Kennisgeving nationale windturbinebepalingen leefomgeving, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Van donderdag 23 december 2021 tot en met woensdag 16 februari 2022 kunt u een zienswijze indienen over het voornemen een milieueffectrapport (MER) te maken voor de op te stellen nationale windturbinebepalingen leefomgeving. In deze kennisgeving leest u hoe u dat kunt doen.

Op 30 juni 2021 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan in een zaak over de uitbreiding van Windpark Delfzijl Zuid. Door die uitspraak kunnen de regels voor windturbines in het activiteitenbesluit (algemene milieuregels van het rijk) niet toegepast worden, omdat voor het vaststellen van deze regels geen milieueffectrapport is gemaakt.

Voor het opnieuw vaststellen van windturbinebepalingen leefomgeving wordt daarom een milieu­effectrapport gemaakt. De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) is de eerste stap in het maken van een milieueffectrapport.

Aan de hand van de NRD wordt vervolgens het milieueffectrapport gemaakt dat ten grondslag wordt gelegd aan de vast te stellen windturbinebepalingen leefomgeving.

We horen graag uw gedachten met betrekking tot de NRD en het milieueffectrapport en in het bijzonder over de volgende vragen:

  • Wat mist u als belangrijk aandachtspunt voor het milieueffectrapport?

  • Bevat de NRD onjuistheden?

  • Welke aandachtspunten heeft u voor het verdere proces?

UW ZIENSWIJZE IS WELKOM

Een zienswijze indienen kan op drie manieren, vanaf donderdag 23 december 2021.

U ontvangt altijd een ontvangstbevestiging.

DIGITAAL

Bij voorkeur ontvangen wij uw zienswijze via www.platformparticipatie.nl/windturbinebepalingen.

MONDELING

Voor het noteren van uw mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 070 456 96 07.

POST

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, directie Participatie

O.v.v. windturbinebepalingen leefomgeving

Postbus 20901,

2500 EX Den Haag

INFORMATIEBIJEENKOMST

Er worden digitale informatiebijeenkomsten gehouden. De NRD en de verdere procedure van het milieueffectrapport en het opstellen van de windturbinebepalingen leefomgeving worden toegelicht en u kunt hierover vragen stellen. Meer informatie over datum, tijd en het programma kunt u zien op: www.platformparticipatie.nl/windturbinebepalingen.

Daar vindt u ook informatie over hoe u zich aanmeldt, hoe u deelneemt aan de bijeenkomst en hier kunt u ook de presentatie terugkijken.

NRD BEKIJKEN

De NRD staat vanaf donderdag 23 december 2021 op: www.platformparticipatie.nl/windturbinebepalingen. Op papier kunt u de NRD van donderdag 23 december 2021 tot en met woensdag 16 februari 2022 tijdens reguliere openingstijden bekijken bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijnstraat 8, Den Haag (alleen op afspraak, telefoon 070 456 9607).

VERVOLG

De commissie voor de milieueffectrapportage wordt advies gevraagd over de NRD. Na sluiting van de zienswijzetermijn analyseert het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, samen met andere betrokken ministeries alle binnengekomen zienswijzen zorgvuldig en weegt ze af. De antwoorden op de ingediende zienswijzen en het advies van de commisie worden gebundeld in een reactienota. Deze verschijnt naar verwachting in april 2022 op: www.platformparticipatie.nl/windturbinebepalingen.

U kunt naar verwachting medio 2022 een reactie geven over het ontwerp van de windturbinebepalingen en het milieueffectrapport. Als u een zienswijze heeft ingediend, dan wordt u over de reactienota en het vervolg nader geïnformeerd.

INFORMATIEPUNT DIGITALE OVERHEID

De Informatiepunten Digitale Overheid zijn er voor mensen die moeite hebben met digitale dienstverlening en vragen hebben over het zaken doen met de overheid. De Informatiepunten zijn onder­gebracht in de bibliotheken. Vraag bij uw lokale bibliotheek naar de mogelijkheden. Voor meer informatie kunt u terecht op: www.informatiepuntdigitaleoverheid.nl.

INFORMATIE

Meer informatie op: www.platformparticipatie.nl/windturbinebepalingen en https://www.infomil.nl/windturbineparkenuitspraak. Vragen over het project? Mail naar Postbus.Windturbinebepalingen@minienw.nl. Vragen over de procedure? Bel naar 070 456 96 07, directie Participatie van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Naar boven