Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VaalsStaatscourant 2021, 3380Ruimtelijke plannenVaststelling bestemmingsplan Groenenweg 1 te Vijlen

Logo Vaals

Het college van Burgemeester en wethouders van Vaals maakt bekend dat de gemeenteraad op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) het bestemmingsplan ‘Groenenweg 1 te Vijlen’ (met identificatienummer NL.IMRO.0981.BPgroenenweg1-VG01) heeft vastgesteld.

Bestemmingsplan

Het plangebied beslaat het perceel Groenenweg 1 te (6294 NC) Vijlen, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie F, nr. 98 (gedeeltelijk), nr. 897, 900, 902 en 931 (gedeeltelijk). Het bestemmingsplan vormt het planologisch kader voor het wijzigen van de vigerende bestemming Agrarisch met waarden naar de bestemming Wonen. Daarbij wordt het bestaande beeldbepalend pand gerenoveerd/verbouwd, waarbij binnen de bestaande contouren één burgerwoning en twee recreatiewoningen worden gerealiseerd. Aan de achterzijde op het perceel F897 en F900 wordt het mogelijk een bijbehorend bouwwerk op te richten als separate bergingsruimte bij de woning en recreatiewoningen.

Het plan heeft met ingang van 18 september 2020 voor een periode van 6 weken voor zienswijzen ter inzage gelegen. Gedurende deze periode is 1 zienswijze ontvangen, welke is beantwoord in de ‘zienswijzennota bestemmingsplan Groenenweg 1’. Ten aanzien van het ontwerp heeft 1 tekstuele aanpassing plaats gevonden in de toelichting en zijn enkele ambtelijke wijzigingen aangebracht. Voor de exacte inhoud hiervan wordt verwezen naar de zienswijzennota en het vastgestelde bestemmingsplan.

Inzage 

Het bestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf 22 januari 2021 voor een periode van 6 weken formeel ter inzage. Indien u de stukken wilt inzien, dient u via info@vaals.nl een aanvraag in te dienen om de stukken te ontvangen. Tevens kunt u de bescheiden (identificatienummer: NL.IMRO.0981.BPgroenenweg1-VG01) raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Tegen het besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd schriftelijk beroep instellen. Beroep moet u instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

U kunt alleen beroep instellen:

• als u ook een zienswijze op het ontwerp-bestemmingsplan heeft ingediend;

• als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat was om tegen het ontwerp-bestemmingsplan een zienswijze in te dienen.

Ook kunt u tijdens deze periode een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Zo’n verzoek stuurt u naar de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak. Een beroepschrift en verzoek om voorlopige voorziening stuurt u naar Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Bij het indienen van een beroepschrift of voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling treedt in werking op de dag na de dag waarop de beroepstermijn afloopt. Als binnen de beroepstermijn ook een verzoek om voorlopige voorziening wordt gedaan dan treedt het plan nog niet in werking. De voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak moet dan eerst uitspraak doen over de voorlopige voorziening.

Vaals, 22 januari 2021

Burgemeester en wethouders van Vaals