Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HilversumStaatscourant 2021, 30353VerkeersbesluitenBesluit Verkeersregeling Kerkelandenlaan (oplaadpunt EV)

Logo Hilversum

 

(bij huisnrs 245 - 249)

zaak 766284

Burgemeester en wethouders van Hilversum hebben het volgende overwogen;

Krachtens artikel 15 lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994) dient een verkeersbesluit te worden genomen voor het plaatsen of verwijderen van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen (BABW) inzake het wegverkeer opgenomen verkeerstekens, evenals voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Er bestaat behoefte aan een aanvulling van de verkeerstekens in verband met de wens om meer mogelijkheden te bieden voor andere en of milieuvriendelijker vormen van vervoer.

Er komt steeds meer vraag naar oplaadpunten voor elektrisch aangedreven voertuigen en het is wenselijk ook in Hilversum voldoende locaties aan te wijzen waar deze elektrische voertuigen (EV) kunnen worden opgeladen.

De gemeenteraad heeft op 1 april 2015 beleid vastgesteld voor het opladen van elektrische voertuigen. Aanvullend daarop is op 17 november 2016 een overeenkomst gesloten met MRA-Elektrisch om uitvoering te geven aan dit beleid. (MRA-E is een project binnen Metropoolregio Amsterdam, opdrachtgever MRA-E is provincie Noord-Holland)

In het belang van de spreiding en gebruik van oplaadpunten is het wenselijk om in de openbare ruimte omgeving Kerkelandenlaan – Augustinushof een volgend oplaadpunt te realiseren.

Een gelegenheid aan de weg Kerkelandenlaan in de parkeerkoffer t.h.v. huisnrs. 245 – 249 wordt gezien als een goede locatie voor het plaatsen van een oplaadpaal. Het is noodzakelijk bij de oplaadpaal twee parkeervakken aan te wijzen als parkeervak dat uitsluitend mag worden gebruikt door elektrisch aangedreven voertuigen –personenauto’s- gedurende de tijd die nodig is voor het opladen van de aandrijfaccu’s.

Eerder werd in de nabije omgeving onder zaaknummer 747792 op de Calvijnhof een ontwerpbesluit voor een oplaadpunt voorgelegd. Daarop werden door bewoners zienswijzen ingediend. Dat ontwerp wordt op grond van fysiek-ruimtelijke overwegingen niet verder gebracht. De bereikbaarheid en vindbaarheid van het oplaadpunt zijn langs de Kerkelandenlaan achteraf gezien beter geborgd.

Gelet op het beleid en de maatregel afwegende is deze niet zodanig van omvang dat deze niet goed zou kunnen worden toegepast.

De korpschef politie heeft, in overeenstemming met artikel 24 van het BABW, een algemeen positief advies afgegeven voor het inrichten van parkeerplaatsen ten behoeve van het opladen van elektrische voertuigen.

De weg Kerkelandenlaan is gelegen binnen deze gemeente en bij de gemeente in beheer en onderhoud.

Het ontwerp van dit besluit is op 20 april 2021 op de gebruikelijke wijze gepubliceerd op de website www.overheid.nl onder Bekendmakingen - Gemeenteblad. Een ieder is gedurende 6 weken in de gelegenheid gesteld om zijn of haar zienswijze ten aanzien van dit ontwerpbesluit kenbaar te maken. Van deze mogelijkheid is geen gebruik gemaakt.

Op grond van artikel 18 van de WVW 1994 is het colle­ge bevoegd ten aanzien van het verkeer op de binnen deze gemeente gelegen wegen, welke niet onder het beheer van het rijk, de pro­vincie of een waterschap vallen, de besluiten te nemen als bedoeld in artikel 12 van het BABW en het college heeft deze bevoegdheid gemandateerd aan de portefeuillehouder verkeer.

Bij ons besluit van 30 augustus 2005 is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure, afdeling 3.4 Awb, van toepassing verklaard voor verkeersbesluiten (besluiten op grond van de WVW 1994, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en het BABW) met uitzondering van besluiten met betrekking tot gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken.

Burgemeester en wethouders van Hilversum besluiten:

Door het plaatsen van bord E8 van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeertekens 1990, met een onderbord tekst “uitsluitend opladen elektrisch(e) voertuig(en)”, of van gelijke strekking, twee parkeervakken Kerkelandenlaan in de parkeerkoffer t.h.v. huisnrs. 245 - 249 bij de oplaadpaal aan te wijzen als een parkeervak uitsluitend bedoeld voor de voertuigcategorie personenauto’s met een elektrische aandrijving gedurende het opladen van de aandrijfaccu’s en daarmee tevens het parkeren van andere voertuigen op deze parkeervakken te verbieden. (plaats parkeervakken volgens bijlage situatieschets)

Hilversum, 8 juni 2021

Burgemeester en wethouders van Hilversum,

Namens dezen,

De portefeuillehouder verkeer,

A.J. Wolthers

Bijlage situatieschets aan te wijzen vakken

Dit besluit met eventuele bijlagen wordt op 14 juni 2021 overeenkomstig de Verordening op de elektronische publicatie Hilversum 2014 bekend gemaakt op de website www.overheid.nl onder Bekendmakingen -Staatscourant en is daar in zijn geheel in te zien. Dit is de enige rechtsgeldige bekendmaking. Dit besluit treedt in werking de dag na de bekendmaking.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen 6 weken na de bovengenoemde dag van bekendmaking beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende die tijdig bij het college zienswijzen naar voren heeft gebracht op het ontwerpbesluit van de verkeersregeling. Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijzen naar voren heeft gebracht.

Het beroepschrift moet ondertekend zijn en ten minste uw naam en adres, dagtekening (datum), een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van uw beroep bevatten. Het beroepschrift moet schriftelijk worden ingediend. Het beroep heeft geen schorsende werking. Als u dit wel wilt, dient u tevens een verzoek om een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. (o.v.v. voorlopige voorziening).

Aan het behandelen van een beroepschrift en een verzoek tot voorlopige voorziening zijn kosten verbonden (griffierecht). Informatie over actuele bedragen kunt u vinden op www.rechtspraak.nl

zaak 766284