Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NieuwkoopStaatscourant 2021, 33846VerkeersbesluitenVerkeersbesluit: Reserveren van twee extra parkeerplaatsen naast de bestaande laaspaal voor het opladen van elektrische voertuigen op het Kennedyplein in Nieuwkoop

Logo Nieuwkoop

21.14340

Burgermeester en wethouders van Nieuwkoop,

 

Gelet op:

De bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RW 1990) en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW); Artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994, waarin het college van burgemeester en wethouders het bevoegd gezag is voor het nemen van dit verkeersbesluit en dat deze bevoegdheid op grond van het mandaatbesluit van 2007 is gemandateerd aan de afdelingsmanager van het team Beheer Openbare Ruimte;

Overwegende dat:

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

De gemeente Nieuwkoop zet zich in om een gezonde en duurzame gemeente te zijn. Het faciliteren van elektrische auto’s past hierbij. Elektrische auto’s zijn geluidsstil en verbeteren de lokale luchtkwaliteit. In combinatie met groene stroom dragen elektrische auto’s bovendien significant bij aan de vermindering van C02 uitstoot. De ambitie om elektrisch vervoer en de elektrisch rijder te stimuleren is vastgelegd in de integrale visie laadinfrastructuur 2020.

De gemeente stelt zich zelf ten doel om alle elektrische rijders de mogelijkheid te bieden hun auto op te laden bij, of in de directe omgeving van, hun woning op voorwaarde dat een locatie voldoet aan het plaatsingsbeleid laadinfrastructuur 2020.

Motivering:

In 2020 is een laadpaal geplaatst op het Kennedyplein in Nieuwkoop. Bij de plaatsing van de laadpaal zijn in eerste instantie twee parkeerplaatsen gereserveerd voor het opladen van elektrische voertuigen. De bestaande laadpaal op het Kennedyplein wordt op dit moment dermate goed gebruikt dat het wenselijk is om twee extra parkeerplaatsen te reserveren voor het opladen van elektrische voertuigen.

Door het realiseren van twee extra parkeerplaatsen naast de bestaande laadpaal wordt het gebruik van elektrisch vervoer verder gestimuleerd. Het reserveren van twee extra parkeerplaatsen heeft een beperkte invloed op de beschikbaarheid van de openbare parkeerplaatsen. De parkeerdruk op het Kennedyplein is laag en draagt bij aan de gemeentelijke ambitie om het elektrisch vervoer te stimuleren om de CO2 uitstoot terug te dringen.

Met dit verkeersbesluit wordt beoogd het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade, zoals bedoeld in art. 2 van de Wegenverkeerswet. Door het aanwijzen van twee parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen levert de gemeente een bijdrage aan een veilige en schone openbare ruimte door het gebruik van elektrische voertuigen te stimuleren.

Gehoord:

Overeenkomstig artikel 24 van het BABW heeft overleg plaatsgevonden met de verkeersadviseur van de politie. Het advies over dit besluit is positief.

 

BESLUIT

Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten burgemeester en wethouders:

 

 • 1.

  Twee extra parkeerplaatsen naast de bestaande laadpaal op het Kennedyplein in Nieuwkoop te reserveren voor het opladen van elektrische voertuigen, door het verplaatsen van het bestaande bord E8 uit bijlage 1 van het RVV 1990 met onderborden “opladen elektrische voertuigen” en toevoegen van het onderbord OB504

 • 2.

  Bovengenoemde maatregel uit te voeren overeenkomstig bij dit besluit behorende situatieschets.

 • 3.

  Dit verkeersbesluit in werking te laten treden één dag na dagtekening van het besluit.

Namens burgemeester en wethouders van Nieuwkoop,

Ariaan van der Vlugt

Afdelingsmanager Beheer Openbare Ruimte

25 Juni 2021

Bezwaar

Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit binnen zes weken na de dag van verzending of uitreiking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders.

Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.

Op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht kunt u wel de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is wel dat u ook bezwaar hebt gemaakt.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten;

 • 1.

  de naam en het adres van de indiener,

 • 2.

  de dagtekening,

 • 3.

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en

 • 4.

  de gronden van het bezwaar.

Het besluit ligt gedurende een termijn van zes weken ter inzage bij het klantcontactcentrum, Teylersplein 1 te Nieuwveen.

Situatieschets extra oplaadplaats Kennedyplein Nieuwkoop