Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, van 24 augustus 2021, nr. WJZ/21199530, houdende benoeming van een plaatsvervangend secretaris van het veterinair beroepscollege, benoeming en eervol ontslag van de secretaris van het veterinair beroepscollege

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Handelend in overeenstemming met de Minister voor Rechtsbescherming,

Gelet op de artikelen 8.17, vierde lid juncto 8.36, vijfde lid, van de Wet dieren;

Besluit:

Artikel 1

Met ingang van 1 september 2021 wordt voor een periode van één maand mevrouw mr. I.F. Schouwink, te Breda, benoemd tot plaatsvervangend secretaris van het veterinair beroepscollege.

Artikel 2

Met ingang van 1 oktober 2021 tot 1 september 2022 wordt mevrouw mr. I.F. Schouwink, te Breda, benoemd tot secretaris van het veterinair beroepscollege.

Artikel 3

Met ingang van 1 oktober 2021 wordt aan mevrouw mr. drs. F.H.H. Wieringa, te Den Haag, eervol ontslag verleend als secretaris van het veterinair beroepscollege.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan betrokkenen en aan het veterinair beroepscollege.

’s-Gravenhage, 24 augustus 2021

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze: J.C. Goet secretaris-generaal

Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na de dag waarop dit is bekend gemaakt een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet door de indiener zijn ondertekend en bevat ten minste zijn naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaar rust. Dit bezwaarschrift moet worden gericht aan: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, directie Wetgeving en Juridische Zaken, Postbus 20401, 2500 EK ’s-Gravenhage.

Dit besluit is verzonden op de in de aanhef vermelde datum.

Naar boven