Gemeente Amsterdam - Kennisgeving tervisielegging ontwerp-Omgevingsvisie Amsterdam 2050 en bijbehorend ontwerp-Omgevingseffectrapport

Logo Amsterdam

Burgemeester en wethouders van Amsterdam maken op grond van artikel 7.11 van de Wet milieubeheer bekend dat zij op 12 januari 2021 hebben besloten het ontwerp-Omgevingsvisie Amsterdam 2050 en bijbehorend ontwerp-Omgevingseffectrapport ter visie te leggen.

Wat is de Omgevingsvisie Amsterdam 2050?

Een omgevingsvisie is een langetermijnvisie op de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving, die elke overheid opstelt in het kader van de Omgevingswet. Deze wet treed naar verwachting 1 januari 2022 in werking. Een omgevingsvisie is zelfbindend voor de overheid die hem opstelt. In dit geval betekent dat, dat de gemeente Amsterdam gehouden kan worden aan de intenties zoals geformuleerd in visie. Voor anderen biedt de visie aanknopingspunten om samen te werken, initiatief te nemen en iets bij te dragen aan de ontwikkeling en het beheer van de stad. Maar de visie brengt voor anderen geen verplichtingen met zich mee. De Omgevingsvisie Amsterdam 2050 vormt voor het grondgebied van de Gemeente Amsterdam tot 2050 de leidraad voor de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving en gaat hiermee de Structuurvisie Amsterdam 2040 vervangen.

Wat is het Omgevingseffectrapport?

Voor de ontwerp-Omgevingsvisie is een ontwerp-Omgevingsrapport (OER) opgesteld. Dat is een verbreding van het verplichte milieueffectrapport en sluit goed aan op het integrale karakter van de omgevingsvisie. Dit OER geeft inzicht in hoe Amsterdam er nu voorstaat, wat we kunnen verwachten bij ongewijzigd beleid en wat de effecten zijn van mogelijke nieuwe beleidskeuzes op diverse kernwaarden. Het ontwerp-omgevingseffectrapport laat op vrijwel alle punten positieve effecten zien van de keuzes in zoals voorgesteld in de ontwerp-Omgevingsvisie. Daarmee vormt dit OER een belangrijke onderbouwing voor deze keuzes.

Waar en wanneer kunt u de stukken inzien?

De ontwerp-Omgevingsvisie en het ontwerp-Omgevingseffectrapport liggen met ingang van 21 januari 2021 gedurende een termijn van zes weken ter inzage op de volgende adressen:

  • Voorlichtingsloket van het stadhuis, Amstel 1, Amsterdam;

  • Stadsloket Centrum, Amstel 1, 1011 PN Amsterdam

  • Stadsloket Nieuw-West, Osdorpplein 1000, 1068 TG Amsterdam

  • Stadsloket Noord, Buikslotermeerplein 2000, 1025 XL Amsterdam

  • Stadsloket Oost, Oranje-Vrijstaatplein 2, 1093 NG Amsterdam

  • Stadsloket West, Bos en Lommerplein 250, 1055 EK Amsterdam

  • Stadsloket Zuid, President Kennedylaan 923, 1079 MZ Amsterdam

  • Stadsloket Zuidoost, Anton de Komplein 150, 1102 CW Amsterdam

Bel voor openingstijden 14 020 of kijk op www.amsterdam.nl

De ontwerp-Omgevingsvisie en het ontwerp-Omgevingseffectrapport kunt u digitaal raadplegen op www.amsterdam.nl/omgevingsvisie  en op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl Het planidentificatienummer (ID) is: NL.IMRO.0363.GA2101OV-OW01

Hoe kunt u uw zienswijze naar voren brengen?

Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan iedereen een zienswijze over de ontwerp-Omgevingsvisie Amsterdam 2050 en het bijbehorende ontwerp-Omgevingseffectrapport op de volgende manieren naar voren brengen:

Schriftelijke zienswijzen kunt u per mail sturen naar omgevingsvisie@amsterdam.nl of per brief naar de gemeenteraad van Amsterdam. Per adres: de directeur van Ruimte & Duurzaamheid, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam. U kunt voor de schriftelijke zienswijze het formulier op www.amsterdam.nl/omgevingsvisie gebruiken, maar dat hoeft niet.

Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken met Ruimte en Duurzaamheid via omgevingsvisie@amsterdam.nl

Wat gebeurt er met uw reactie?

Na de periode van tervisielegging worden de ontvangen zienswijzen beantwoord in een Nota van beantwoording. De Nota van beantwoording zal vervolgens worden betrokken bij de vaststelling van de Omgevingsvisie Amsterdam 2050 en het bijbehorende Omgevingseffectrapport.

De wettelijke procedure eindigt na de vaststelling van de omgevingsvisie door de gemeenteraad. Tegen een omgevingsvisie staat geen beroep open. Ook tegen dit omgevingseffectrapport is geen beroep mogelijk.

Tijdens de tervisielegging zijn er verschillende momenten waarop u actief uw mening kunt laten horen. Kijk voor het hele programma op www.amsterdam.nl/omgevingsvisie

Uw gegevens worden in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) verwerkt. Op deze verwerking van persoonsgegevens is een privacyreglement van toepassing. Dit reglement kunt u raadplegen op de website van de gemeente Amsterdam.

Amsterdam, 20 januari 2021

burgemeester en wethouders,

Peter Teesink

Secretaris

Femke Halsema

burgemeester

 

Naar boven