Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Den HelderStaatscourant 2021, 3261VerkeersbesluitenVerkeersbesluit Noordzeestraat, Den Helder

Logo Den Helder

Burgemeester en Wethouders van Den Helder;

daartoe bevoegd ingevolge artikel 18, lid 1d, van de Wegenverkeerswet;

Overwegen ten aanzien van het besluit

Bewoner van een pand in de Noordzeestraat

  • gehandicapt is en met een motorvoertuig aan het verkeer pleegt deel te nemen aangezien zij zich niet of met grote moeite anders dan over een korte afstand te voet kunnen voortbewegen;

  • dat het regelmatig voorkomt dat de in de woonomgeving aanwezige parkeerruimte wordt bezet door motorvoertuigen van andere weggebruikers, niet-gehandicapten;

Vereiste van het besluit

Op grond van artikel 15, eerst lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Motivering

Uit het oogpunt van:

  • het verzekeren van de veiligheid op de weg;

  • het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

zoals bedoeld in artikel 2 van de Wegenverkeerswet, is het gewenst om een gereserveerde parkeerplaats voor gehandicapten te doen aanbrengen op het wegdek van: de Noordzeestraat, voor huisnummer 53.

Advies Politie

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het wegverkeer is overleg gepleegd met de door de korpschef van de nationale politie gemachtigde verkeersadviseur. Deze heeft positief geadviseerd.

De genoemde wegen en weggedeelten in beheer zijn bij de gemeente Den Helder.

Besluit

  • I.

    door plaatsing van een bord E6 van Bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, met onderborden waarop het kenteken van het motorvoertuig is weergegeven, op het wegdek van: de Noordzeestraat, voor huisnummer 53 aanduidingen gereserveerde parkeerplaats voor gehandicapten te doen aanbrengen ten behoeve van de in de Noordzeestraat woonachtige gehandicapten;

     

Den Helder, 25 januari 2021.

 

Hoogachtend,

Burgemeester en Wethouders van Den Helder,

namens dezen,

Medewerker Team Openbare Ruimte,

 

S. Sritharan

 

Bent u het niet eens met het besluit in deze brief?

Wanneer u naar aanleiding van het hierboven vermelde besluit vragen mocht hebben, dan kunt u ons altijd voor een verdere toelichting bellen. Het telefoonnummer staat bovenaan deze brief.Bezwaar maken gaat als volgt. U kunt als belanghebbende tegen dit besluit binnen zes weken na de bovenaan deze brief vermelde dag waarop het besluit is verzonden met een brief (niet per e-mail) een bezwaarschrift indienen bij het College van Burgemeester en Wethouders van Den Helder, ter attentie van het secretariaat van de Commissie voor de bezwaarschriften, Postbus 36, 1780 AA Den Helder. In het bezwaarschrift moet het volgende staan:

• uw contactgegevens zoals uw naam en adres (en telefoonnummer);

• de dagtekening;

• het kenmerk van het besluit en een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (u kunt een kopie van het besluit (deze brief) meesturen);

• de reden(en) waarom u bezwaar indient en wat het besluit volgens u moet zijn;

• uw handtekening.

Het indienen van een bezwaarschrift of tussentijds bellen schort niet de werking van het hierboven vermelde besluit op. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Kunt u vanwege de spoedeisendheid van de betrokken belangen een beslissing op uw bezwaarschrift niet afwachten? Dan kunt u gelijktijdig met of na de indiening van uw bezwaarschrift de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem, vragen een voorlopige voorziening te treffen om de werking van het besluit voor de duur van uw bezwaarschriftprocedure te schorsen. Houdt u er rekening mee dat de rechtbank hiervoor kosten in rekening brengt. Zie ook: www.rechtspraak.nl.

 

  Locatie Gehandicaptenparkeerplaats