Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SteenwijkerlandStaatscourant 2021, 33205VerkeersbesluitenGemeente Steenwijkerland – Realiseren gehandicaptenparkeerplaats Thorbeckestraat 15e te Steenwijk

Logo Steenwijkerland

Zaaknummer 38 7152

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenwijkerland;

 

 

Overwegende:

dat de bewoner van de Thorbeckestraat 15e te Steenwijk op medische gronden een invalidenparkeerkaart heeft gekregen;

dat deze persoon zich te voet slechts over beperkte afstand kan voortbewegen;

dat het daarom wenselijk is de afstand tussen het geparkeerde voertuig en de woning zo beperkt mogelijk te houden;

dat niet is gebleken dat belanghebbenden door de aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken onevenredig worden benadeeld;

dat in de nabijheid voldoende alternatieve parkeergelegenheid aanwezig is;

dat genoemde maatregel is bedoeld ter bescherming van de weggebruikers en passagiers;

dat genoemde wegen niet onder het beheer vallen van het Rijk, de provincie of het waterschap;

dat ter zake van dit besluit overleg is gepleegd met de korpschef van de regiopolitie IJsselland;

dat de politie hierover positief heeft geadviseerd;

gelet op artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel(en) 8, 12, 14, 21 alsmede 23 tot en met 26 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer;

 

B e s l u i t e n :

 

door plaatsing van een bord model E6 van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met onderbord met daarop het kenteken NN-845-P aan de Thorbeckestraat te Steenwijk, nabij nummer 15e een gehandicaptenparkeerplaats te realiseren voor de huidige bewoner van de Thorbeckestraat 15e.

Steenwijk, 2 9 juni 2021

 

namens burgemeester en wethouders van Steenwijkerland,

Teamleider Openbare Ruimte ,

 

 

I. Meindertsma

Mededelingen

Bezwaarmogelijkheid:

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit een brief sturen aan burgemeester en wethouders van Steenwijkerland, Postbus 162, 8330 AD Steenwijk. In het bezwaarschrift geeft u aan tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u het niet eens bent met dit besluit. Verder vermeldt u het zaaknummer, datum, uw naam en adres en ondertekent u de brief. Het besluit blijft geldig totdat er een beslissing is op uw bezwaar.

Is de zaak zo spoedeisend dat de beslissing op het bezwaarschrift niet kan worden afgewacht? Dan kunt u de bestuursrechter van de rechtbank Overijssel vragen een voorlopige voorziening te treffen. Hieraan zijn kosten verbonden. Meer informatie vindt u op www.rechtspraak.nl/Naar-de-rechter/bestuursrechter/Procedures/Voorlopige-voorziening.