Verkeersbesluit voor tijdelijk afsluiten Spoorpad te Waddinxveen van ma t/m vr van 7.00 tot 17.00 uur tot 1 mei 2022

Logo Waddinxveen

1. Aanleiding

Langs het Spoorpad worden 23 woningen gebouwd waarvoor werkterreinen beschikbaar moeten zijn op en langs het Spoorpad. Op maandag t/m vrijdag tussen 7.00 uur en 17.00 uur is daarom geen doorgaand verkeer toegestaan en wordt de weg afgesloten voor alle verkeer tot 1 mei 2022.

2.Vereisten verkeersbesluit

Op grond van artikel 18, eerste lid onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 is het college van burgemeester en wethouders bevoegd tot het nemen van verkeersbesluiten.

Op grond van de Mandaten- en volmachtenlijst 2019 heeft het College van burgemeester en wethouders de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten gemandateerd aan de beleidsadviseur Verkeer.

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

3. Motivering

Op grond artikel 2, lid 1a en artikel 2, lid 1b van de Wegenverkeerswet is het gewenst om het Spoorpad af te sluiten om zodoende de veiligheid op de weg te verzekeren, respectievelijk weggebruikers en passagiers te beschermen.

Gelet op de volgende feiten, omstandigheden en overwegingen is het proportioneel het Spoorpad af te sluiten voor doorgaand verkeer van maandag t/m vrijdag van 7.00 tot 17.00 uur voor alle weggebruikers, tot 1 mei 2022:

 • Om veilig de bouwwerkzaamheden te kunnen doen, is voldoende werkruimte nodig. Deze werkterreinen staan gedeeltelijk op het Spoorpad;

 • De veiligheid van het verkeer, weggebruikers en passagiers is onvoldoende gewaarborgd als het Spoorpad open blijft tijdens de bouwwerkzaamheden;

 • De belangrijkste verkeersfunctie van het Spoorpad is het faciliteren van de doorgaande route Station – Gouweplein. Deze route wordt gewezen op het alternatief die loopt via de Esdoornlaan - Kerkweg-west;

 • De bereikbaarheid van het winkelcentrum is voldoende gewaarborgd tijdens de afsluiting omdat de toegangen naar de parkeergarage op het Spoorpad en Gouweplein open blijven en bereikbaar zijn;

 • Fietsers kunnen het (verplichte) fietspad blijven gebruiken naast het Spoorpad, voetgangers worden verwezen naar dat fietspad en naar de Promenade van het winkelcentrum;

 • Het Spoorpad blijft open voor aanwonenden, laad/losverkeer en nood-/hulpdiensten.

4. Advies

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer heeft overleg plaatsgevonden met de verkeersadviseur van Politie, eenheid Den Haag, dienst Operationele Ondersteuning, afdeling Infrastructuur. Hij bracht hierover een positief advies uit.

5. Belangenafweging

Eventuele bezwaren die ingediend zouden worden, wegen niet op tegen het belang dat met dit besluit gemoeid is, nl. het verzekeren van de veiligheid op de weg en het beschermen van weggebruikers en passagiers.

Het Spoorpad blijft bereikbaar voor aanwonenden, de expeditie-ingang zal voor vrachtverkeer dat komt laden en lossen bereikbaar blijven. Nood- en hulpdiensten kunnen het Spoorpad blijven gebruiken.

De in-/uitgang van de parkeergarage op het Spoorpad blijft bereikbaar.

6. Bekendmaking

De bekendmaking van de ter inzagelegging van het besluit met de daarop betrekking hebbende stukken en de mogelijkheid bezwaar te maken, worden gepubliceerd in de Staatscourant. Tevens wordt het verkeersbesluit gepubliceerd op de gemeentepagina van het Hart van Holland.

7. Besluit

Het college van burgemeester en wethouders nemen op grond van vorenstaande overwegingen het volgende verkeersbesluit:

 • 1.

  Het afsluiten van het Spoorpad in de richting van het station door het plaatsen van verkeersbord C01 ("Gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee ") uit bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV1990) op de op tekening 1 aangegeven locatie tot 1 mei 2022;

 • 2.

  Het afsluiten van het Spoorpad in de richting van het Gouweplein door het plaatsen van verkeersbord C01 ("Gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee ") uit bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV1990) op de op tekening 2 aangegeven locatie tot 1 mei 2022;

 • 3.

  Onder het onder (1) en (2) genoemde bord onderbord OB206p met de tekst "ma t/m vr 7.00h - 17.00h" te plaatsen;

 • 4.

  Onder het onder (1) en (2) genoemde bord een onderbord met de tekst “uitgezonderd aanwonenden” te plaatsen.

 • 5.

  Onder het onder (1) genoemde bord onderbord OB61 met de tekst, resp. symbool “uitgezonderd vrachtverkeer” te plaatsen.

 • 6.

  Het afsluiten van het Spoorpad in de richting van het station door het plaatsen van verkeersbord C16 ("Gesloten voor voetgangers") uit bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV1990) op de op tekening 1 aangegeven locatie;

 • 7.

  Het afsluiten van het Spoorpad in de richting van het Gouweplein door het plaatsen van verkeersbord C16 ("Gesloten voor voetgangers ") uit bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV1990) op de op tekening 2 aangegeven locatie.

Bovenstaande conform de bij dit besluit behorende tekeningen 1 en 2.

Waddinxveen, 21 juni 2021

Namens burgemeester en wethouders van Waddinxveen,

de beleidsadviseur verkeer,

J. van Oostrum

Tekening 1 en 2

 

N.B.

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan door iedere belanghebbende tegen dit besluit een bezwaarschrift, binnen zes weken na de datum van bekendmaking van dit besluit, worden ingediend. Dit bezwaarschrift dient gemotiveerd te zijn en worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waddinxveen, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen.

Wanneer een bezwaarschrift is ingediend, kan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Den Haag, sector Bestuursrecht, Prins Clauslaan 60, Postbus 20302, 2500 EH DEN HAAG (telefoonnummer (070-3813111), op een daartoe strekkend verzoek van de indiener van het bezwaarschrift, een voorlopige voorziening treffen, indien de onmiddellijke uitvoering van het besluit voor betrokkene onevenredig met zich meebrengt.

Aan de indiening van laatstgenoemd verzoek zijn kosten verbonden. Nadere informatie kan worden verkregen bij de medewerker Juridisch Advies van de gemeente Waddinxveen (telefoonnummer 14 0182).

U kunt ook digitaal uw beroep- en verzoekschrift indienen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over DigiD als uw elektronische handtekening. Op de genoemde website treft u de precieze voorwaarden aan.

Van deze maatregel wordt op de gebruikelijke wijze een afkondiging gedaan.

Een afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

 • a.

  de adviseur van Politie, eenheid Den Haag, Dienst operationele ondersteuning, afdeling infrastructuur;

 • b.

  cluster Communicatie ter publicatie.

Naar boven