Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZaltbommelStaatscourant 2021, 31822VerkeersbesluitenVerkeersbesluit instellen gesloten verklaring vrachtwagens Bruchem - Kerkwijk

Logo Zaltbommel

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zaltbommel;

 

Gelet op:

- De bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW), de uitvoeringsvoorschriften behorende bij het BABW en de Algemene wet bestuursrecht;

- Het bepaalde in artikel 18, lid 1, sub d, van de Wegenverkeerswet 1994 waarbij de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten aan ons college toekomt.

Overwegende dat:

- De gemeente Zaltbommel een gemeente is waar veel glastuinbouwbedrijven gevestigd zijn;

- Deze bedrijven veel transportbewegingen van, naar en tussen de bedrijven met zich meebrengen;

- De afgelopen jaren door de gemeente en het Projectbureau Herstructurering Glastuinbouw (PHTB) wegen zijn gereconstrueerd om de transportbewegingen via daarvoor geschikte wegen van en naar de bedrijven te leiden;

- Het vrachtverkeer richting het glastuinbouwgebied in Bruchem en Kerkwijk op dit moment nog veel gebruik maakt van wegen door de woonkernen;

- Deze route de kortste route is van en naar het glastuinbouwgebied binnen de gemeente;

- Het vrachtverkeer op de route door deze kernen regelmatig overlast veroorzaakt voor bewoners;

- De route bovendien langs een basisschool loopt wat voor verkeersonveilige situaties leidt;

- De transportbewegingen via een alternatieve route plaats kunnen vinden met geschiktere wegen voor dergelijke transporten;

- De gewenste route voor dit verkeer via de N322, Steenweg en Viaduct loopt;

- De gewenste route is besproken met de glastuinbouwbedrijven en transporteurs welke veelal gebruik maken van het glastuinbouwgebied in Bruchem – Kerkwijk;

- De transportbedrijven tijdens gesprekken aangegeven hebben zich te kunnen vinden in de route via N322, Steenweg en Viaductweg en hier hun medewerking aan willen verlenen;

- Om de gewenste route te benadrukken het wenselijk is op een aantal wegen in Bruchem en Kerkwijk een geslotenverklaring voor vrachtwagens in te stellen;

- Deze afsluiting geen overlast mag veroorzaken voor omwonenden ten aanzien van bezorging van producten en/of materialen;

- Er een uitzondering wordt gemaakt voor het laden en lossen op de gesloten wegvakken indien de bestemming van het transport zich bevindt op een wegvak waar een gesloten verklaring van kracht is;

- Deze verkeersmaatregelen dienen op grond van artikel 15, lid 1 en lid 2, van de Wegenverkeerswet 1994 bij verkeersbesluit te worden bekrachtigd;

- De betreffende wegen in beheer zijn bij de gemeente Zaltbommel.

 

Motivering:

 

Artikel 2 Wegenverkeerswet 1994

Deze maatregel wordt genomen:

 

-om de veiligheid op de weg te verzekeren;

- ter bescherming van de weggebruikers;

- in verband met de instandhouding van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

- om de vrijheid van het verkeer zoveel mogelijk te waarborgen:

- ter voorkoming of beperking van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade;ter voorkoming of beperking van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter van het gebied;

- ter voorkoming of beperking van door het verkeer veroorzaakte aantasting van de functie van het gebied.

 

Niet is gebleken dat belanghebbenden onevenredig worden benadeeld dan wel dat door de te nemen maatregel een onduidelijke verkeerssituatie zou ontstaan.

Gehoord:

Overeenkomstig artikel 24 van het BABW heeft overleg plaatsgevonden met de, daartoe gemandateerde, verkeersadviseur van politie-eenheid Oost-Nederland, afdeling D.R.O.S., werkzaam binnen het district Gelderland-Zuid.

