Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WoudenbergStaatscourant 2021, 30776Ruimtelijke plannenBekendmaking wijzigingsplan Laagerfseweg 7

Logo Woudenberg

Toelichting

Het plan maakt het bouwen van twee woningen mogelijk. Aan beide kanten van de bestaande woning aan de Laagerfseweg 7 zal 1 woning gebouwd worden. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de wijzigingsbevoegdheid die in het geldende bestemmingsplan is opgenomen.

 

Ter inzage

Het wijzigingsplan ligt van 16 juni 2021 tot en met 27 juli 2021 ter inzage in het gemeentehuis van Woudenberg. Het wijzigingsplan kan daarnaast worden ingezien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kan het tabblad ‘Bestemmingsplannen’ worden gekozen, waarna het wijzigingsplan kan worden opgeroepen via het invullen van de naam van het wijzigingsplan of het planid-nummer: NL.IMRO.0351.WZLaagerfseweg7-vg01.

 

Beroepsmogelijkheid

Gedurende de beroepstermijn (van 16 juni 2021 tot en met 27 juli 2021) staat tegen de vaststelling van het wijzigingsplan rechtstreeks beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U kunt beroep instellen als u belanghebbende bent. U kunt ook beroep instellen als u geen belanghebbende bent, maar wél tijdig een zienswijze heeft ingediend. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voor meer informatie hierover wordt verwezen naar de website van de Raad van State.

 

Inwerkingtreding

Het wijzigingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de inwerkingtreding niet. Indien binnen deze termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

 

Griffierechten

Voor het indienen van een beroepschrift en een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Voor meer informatie hierover zie de website van de Raad van State.