Ontwerpbestemmingsplan Geitenhouderijen

Logo Westerkwartier

Burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerp van het bestemmingsplan Geitenhouderijen voor een ieder ter inzage ligt.

Inhoud van het bestemmingsplan

In navolging van het voorbereidingsbesluit ‘Geitenstop’ (2 december 2020) worden met het bestemmingsplan Geitenhouderijen alle geldende bestemmingsplannen binnen de gemeente Westerkwartier gewijzigd zodat nieuwvestiging en/of uitbreiding van geitenhouderijen wordt tegengegaan.

Ter inzage

Het ontwerp van het bestemmingsplan Geitenhouderijen ligt met bijbehorende stukken vanaf donderdag 24 juni 2021 tot en met donderdag 5 augustus 2021 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage bij het Klant Contact Centrum (KCC), locatie Hooiweg 9 te Zuidhorn. Ook zijn de stukken digitaal te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer van het plan is NL.IMRO.1969.BPFACEgeiten-OW01).

Zienswijzen

Tijdens de periode van terinzagelegging kan iedereen mondeling of schriftelijk een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken. Uw schriftelijke zienswijze moet worden voorzien van uw naam, adres, handtekening en datum. Ook geeft u de reden(en) van de zienswijze aan. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden ingediend bij de gemeenteraad Westerkwartier, Postbus 100, 9350 AC Leek.

Voor inlichtingen of het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met het KCC (tel. 14 0594).

 

Naar boven