwerp ‘Zienswijze ‘Halter Bellevue en stadspark’ zaaknummer 2021-000233’.

- De reden waarom u het (niet) eens bent met het ontwerp bestemmingsplan;

- Uw handtekening.

U kunt ons ook mondeling laten weten wat u van het plan vindt. U kunt hiervoor een afspraak maken met Marco Goverde van team Omgeving.

Vragen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marco Goverde van team Omgeving, telefoonnummer: 0223-678633.

Houd u er rekening mee dat uw zienswijze openbaar is. Anoniem reageren kan niet. Ook is het niet mogelijk om uw reactie via internet of e-mail in te dienen.