Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LanderdStaatscourant 2021, 3169VergunningenVoorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht, Broksteeg 7, 5374 BE Schaijk (dossiernummer VZ-2020-0008):

Logo Landerd

Burgemeester en wethouders van Landerd maken als bevoegd gezag, gelet op artikel 7.17, lid 5 onder a, van de Wet milieubeheer, het volgende bekend.

 

Op 7 januari 2020 heeft Schoenmakers Swinkels VOF medegedeeld dat zij voornemens zijn om een biggenstal op te richten en mest te gaan verwerken aan Broksteeg 7, 5374 BE Schaijk. Deze activiteit is onderworpen aan een milieueffectrapportage-beoordeling ingevolge het Besluit milieueffectrapportage 1994 jo. artikel 7.2, lid 4 van de Wet milieubeheer.

 

Burgemeester en wethouders van Landerd hebben besloten dat door Schoenmakers Swinkels VOF géén milieueffectrapport behoeft te worden opgesteld, alvorens een definitieve beslissing wordt genomen op een aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet algemene bepaling omgevingsrecht (Wabo) voor de voorgenomen activiteit.

 

Naar de mening van burgemeester en wethouders van Landerd leidt de voorgenomen activiteit, gezien de omstandigheden waaronder zij wordt ondernomen, niet tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu.

 

Het besluit en de overige stukken liggen met ingang van 25 januari 2021 gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Ruimte. Voor het inzien van de stukken kan telefonisch een afspraak worden gemaakt met dhr. D. Derks van de genoemde afdeling, telefoonnummer 0486-458111.

 

Het besluit dient te worden aangemerkt als een voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht en is niet vatbaar voor bezwaar en beroep van derden. Dit kan in het kader van de vergunningverlening in het kader van de Wabo aan de orde worden gesteld.

 

Het gemeentebestuur van Landerd.