Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DiemenStaatscourant 2021, 7121OverigOntwerpbesluit Hogere Waarden Wet geluidhinder Sporthal Diemen

Logo Diemen

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 110a Wet geluidhinder jo. 3.4 Algemene wet bestuursrecht maken burgemeester en wethouders bekend dat het Ontwerpbesluit Hogere Waarden Wet geluidhinder Sporthal Diemen ter inzage ligt. Met dit besluit stellen burgemeester en wethouders op grond van de artikelen (59 in verbinding met) 45 en 83 van de Wet geluidhinder, artikel 4.10 van het Besluit geluidhinder en artikel 2.20 van het Activiteitenbesluit Milieubeheer hogere waarden vast als gevolg van wegverkeers- en railverkeerslawaai teneinde de uitbreiding van de sporthal mogelijk te maken.

Het ontwerpbesluit ligt van 12 februari tot en met 25 maart 2021 ter inzage bij de balie in het gemeentehuis. Belanghebbenden kunnen gedurende deze termijn, schriftelijk of mondeling, een gemotiveerde zienswijze omtrent het ontwerpbesluit naar voren brengen. Een schriftelijke zienswijze kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 191, 1110 AD Diemen o.v.v. zaaknummer 2020-083410. Voor het mondeling naar voren brengen van de zienswijze kunt u uiterlijk een week vóór het aflopen van de ter inzage termijn een afspraak maken met het team Ruimtelijk Beleid, via mevrouw M. Reijnen (algemeen telefoonnummer 020-3144888).