Besluiten:

- een geslotenverklaring voor vrachtwagens in te stellen op de Molenstraat te Kerkwijk tussen de Walderweg (N832) en de Sarskampseweg door middel van het plaatsen van de borden C07 met onderbord “uitgezonderd laden en lossen Molenstraat”;

- een geslotenverklaring voor vrachtwagens in te stellen op de Aalderwijksestraat te Kerkwijk op de beide aansluitingen met de Molenstraat en op het kruispunt Aalderwijksestraat-Aalderwijksestraat door middel van het plaatsen van de borden C07;

- een geslotenverklaring voor vrachtwagens in te stellen op de Hoogveldweg te Kerkwijk tussen Hopland en de Sarskampseweg door middel van het plaatsen van borden C07 met onderbord “uitgezonderd laden en lossen Hoogveldweg 6 t/m 11”

- een geslotenverklaring voor vrachtwagens in te stellen op de Sarskampseweg te Bruchem tussen Sarskampseweg 2 en Molenstraat door middel van het plaatsen van de borden C07;

- een geslotenverklaring voor vrachtwagens in te stellen op de Hoogveldweg te Bruchem tussen Vreedstraat en Hoogveldweg 11 door middel van het plaatsen van de bebording C07 met onderbord “uitgezonderd laden en lossen Hoogveldweg 1 t/m 11”;

- een geslotenverklaring voor vrachtwagens in te stellen op de Vreedstraat te Bruchem tussen Hoogveldweg en Vreedstraat 2 door middel van het plaatsen van de borden C07 met onderbord “uitgezonderd laden en lossen Vreedstraat 4 en Burge”;

- een geslotenverklaring voor vrachtwagens in te stellen op de Krangstraat te Bruchem tussen Middelsteeg en Groenesteeg door het plaatsen van borden C07 met onderbord “uitgezonderd laden en lossen Krangstraat 1 t/m 11;

- een geslotenverklaring voor vrachtwagens in te stellen op de Peperstraat te Bruchem tussen Steenweg en Leigraafseweg door middel van het plaatsen van de borden C07 met onderbord “uitgezonderd Peperstraat 1 t/m 23 en Ruttenweg 1 en 2”;

 

- een verplichte rijrichting voor vrachtwagens in te stellen:

* op de Sarskampseweg t.h.v. huisnr. 2 in de richting van de Hoogveldweg;

* op de Hoogveldweg met kruising Sarskampseweg in de richting van de Sarskampseweg - Viaductweg; 

* op de Sarskampseweg t.h.v. de uitritten van de glastuinbouwbedrijven in de richting van de Viaductweg;

* op de Vreedstraat t.h.v. huisnr. 2 in de richting van de Peperstraat;

door middel van het plaatsen van de borden D04, D05R en D05L met pictogram vrachtverkeer.

 

De voornoemde maatregelen zoals weergegeven op de bebordingstekening behorende bij dit verkeersbesluit.

 

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Zaltbommel op 16 juni 2021.

 

Dit besluit wordt in de Staatscourant gepubliceerd op 18 juni 2021.

 

Niet mee eens?

Bent u niet het niet eens met dit besluit? Dan kunt u daartegen schriftelijk bezwaar maken. Vermeld altijd de redenen van uw bezwaar en het onderwerp van dit besluit. U stuurt uw bezwaar binnen zes weken na de publicatiedatum van dit besluit naar de gemeente. Dit kan per post of digitaal (via een formulier op de website).

Dit besluit treedt direct in werking, ook als u bezwaar maakt. Als u dit niet wil, vraagt u dan de Voorzieningenrechter een voorlopige voorziening te treffen. U stelt hiervoor een verzoekschrift op. Dit kan alleen als u ook bezwaar heeft gemaakt en u een spoedeisend belang heeft. Dit verzoekschrift richt u aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Dit kan ook digitaal. Kijk op de site http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht voor de voorwaarden. Vraagt u een voorlopige voorziening aan, dan moet u griffierecht betalen.