Gemeente Scherpenzeel - onherroepelijk bestemmingsplan - Begraafplaats Lambalgen

Logo Scherpenzeel

Burgemeester en wethouders van Scherpenzeel maken bekend, dat het bestemmingsplan Begraafplaats Lambalgen, door de gemeenteraad vastgesteld, op 25 maart 2021 op 2 juni 2021 onherroepelijk is geworden.

Gedurende de beroepstermijn is geen beroep ingesteld en geen verzoek om voorlopige voorziening ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Doel van dit plan

Een planologisch kader scheppen om de uitbreiding van de begraafplaats ten zuiden van de huidige begraafplaats Lambalgen aan de Nieuwstraat 105 mogelijk te maken.

U kunt het plan inzien

Het bestemmingsplan is in te zien op het gemeentehuis en digitaal te raadplegen op www.scherpenzeel.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl via de volgende link:

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0279.BP2020begLambalgen-vg01

Naar boven