Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeStaatscourant 2021, 31670VerkeersbesluitenVerkeersbesluit tijdelijke fysieke afsluiting verbindingsweg tussen Tramplein en Raadhuisplein Nistelrode

Logo Bernheze

Registratienummer: 1571527 / 1571529

 

Gelet op:

• artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994) ingevolge ver-keersbesluiten worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij betreffen het verkeer op wegen, welke niet in beheer zijn bij het Rijk, de Provincie of een waterschap;

• artikel 15, lid 1 van de WVW 1994 ingevolge de plaatsing of verwijdering van de bij alge-mene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden, voor zover daar-door een gebod of verbod wordt gewijzigd, geschiedt krachtens een verkeersbesluit;

• artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegbeheer (BABW), inge-volge het verwijderen, plaatsen of verplaatsen van borden C2 en C3 uit bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (hierna: RVV 1990) geschiedt krachtens een verkeersbesluit;

• artikel 8 BABW ingevolge de plaatsing van onderborden die een beperking van het hoofd-bord inhouden geschiedt krachtens een verkeersbesluit;

• artikel 15, lid 2 van de WVW 1994 ingevolge het nemen van maatregelen op of aan de weg die leiden tot ene beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken, geschiedt krachtens een verkeersbesluit;

• artikel 24 van het BABW ingevolge verkeersbesluiten worden genomen na overleg met een gemachtigde van de korpschef van de politie;

 

Overwegende dat:

• het Tramplein, Raadhuisplein, Tramstraat en Lindestraat zijn gelegen in de kern Nistelrode en in eigendom en in beheer zijn bij de gemeente Bernheze;

• deze straten zijn gelegen ten oosten en ten noorden van de straat Laar;

• de straat Laar een belangrijke noord-zuid-verbinding is en afbuigt naar het oosten om aan te sluiten op Delst en deze weg de verbinding is richting Uden;

• in deze noordoostelijke ‘oksel’ de genoemde pleinen zijn gelegen alsook de Tramstraat en Lindestraat;

 

• in 2007 is geprobeerd om een eenrichtingsweg in de Tramstraat in te stellen;

• om onbekende redenen deze maatregel toen niet is ingesteld;

• in 2015 een verkeersbesluit is genomen om in de Tramstraat en Lindestraat een parkeerver-bod en eenrichtingswegen in te stellen;

• aanleiding voor deze verkeersmaatregelen in de Tramstraat en Lindestraat was het sluipver-keer vanaf het Laar (zuidkant) dat via de Tramstraat, Tramplein en Raadhuisplein een kortere route wil nemen om vervolgens weer uit te komen op het Laar (noordkant);

• de Tramstraat en Lindestraat niet breed zijn en de parkeerverboden, parkeervakken en een-richtingswegen bijdragen aan een betere indeling van de straten;

• door het instellen van de eenrichtingsweg en de parkeerverboden het parkeren op de rij-baan ongewenste gedragingen zoveel mogelijk wordt tegengegaan;

• de dorpsraad Nistelrode nu heeft gevraagd om een stap verder te gaan omdat er nog steeds sprake is van sluipverkeer;

• de dorpsraad Nistelrode de leefbaarheid van het Tramplein en Raadhuisplein heeft opge-nomen in het jaarplan en daarmee wil aangeven dat zij dit een belangrijk punt vinden;

• het sluipverkeer vanaf de noordzijde van de straat Laar via het Raadhuisplein, Tramplein en Tramstraat weer naar het Laar rijdt;

• de aanleiding voor het rijden via deze route is dat verkeer dat rechtdoor over het Laar rijdt vaak voorrang moet verlenen aan bestuurders uit de zijstraat Maxend en andersom verkeer voorrang moet verlenen aan bestuurders uit het Raadhuisplein;

• dit betekent dat de problematiek uit 2007 nog niet geheel is opgelost;

 

• op 8 april 2021 een gesprek is geweest met de eigenaren/uitbaters van ’t Pumpke en ’t Tramstation, de dorpsraad en de gemeente en hierbij gesproken is over het sluipverkeer dat met hogere snelheid langs de terrassen rijdt en het tegen de richting in rijden van ver-keer op de Tramstraat en Lindestraat;

• in het overleg ook is gesproken over de wens van zowel de horeca als de dorpsraad voor verkeersluwe pleinen;

• in dit overleg is verzocht om een fysieke afsluiting op de verbindingsweg tussen Tramplein en Raadhuisplein;

• in dit overleg ook is gesproken over corona en dat de horeca al langere tijd gesloten is geweest;

• de wens is dat de gasten op het terras geen overlast mogen ondervinden van voorbijrazen-de auto’s en mogelijk in de toekomst de terrassen vergroot kunnen worden omdat de rij-baan dan mogelijk als extra ruimte kan dienen;

• de gemeente mee wil werken aan dit verzoek omdat de gemeente deze verbinding be-schouwt als onderdeel van het centrum en niet primair als verkeersverbinding;

