Kennisgeving gaswinning VDW, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Van woensdag 25 augustus 2021 tot en met dinsdag 5 oktober 2021 ligt de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (c-NRD) ter inzage voor het project gaswinning VDW. In deze notitie staan de kaders voor het op te stellen milieueffectrapport voor gaswinning VDW.

U kunt in deze periode reageren op de notitie door het indienen van een zienswijze.

Wat gaat er gebeuren?

Vermilion Energy Netherlands B.V. (Vermilion) produceert op meerdere locaties in Nederland aardgas uit kleine gasvelden. De gasvelden VDW-A en VDW-B liggen op een diepte van circa 2 km en zijn niet eerder in productie genomen. De gasvelden maken deel uit van de al bestaande winningsvergunningen met de naam Gorredijk en Drenthe VI en liggen onder de gemeenten Westerveld en Weststellingwerf (zie de afbeelding).

Op een geschikte plek boven de gasvelden wil Vermilion een gaswinningslocatie aanleggen en vanaf die locatie één tot drie putten boren. De putten worden aangesloten op het bestaande gastransportsysteem van Vermilion. Er zijn verschillende mogelijkheden voor de uiteindelijke plek van de locatie.

Waarom is dit project nodig?

Nederland werkt aan een duurzame, veilige en betrouwbare energievoorziening. Om de klimaatdoelen van Parijs te halen, bouwen we in Nederland het gebruik van fossiele brandstoffen als aardgas geleidelijk af. Zolang alternatieven voor het gebruik van aardgas nog onvoldoende beschikbaar zijn, is de winning van aardgas nodig. De voorkeur is om dit gas te winnen in eigen land, zolang dit veilig kan. Dit draagt bij aan de onafhankelijkheid van Nederland op het gebied van de energievoorziening. Het levert bovendien werkgelegenheid op en leidt tot 30% minder CO2-uitstoot. Meer informatie over gaswinning uit kleine gasvelden vindt u op www.rijksoverheid.nl/gaswinningkleinegasvelden.

Welke procedure wordt gevolgd?

Op de besluitvorming voor gaswinning VDW is de rijkscoördinatieregeling (RCR) van toepassing. Meer informatie over de RCR kunt u vinden op www.bureau-energieprojecten.nl.

Wat is een milieueffectrapport?

Een milieueffectrapport brengt de milieueffecten in beeld, zoals de effecten op de kwaliteit van de leefomgeving, gezondheid, landschap, natuur, bodem en water. De kennis over deze effecten wordt meegenomen in de besluitvorming. Het MER zal ook een passende beoordeling bevatten om mogelijke gevolgen voor Natura 2000-gebieden in kaart te brengen. In de Notitie Reikwijdte en Detailniveau staat beschreven welke specifieke milieueffecten in de m.e.r.-procedure onderzocht worden. De concept-versie van deze notitie ligt nu ter inzage.

Waar kunt u de stukken inzien?

U kunt de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau van 25 augustus 2021 tot en met 5 oktober 2021 inzien op www.rvo.nl/gaswinning-vdw. Op papier kunt u de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau in dezelfde periode tijdens de reguliere openingstijden bekijken op de volgende locaties:

  • Gemeentehuis Weststellingwerf, Griffioenpark 1 te Wolvega.

  • Gemeentehuis Westerveld, Raadhuislaan 1 te Diever.

  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Bezuidenhoutseweg 73 te Den Haag.

Digitale informatiebijeenkomst

Op woensdag 8 september 2021 en indien nodig op donderdag 9 september 2021 organiseert het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat twee informatiebijeen­komsten. Vanwege de ontwikkelingen rond de verspreiding van het coronavirus en de maatregelen die daartegen worden genomen, organiseren wij deze informatiebijeen­komsten digitaal via het internet. Tijdens deze bijeenkomsten vertellen wij u meer over de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau van de gaswinning VDW. Uiteraard kunt u tijdens deze bijeenkomsten vragen stellen.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar www.rvo.nl/gaswinning-vdw. Op deze pagina kunt u zich aanmelden voor deelname aan een bijeenkomst. Na aanmelding ontvangt u uw link voor deelname. Wij hopen u binnenkort (digitaal) te mogen begroeten.

Hoe kunt u een zienswijze indienen?

Iedereen wordt in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen. In een zienswijze laat u weten wat u vindt van de c-NRD. U kunt hierbij denken aan:

  • aanvullende vragen over onderwerpen die niet in de c-NRD zijn beschreven;

  • onjuistheden in de c-NRD.

We stellen het op prijs als u aangeeft op welk deel van de notitie u reageert en uw zienswijze onderbouwt met argumenten.

U kunt een zienswijze indienen van 25 augustus 2021 tot en met 5 oktober 2021. Dat kan op verschillende manieren:

  • Bij voorkeur digitaal via het reactieformulier op www.rvo.nl/gaswinning-vdw. U kunt niet reageren per e-mail.

  • Per post door een brief te sturen naar:

    Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt Gaswinning VDW, Postbus 111, 9200 AC Drachten. Wilt u uw brief ondertekenen en uw adres vermelden? Dan kunnen wij u per brief een ontvangstbevestiging sturen.

  • U kunt ook op werkdagen tussen 9.00 uur en 17.00 uur bellen met Bureau Energieprojecten via telefoonnummer 070 379 89 79 om uw ziens­wijze mondeling door te geven.

Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en gebruiken deze alleen voor het doel waarvoor u ze heeft aangeleverd. Ook bewaren wij uw gegevens niet langer dan nodig is. U vindt meer informatie over het privacy beleid op www.bureau-energieprojecten.nl.

Wat is de verdere procedure?

De concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau wordt ook aan verschillende andere betrokkenen voorgelegd, zoals gemeenten en provincies. Daarnaast brengt de Commissie voor de milieueffectrapportage een advies uit. Alle zienswijzen, reacties en adviezen worden verzameld en verwerkt in de (definitieve) Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Op basis van die notitie wordt het milieueffectrapport opgesteld. Dit milieueffectrapport vormt de onderbouwing voor het inpassingsplan. Het milieueffectrapport komt, samen met het ontwerp van het inpassingsplan en de daarmee samenhangende besluiten, ter inzage te liggen. Later kunt u daar ook weer op reageren. Dit wordt onder andere aan­gekondigd in de Staatscourant, in huis-aan-huisbladen en op www.bureau-energieprojecten.nl.

Wilt u meer weten?

Meer informatie over gaswinning VDW en alle bijbehorende stukken vindt u op: www.rvo.nl/gaswinning-vdw. Heeft u naar aanleiding daarvan nog vragen? Dan kunt u Bureau Energieprojecten bellen via telefoonnummer 070 379 89 79.

Naar boven