Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
PurmerendStaatscourant 2021, 5758Ruimtelijke plannenVaststelling bestemmingsplan ‘Wagenweg 10 – 2020’ en gecoördineerde afgifte omgevingsvergunning voor 131 appartementen

Logo Purmerend

Burgemeester en wethouders van Purmerend maken bekend dat de gemeenteraad op 28 januari 2021 het bestemmingsplan ‘Wagenweg 10 - 2020’ heeft vastgesteld. Het college heeft daarop de omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van een appartementengebouw met 131 huurappartementen en het aanleggen van een inrit.

Zakelijke inhoud

Het bestemmingsplan biedt een planologische regeling voor 131 appartementen met parkeerterrein op het perceel aan de Wagenweg 10 in Purmerend. De ontwikkeling sluit aan bij de bestaande woningen aan Toon Dupuisstraat. De verleende omgevingsvergunning geeft officiële toestemming om deze ontwikkeling uit te voeren.

Bovengenoemde besluiten zijn gecombineerd voorbereid op basis van de gemeentelijke coördinatieregeling (artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening). Daarbij is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure ingevolge afdeling 3:4 Awb toegepast. Het bestemmingsplan bestaat uit een toelichting, planregels en een verbeelding. Bij het bestemmingsplan is geen exploitatieplan vastgesteld.

Terinzagelegging

Het vastgestelde bestemmingsplan (ID-code: NL.IMRO.0439.BPWAGENWEG102020-va01) ligt met ingang van maandag 8 februari t/m maandag 22 maart 2021 ter inzage. Het bestemmingsplan is te raadplegen via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.

In verband met de coronamaatregelen is het momenteel niet mogelijk de papieren stukken te bekijken op het stadhuis, maar kunnen de stukken op verzoek worden toegezonden. Neem hiervoor contact op met team Vergunningen, Beleid en Advies via e-mail (vergunning@purmerend.nl (o.v.v. ‘Wagenweg 10/Z2020-0605’) of telefonisch (tel. 0299-452452).

Reactiemogelijkheid

Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan beroep ingesteld worden bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit is alleen mogelijk voor belanghebbenden die tijdig zienswijzen tegen de ontwerpbesluiten hebben ingediend, dan wel aan kunnen tonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun zienswijze tegen de ontwerpbesluiten naar voren te brengen. U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemd beroepsorgaan via https://digitaalloket.raadvanstate.nl. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking op de besluiten. Hiervoor kunnen belanghebbenden die beroep hebben aangetekend een voorlopige voorziening vragen. Een dergelijk verzoek kunt u alleen doen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Het verzoek om voorlopige voorziening kan worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Ook hiervoor bent u griffierecht verschuldigd.

NB. Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. In het beroepschrift dient vermeld te worden dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.