• de gemeente de bereikbaarheid van de percelen ook belangrijk vindt en wil kijken of er draagvlak is voor de maatregel;

• de gemeente zich realiseert dat met een fysieke afsluiting de bereikbaarheid van een aantal straten verandert en dat de straat Laar daardoor mogelijk drukker wordt;

• dit mogelijk ook extra verkeer genereert over de nieuwe snelfietsroute die onlangs is open-gesteld die parallel aan de straat Laar loopt;

• daarnaast mogelijk andere wegen extra gebruikt worden door verkeer;

• de gemeente met diverse metingen gaat kijken welke veranderingen optreden;

 

• om er achter te komen of een permanente afsluiting bereikt kan worden er is door de ge-noemde partijen ingestemd met een proef;

• met de proef in de praktijk kan worden gekeken naar de effecten in de omgeving en het gedrag van het verkeer op o.a. het Tramplein, Raadhuisplein en Laar;

• voor het instellen van deze maatregel de dorpsraad bij de omwonenden heeft gepolst hoe zij tegenover deze proef staan;

• uit de peiling blijkt dat bij de dorpsraad 20 reacties zijn binnengekomen en de grote meer-derheid zich kan vinden in de proef;

• een aantal van de positieve reacties ook benieuwd is naar de effecten van de maatregel, maar niet op voorhand negatief is;

• een aantal reacties ook gingen over de Lindestraat en het voornemen om de eenrichtings-weg tijdelijk op te heffen;

• de vrees is dat schoolgaande kinderen naar de school in de buurt door het tijdelijke twee-richtingsverkeer met mogelijke extra verkeersonveiligheid te maken krijgen;

• de gemeente verwacht dat het verkeersaanbod in de Tramstraat en Lindestraat eerder zal afnemen door een fysieke afsluiting op het Raadhuisplein;

• de gemeente er geen problemen mee heeft als de eenrichtingsweg op de Lindestraat blijft bestaan in de proefperiode;

• de verkeersmaatregelen worden ingesteld (afsluiting) en opgeheven (eenrichtingsweg) van-af september tot en met december waarna de situatie weer wordt hersteld;

• de ervaringen van de proef worden geëvalueerd met ’t Pumpke, ’t Tramstation en de dorps-raad om te kijken of en hoe de afsluiting in de toekomst vormgegeven kan worden;

 

• de gemeente met de dorpsraad heeft gesproken over het opheffen van de eenrichtingsweg in de Lindestraat;

• de eenrichtingsweg in de Lindestraat nu ook tijdens de proef blijft bestaan omdat dit de route naar de basisschool ’t Maxend is;

• omwille van de proef mogelijk ook de eenrichtingsweg in de Lindestraat tijdelijk kan worden opgeheven gedurende de afsluiting van de Raadhuisplein;

• als de eenrichtingsweg tijdelijk wordt opgeheven zal hier een nieuw besluit voor volgen en worden aanwondenden geïnformeerd;

• de tijdelijke opheffing zal dan vallen binnen de tijd van de fysieke afsluiting van het Raad-huisplein;

 

• het treffen dan wel intrekken van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee een ieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige ge-volgen in beginsel voor rekening van betrokkenen behoren te blijven;

• de bovenvermelde maatregel wordt genomen op basis van artikel 2 van de WVW 1994 om de veiligheid op de weg te verzekeren, de veiligheid van weggebruikers en passagiers te beschermen en het door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade te voorkomen of te beperken;

• overleg is gevoerd met de gemandateerde van de korpschef van de politie district Maas-land.

 

Besluiten

1. door het plaatsen van een blok of paal in het midden van de verbindingsweg tussen het Raadhuisplein en Tramplein, zoals bedoeld in artikel 15 lid 2 Wegenverkeerswet, de weg op die locatie af te sluiten voor doorgaand (gemotoriseerd) verkeer;

2. door het verwijderen van borden C2 en C3 uit bijlage 1 van het RVV 1990 alsmede borden ob52 (uitgezonderd fietsers) in de Tramstraat het eenrichtingsregime in deze straat op te heffen;

3. besluitpunten 1 en 2 van kracht te laten zijn vanaf 1 september 2021 tot en met 1 januari 2022.

 

 

Heesch, 15 juni 2021

Burgemeester en wethouders van Bernheze,

 

 

P. Hurkmans M. Moorman

Secretaris Burgemeester

 

Bezwaar: Tegen dit besluit kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit betrokken is op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de publicatiedatum, een gemoti-veerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 19, 5384 ZG HEESCH.

 

Voorlopige voorziening: Een bezwaarschrift schorst niet de werking van dit besluit. Degene die bezwaar heeft ingediend en – gelet op de betrokken belangen – onverwijlde spoed dat ver-eist, heeft eveneens de mogelijkheid een voorlopige voorziening (schorsing) te vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA te ’s-Hertogenbosch.