Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Justitie en VeiligheidStaatscourant 2021, 36147benoeming of ontslag

Beschikking van het Benelux Comité van Ministers tot benoeming van een raadsheer, een plaatsvervangend raadsheer en een advocaat-generaal in het Benelux-Gerechtshof

M (2021) 9

Het Benelux Comité van Ministers,

Gelet op artikel 3, leden 1 tot en met 3, van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof, ondertekend te Brussel op 31 maart 1965, zoals laatst gewijzigd door het op 15 oktober 2012 te Luxemburg ondertekende Protocol,

Overwegende dat het Benelux Comité van Ministers op 21 januari 2021 akte heeft verleend van het ontslag van de heer E.J. Numann als raadsheer in het Benelux-Gerechtshof, en op 27 januari 2021 van het ontslag van de heer F.F. Langemeijer als advocaat-generaal bij het Benelux-Gerechtshof,

Op voordracht van de Nederlandse Minister voor Rechtsbescherming,

Heeft het volgende beslist:

Artikel 1

De heer M.V. Polak, plaatsvervangend raadsheer in het Benelux-Gerechtshof, wordt benoemd tot raadsheer in het Benelux-Gerechtshof.

Artikel 2

Mevrouw T.H. van den Broek, raadsheer in de Hoge Raad der Nederlanden, wordt benoemd tot plaatsvervangend raadsheer in het Benelux-Gerechtshof.

Artikel 3

De heer P. Vlas, advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden, wordt benoemd tot advocaat-generaal bij het Benelux-Gerechtshof.

Artikel 4

Deze beschikking treedt in werking op de dag van ondertekening.

Gedaan te Brussel, op 10 mei 2021.

De Voorzitster van het Benelux Comité van Ministers, S. Wilmès