Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamStaatscourant 2021, 4314VerkeersbesluitenAmsterdam, Zuid het nemen van verschillende verkeersbesluiten na nieuwe inrichting Eduard van Beinumstraat en een gedeelte van de Strawinskylaan

Logo Amsterdam

 

 • SW21-02486

 •  

 • Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam,

 

g elet op:

 

 • de Wegenverkeerswet (WVW 1994);

 • het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

 • de bepalingen en de uitvoeringsvoorschriften van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);

 • de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

 • de Verordening op het lokaal bestuur in Amsterdam;

 • de ondermandaatbesluiten van de stadsdelen.

 •  

 

Overwegende dat:

 

 

 • op de hoek van de Eduard van Beinumstraat en Strawinskylaan de 2Amsterdam torens staan;

 • deze de afgelopen drie jaar gerenoveerd zijn;

 • door de renovatiewerkzaamheden aan de twee torens de veiligheid van de openbare ruimte in de Eduard van Beinumstraat niet gegarandeerd kon worden;

 • hierdoor de Eduard van Beinumstraat voor langere tijd afgesloten is geweest;

 • alle verkeersbesluiten die van kracht waren in de Eduard van Beinumstraat ingetrokken of verplaatst zijn door middel van een verkeersbesluit met verkeersbesluit nummer Z-18-63261en besluitdatum 25 januari 2018 (zie bijlage bij dit verkeersbesluit);

 • na het gereedkomen van de renovatie van de 2Amsterdam torens een nieuwe inrichting van de Eduard van Beinumstraat en een gedeelte van de Stawinskylaan nodig is;

 • in de 2Amsterdam torens een nieuw hotel en kantoren gevestigd worden;

 • het hotel een in- en uitrit aan de Strawinskylaan krijgt waardoor er toegang naar de logistieke straat op eigen terrein is gekomen;

 • naast deze logistieke straat op eigen terrein er behoefte is aan twee laad en losplaatsen in de Eduard van Beinumstraat;

 • de Eduard van Beinumstraat in de oude situatie doodlopend was en in de nieuwe situatie ook doodlopend blijft;

 • op de Strawinskylaan na de in- en uitrit van de logistieke straat van het hotel tot voor de kruising met de Eduard van Beinumstraat twee bufferplaatsen voor lijnbussen worden aangelegd;

 • voor de nieuwe inrichting verschillende verkeersbesluiten nodig zijn;

 • door middel van dit verkeersbesluit de verschillende verkeersbesluiten van kracht worden;

 • met het van kracht worden van dit besluit eerdere verkeersmaatregelen in het onderhavige verkeersgebied komen te vervallen indien deze met dit besluit in strijd zijn dan wel hiermede niet in overeenstemming zijn;

 • krachtens artikel 2.1 Wegenverkeerswet 1994 deze maatregel genomen wordt:

  • om de veiligheid op de diverse wegen te verzekeren;

  • ter bescherming van de weggebruikers en de passagiers;

  • om de vrijheid van het verkeer zoveel mogelijk te waarborgen;

  • ter voorkoming of beperking van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade;

 • overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, overleg is gepleegd met een gemandateerde van de politie, eenheid Amsterdam deze heeft daarbij 14-01-2021 positief gereageerd;

 • deze aanwijzing van verkeersmaatregelen in het algemeen verkeersbelang wenselijk c.q. noodzakelijk kan worden geacht;

 • de hierna genoemde wegen c.q. weggedeelten onder beheer zijn van en gelegen binnen de gemeente Amsterdam.

 

 

Besluit

 

 

1. door het plaatsen van verkeersborden conform model B1 van Bijlage I van het Reglement

Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, “voorrangsweg” te plaatsen op de volgende locatie:

Strawinskylaan zuidzijde voor de kruising met de Eduard van Beinumstraat.

2. door het plaatsen van verkeersborden conform model B6 van Bijlage I van het Reglement

Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, “verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende

weg” te plaatsen op de volgende locatie:

Eduard van Beinumstraat voor de kruising met de Strawinskylaan.

