Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatscourant 2021, 43426benoeming of ontslag

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 6 oktober 2021, kenmerk 3256549-1015367-BPZ, houdende ontslag op eigen verzoek van een lid van de Gezondheidsraad

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 13 van de Kaderwet adviescolleges;

Besluit:

Artikel 1

De heer prof. dr. B.J.C. Middelkoop wordt, op eigen verzoek, ontslag verleend als lid van de Gezondheidsraad, met ingang van 1 oktober 2021.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit wordt in de Staatscourant geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge