Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AalsmeerStaatscourant 2021, 3203VerkeersbesluitenVerkeersbesluit aanpassing kruisingen Ambachtsheerweg-Herenweg en Ambachtsheerweg-Bilderdammerweg

Logo Aalsmeer

Zaaknummer: Z21-003555

 

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer besluiten een verkeersbesluit te nemen voor het instellen van een maximumsnelheid van 50 km/uur bij de kruisingen Ambachtsheerweg-Herenweg en Ambachtsheerweg-Bilderdammerweg en voor het verleggen van de fiets/bromfietspaden en de fietsoversteek bij de kruising Ambachtsheerweg-Herenweg.

Dit gebeurt door het (ver)plaatsen van borden A1 met opschrift “50”, B1, B6 en G12a van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en het aanbrengen en verwijderen van haaientanden als bedoeld in artikel 12, aanhef en onder bVII van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW).

Wettelijke grondslag

Het besluit is gebaseerd op:

  • de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994);

  • het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

  • het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer.

Motivering

Het besluit strekt conform artikel 2 Wegenverkeerswet 1994 tot:

  • Het verzekeren van de veiligheid op de weg (lid 1a);

  • het beschermen van weggebruikers en passagiers (lid 1b);

  • het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer (lid 1d).

Het besluit wordt als volgt gemotiveerd:

Er vindt groot onderhoud plaats aan de Ambachtsheerweg. Op deze 80 km/uur-weg zijn de in afgelopen jaren enkele ernstige ongevallen gebeurd, waaronder een ongeval met dodelijke afloop. In het kader van dit groot onderhoud kunnen maatregelen worden getroffen die de verkeersveiligheid verbeteren. Bij de kruisingen van de Ambachtsheerweg met de Herenweg en de Bilderdammerweg leidt dat tot maatregelen waarvoor een verkeersbesluit is voorgeschreven.

Bij de kruising Herenweg-Ambachtsheerweg wordt de oversteek voor fietsers en bromfietsers op de Ambachtsheerweg aan de zuidoostkant van de kruising verplaatst naar de noordwestkant van de kruising op de Herenweg. Hier ligt de oversteek op een logischer plek. Het in twee richtingen toegankelijke fiets/bromfietspad wordt tussen de op te heffen oversteek en de nieuw aan te leggen oversteek verplaatst naar de overkant van de doorgaande route. Met de aanleg van een middengeleider kunnen fietsers en bromfietsers bij de nieuwe oversteek in twee etappes oversteken. Dit heeft tot gevolg dat de linksafstrook voor motorvoertuigen komende uit de richting Leimuiden wordt ingekort. Een korte linksafstrook blijft echter nodig om de kans op kop-staartbotsingen met hoge snelheid te verkleinen. In verband met de verkeersveiligheid gaat op en aan weerszijden van de kruising een maximumsnelheid van 50 km/uur gelden. Hiermee wordt benadrukt dat het hier om een gevarenpunt gaat. De maatregel wordt ondersteund met snelheidsremmende asfaltdrempels. De doorgaande route Ambachtsheerweg-westelijk deel van de Herenweg blijft een voorrangsweg. Bestuurders komende van het oostelijke deel van de Herenweg verlenen dus voorrang. De aanpassing leidt er wel toe dat voorrangsborden worden ge- en verplaatst en haaientanden worden aangebracht en verwijderd.

Bij de kruising Ambachtsheerweg-Bilderdammerweg gaat de maximumsnelheid voor het gedeelte buiten de bouwde kom eveneens naar 50 km/uur. Ook hier is sprake van een gevarenpunt en wordt de maatregel fysiek ondersteund met asfaltdrempels. Er komt een fysieke geleider tussen het linksafvak en de tegengestelde rijrichting om frontale botsingen te voorkomen. Het fietspad buigt daardoor iets verder uit (op 5 meter van de rijbaan). De voorrangssituatie blijft ongewijzigd.

Bevoegd gezag

Verkeersbesluiten worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij betreffen het verkeer op de wegen, welke niet in beheer zijn bij het Rijk, de provincie of een waterschap (artikel 18, lid 1, onder d, WVW 1994). Burgemeester en wethouders van Aalsmeer hebben deze bevoegdheid bij besluit van 30 juli 2013 gemandateerd aan burgemeester en wethouders van Amstelveen. Voor Amstelveen is een mandaatbesluit van toepassing. Er is ondermandaat verleend aan de juridisch adviseur verkeer van de gemeente.

Over het besluit heeft overleg plaatsgevonden met de verkeersadviseur van de regiopolitie Amsterdam-Amstelland, die namens de korpschef optreedt (art. 24 BABW).

De Ambachtsheerweg ligt geheel buiten de bebouwde kom. Dat geldt ook voor het aansluitende gedeelte van de Herenweg ten westen van de kruising. Het oostelijke deel van de Herenweg en de Bilderdammerweg liggen daarentegen binnen de bebouwde kom. De genoemde wegen zijn in beheer bij de gemeente Aalsmeer.

Tekeningen

 

Aalsmeer, 18 januari 2021

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer,

Namens dezen,

mr. J.C.M. Otten

juridisch adviseur verkeer

Mogelijkheid tot het indienen van een bezwaarschrift

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na bekendmaking een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend. Het bevat ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Zo mogelijk meldt u uw e-mailadres en het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent.

Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan Burgemeester en wethouders van Aalsmeer, t.a.v. de Bezwaarschriftencommissie, Postbus 4, 1180 BA Amstelveen.

Digitaal bezwaar maken is ook mogelijk. Dit kan via www.aalsmeer.nl/bezwaarschrift. Hiervoor moet u wel over een elektronische handtekening (DigiD) beschikken.

Mogelijkheid tot het aanvragen van een voorlopige voorziening

Als u bezwaar maakt, geldt de beslissing nog wel. Wilt u dat het gemeentelijke besluit tijdens uw bezwaarprocedure tijdelijk wordt opgeschort? Dien dan een verzoek om voorlopige voorziening in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. Als de voorzieningenrechter uw verzoek toekent, is het besluit opgeschort.

Een verzoek dient u in bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Aan het verzoek zijn kosten verbonden.