Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamStaatscourant 2021, 4753VerkeersbesluitenAmsterdam, Zuid het instellen van een parkeerverbod zone voor oostzijde Spoorslag

Logo Amsterdam

 

 • SW21 -02503

 •  

 • Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam,

 

g elet op:

 

 • de Wegenverkeerswet (WVW 1994);

 • het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

 • de bepalingen en de uitvoeringsvoorschriften van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);

 • de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

 • de Verordening op het lokaal bestuur in Amsterdam;

 • de ondermandaatbesluiten van de stadsdelen.

 •  

 

Overwegende dat:

 

 

 • in de Beethovenstraat bij de onderdoorgang van de A10 een verkeersbesluit is genomen om de overlast van geparkeerde auto’s op de buffer parkeerplaatsen voor vrachtverkeer voor de bouw in de Zuid-as te voorkomen;

 • dit verkeersbesluit nu van kracht is;

 • in de Beethovenstraat aan de oostzijde voor de onderdoorgang van de A10 Spoorslag is gelegen;

 • Spoorslag gebruikt wordt door bouwverkeer voor Vivaldi en Ravel in de Zuid-as en doodlopend is;

 • de geparkeerde auto’s die eerst op de buffer parkeerplaatsen voor vrachtverkeer in de Beethovenstraat bij de onderdoorgang van de A10 stonden nu voor overlast zorgen op Spoorslag;

 • overlast van deze in de berm geparkeerde auto’s op Spoorslag opgelost kan worden door dit fysiek onmogelijk te maken en een parkeerverbod zone in te stellen;

 • met het van kracht worden van dit besluit eerdere verkeersmaatregelen in het onderhavige verkeersgebied komen te vervallen indien deze met dit besluit in strijd zijn dan wel hiermede niet in overeenstemming zijn;

 • krachtens artikel 2.1 Wegenverkeerswet 1994 deze maatregel genomen wordt:

  • om de veiligheid op de diverse wegen te verzekeren;

  • ter bescherming van de weggebruikers en de passagiers;

  • om de vrijheid van het verkeer zoveel mogelijk te waarborgen;

  • ter voorkoming of beperking van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade;

 • overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, overleg is gepleegd met een gemandateerde van de politie, eenheid Amsterdam deze heeft daarbij 26-01-2021positief gereageerd;

 • deze aanwijzing van verkeersmaatregelen in het algemeen verkeersbelang wenselijk c.q. noodzakelijk kan worden geacht;

 • de hierna genoemde wegen c.q. weggedeelten onder beheer zijn van en gelegen binnen de gemeente Amsterdam.

 

 

Besluit

 

 

 • 1.

  door het plaatsen van verkeersborden conform model E1 zb/ E1zevan Bijlage I van het

 • Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 ”parkeerverbod zone en einde

 • parkeerverbod zone” te plaatsen op de volgende locatie:

oostzijde Spoorslag aan de oostzijde van de Beethovenstraat voor de onderdoorgang van de

A10bij het inrijden en verlaten van deze weg.

 

Zoals aangegeven op bijgevoegde tekeningen.

 

 

 

 

 

 

Amsterdam 28-01-2021

 

 

 

 

 

Niet mee eens?

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit bezwaar maken.

Stuur uw bezwaarschrift naar:

 

U kunt online bezwaar maken via www.amsterdam.nl/bezwaar/jb.

Bij het online bezwaar maken heeft u een DigiD nodig

U kunt uw bezwaarschrift ook per post sturen aan:

Gemeente Amsterdam

T.a.v. Juridisch Bureau

Postbus 483

1000 AL Amsterdam

 

Vermeld in uw bezwaarschrift altijd:

uw naam, adres en telefoonnummer

de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft en uw handtekening

het besluit waartegen u bezwaar maakt, met datum en referentienummer van het besluit

waarom u bezwaar maakt.

 

 

Na ontvangst informeert de gemeente u over de manier waarop zij uw bezwaarschrift gaat behandelen.

 

Schorsende werking

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat wil zeggen: het besluit waartegen u bezwaar maakt, blijft geldig totdat over uw bezwaar is beslist.

 

Spoed? Voorlopige voorziening

Bij grote spoed kunt u (tegen kosten) een zogeheten voorlopige voorziening aanvragen. Dat is een spoedprocedure waarmee het genomen besluit tijdelijk kan worden ingetrokken en/of andere maatregelen kunnen worden getroffen. Een voorlopige voorziening vraagt u aan bij:

 

de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam

sector Bestuursrecht Algemeen

Postbus 75850

1070 AW AMSTERDAM

 

Dat kan ook via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor hebt u een DigiD nodig. Op deze site vindt u ook meer informatie

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam, namens hen,

Annelies Lelijveld

Teammanager Expertisecentrum, Gebied en Gebruik, Stadswerken