 

3. door het aanbrengen van haaientanden zoals bedoeld in artikel 80 van Bijlage I van het

Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 “de bestuurders moeten voorrang verlenen

aan bestuurders op de kruisende weg” te plaatsen op de volgende locatie:

Eduard van Beinumstraat voor de kruising met de Strawinskylaan.

 

 

 

 

4. door het plaatsen van verkeersborden conform model E1 zb/ E1ze van Bijlage I van het

Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 ”parkeerverbod zone en einde

parkeerverbod zone” te plaatsen op de volgende locaties:

Eduard van Beinumstraat op de hoek Strawinskylaan bij het inrijden en verlaten van de Eduard

van Beinumstraat.

 

5. door het plaatsen van verkeersborden conform model E7 van Bijlage I

van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 ”gelegenheid bestemd voor het

onmiddellijke laden en lossen van goederen” te plaatsen op de volgende locaties:

Eduard van Beinumstraat hoek Eduard van Beinumstraat twee laad en losplaatsen met als

Onderbord OB501 links(pijl naar links) en OB501 rechts(pijl naar rechts)

 

6. door het aanbrengen van voetgangersoversteekplaatsen als bedoeld in artikel 49 lid 2

van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 te plaatsen op de volgende

locaties:

 • a.

  Strawinskylaan bij de kruising met de Eduard van Beinumstraat.

 • b.

  Eduard van Beinumstraat bij de kruising met de Eduard van Beinumstraat.

 •  

7. door het plaatsen van het woord Lijnbus als bedoeld in artikel 81 van het

Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, voor wat betreft het speciaal daarvoor

aangelegde weggedeelten te plaatsen op de volgende locaties:

Strawinskylaan na de in en uitrit van de logistieke straat van het hotel tot voor de kruising met

de Eduard van Beinumstraat.

 

8. door het plaatsen van verkeersborden conform model J37 van Bijlage I van het Reglement

Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 ”gevaar” te plaatsen op de volgende locatie:

Strawinskylaan komend vanaf de Eduard van Beinumstraat richting het westen voor de kruising

met de trambaan met op het onderbord Tram en bovenop een waarschuwingslicht.

 

9. door het plaatsen van verkeersborden conform model L8 van Bijlage I van het Reglement

Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 ”doodlopende wegr” te plaatsen op de volgende locatie:

hoek Eduard van Beinumstraat komend vanaf de Strawinskylaan.

 

Zoals aangegeven op bijgevoegde tekeningen.

 

 

 

 

 

Amsterdam 27-01-2021

 

 

 

 

 

Niet mee eens?

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit bezwaar maken.

Stuur uw bezwaarschrift naar:

 

U kunt online bezwaar maken via www.amsterdam.nl/bezwaar/jb.

Bij het online bezwaar maken heeft u een DigiD nodig

U kunt uw bezwaarschrift ook per post sturen aan:

Gemeente Amsterdam

T.a.v. Juridisch Bureau

Postbus 483

1000 AL Amsterdam

 

Vermeld in uw bezwaarschrift altijd:

uw naam, adres en telefoonnummer

de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft en uw handtekening

het besluit waartegen u bezwaar maakt, met datum en referentienummer van het besluit

waarom u bezwaar maakt.

 

 

Na ontvangst informeert de gemeente u over de manier waarop zij uw bezwaarschrift gaat behandelen.

 

Schorsende werking

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat wil zeggen: het besluit waartegen u bezwaar maakt, blijft geldig totdat over uw bezwaar is beslist.

 

Spoed? Voorlopige voorziening

Bij grote spoed kunt u (tegen kosten) een zogeheten voorlopige voorziening aanvragen. Dat is een spoedprocedure waarmee het genomen besluit tijdelijk kan worden ingetrokken en/of andere maatregelen kunnen worden getroffen. Een voorlopige voorziening vraagt u aan bij:

 

de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam

sector Bestuursrecht Algemeen

Postbus 75850

1070 AW AMSTERDAM

 

Dat kan ook via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor hebt u een DigiD nodig. Op deze site vindt u ook meer informatie

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam, namens hen,

Annelies Lelijveld

Teammanager Expertisecentrum, Gebied en Gebruik, Stadswerken