Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OudewaterStaatscourant 2021, 34086Ruimtelijke plannenBekendmaking vaststelling bestemmingsplan IJsselvere 17/19 en besluit omgevingsvergunning OLO4772853

Logo Oudewater

Op 14 juni 2021 heeft de gemeenteraad van Oudewater het bestemmingsplan “IJsselvere17-19” (planidentificatie NL.IMRO.0589.bpijsselvere1719-VA01) gewijzigd vastgesteld. De coördinatieregeling Oudewater 2010 en paragraaf 3.6.1 Wet ruimtelijke ordening zijn van toepassing. Op datum 28 juni 2021 is de hieraan gerelateerde omgevingsvergunning verleend onder nummer OLO4772853.

Plangebied en doel

Het plangebied ligt aan de IJsselvere in Oudewater. De noordzijde van het plangebied wordt begrensd door de IJsselvere. Aan de oostzijde bevindt zich een tandartsenpraktijk en aan de westzijde wijnwinkel Grandi Vini. De zuidzijde wordt begrensd door de tuinen van omliggende woningen.

Met het bestemmingsplan wordt het planologisch mogelijk gemaakt om 12 woningen te realiseren.

Samenloop van procedures

De procedures voor het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning zijn gecoördineerd behandeld. Artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening en de Coördinatieverordening gemeente Oudewater 2010 maken het mogelijk dat diverse procedures gezamenlijk worden doorlopen. De voorbereiding en bekendmaking van verschillende besluiten wordt tegelijk behandeld.

Beroepstermijn

De beroepstermijn van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning loopt van woensdag 7 juli t/m dinsdag 17 augustus 2021 (6 weken). Het bestemmingsplan en bijbehorende relevante stukken en de omgevingsvergunning (bijlage bij bestemmingsplan) kunt u inzien via onze website www.oudewater.nl onder ‘in voorbereiding zijnde bestemmingsplannen’ en via www.ruimtelijkeplannen.nl (digitale planidentificatie NL.IMRO.0589.bpijsselvere1719-VA01).

Vanwege het coronavirus wordt geadviseerd alleen naar het stadskantoor te komen indien dit noodzakelijk is. Wilt u de stukken op papier inzien, dan kunt u telefonisch contact opnemen via het algemene telefoonnummer 140348.

Beroep instellen

Een ieder die een zienswijze heeft ingediend en belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van ter inzagelegging (beroepstermijn) tegen het vastgestelde bestemmingsplan en/of de omgevingsvergunning beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Beroepschriften moeten worden gericht aan de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Schorsing

Het indienen van een beroep schorst de werking van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning niet. Om dit te bereiken, kan gedurende de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Voor zowel het indienen van een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening zal de griffier van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een griffierecht (kosten) in rekening brengen.

Inwerkingtreding

Beide besluiten treden in werking na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen deze termijn naast een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Raad van State. In dat geval treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met M.S.M. van Kats, beleidsadviseur ruimtelijke ontwikkeling via het telefoonnummer 0348-428563.