Ontwerp Omgevingsvisie Apeldoorn en bijbehorend ontwerp Omgevingseffectrapport

Logo Apeldoorn

 

Burgemeester en wethouders maken, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 7.11 van de Wet milieubeheer, bekend dat de ontwerp Omgevingsvisie Apeldoorn en bijbehorend ontwerp Omgevingseffectrapport met ingang van 11 juni 2021 voor een ieder gedurende zes weken ter inzage liggen.

Wat is een Omgevingsvisie

In een Omgevingsvisie wordt de langetermijnvisie weergegeven op de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving. Deze wordt opgesteld in het kader van de Omgevingswet, die naar verwachting in juli 2022 in werking treedt. Een Omgevingsvisie is zelfbindend voor de overheid die hem opstelt. Dat betekent, dat de overheid gehouden kan worden aan hetgeen zij heeft neergelegd in de Omgevingsvisie. Het op te stellen beleid en op te stellen plannen moeten passen binnen de Omgevingsvisie. Voor anderen brengt de Omgevingsvisie geen verplichtingen met zich mee. Wel zullen beoogde ontwikkelingen moeten passen binnen de doelstellingen zoals opgenomen in de Omgevingsvisie. De Omgevingsvisie Apeldoorn vormt dus de leidraad voor toekomstige ontwikkelingen van de fysieke leefomgeving en gaat de Structuurvisie van Apeldoorn uit 2013 vervangen. De Omgevingsvisie is daarbij breder van opzet dan de Structuurvisie.

Waarover gaat de Omgevingsvisie Apeldoorn

De Omgevingsvisie Apeldoorn geeft de koers voor de fysieke leefomgeving weer voor de periode tot 2030, met een doorkijk naar 2040. Het is een toekomstvisie voor Apeldoorn, waarin een brede ruimtelijke vertaling wordt gemaakt van de belangrijke opgaves waar Apeldoorn voor staat. In de op te stellen Omgevingsvisie worden de uitgangspunten uitgewerkt die door de gemeenteraad zijn vastgesteld in het eerdere Koersdocument Apeldoorn 2030 en in het ambitiedocument Apeldoorn 2040. De grote hoofdopgaven voor Apeldoorn worden beschreven en uitgewerkt in zes gebiedsprofielen. De hoofdopgaven zullen daarnaast voor heel Apeldoorn de basis leggen voor een afwegingskader bij initiatieven buiten de uitgewerkte gebiedsprofielen.

Wat is een Omgevingseffectrapport

Voor de Omgevingsvisie is een Omgevingseffectrapport opgesteld. Op basis van de Wet milieubeheer (nu) en de Omgevingswet (vanaf juli 2022) moeten namelijk de gevolgen van plannen die (mogelijk) belangrijke gevolgen hebben voor het milieu en de leefomgeving in beeld worden gebracht. Een Omgevingseffectrapport draagt daarmee bij aan het maken van verantwoorde keuzes en het onderbouwen van deze keuzes. Het is een rapport dat hoort bij de Omgevingsvisie.

Waarover gaat het Omgevingseffectrapport bij de Omgevingsvisie Apeldoorn

Het Omgevingseffectrapport bij de Omgevingsvisie Apeldoorn laat zien wat de effecten zijn van de voorgenomen beleidswijzigingen die voortvloeien uit de Omgevingsvisie. Daarbij zijn verschillende keuzemogelijkheden en de effecten daarvan in beeld gebracht en vergeleken. Op die manier draagt het Omgevingseffectrapport bij aan het maken van verantwoorde keuzes en het onderbouwen van deze keuzes.

Verder heeft in januari 2021 de Nota Reikwijdte en Detailniveau ter visie gelegen. Deze Nota is de eerste stap van de procedure voor het Omgevingseffectrapport en geeft de gedachte aanpak van het Omgevingseffectrapport weer. De beantwoording van de ingekomen reacties op deze Nota is weergegeven in een bijlage bij het Omgevingseffectrapport.

Waar en wanneer worden de ontwerp Omgevingsvisie Apeldoorn en bijbehorend ontwerp Omgevingseffectrapport ter visie gelegd

De ontwerp Omgevingsvisie Apeldoorn en het bijbehorende ontwerp Omgevingseffectrapport liggen ter inzage van 11 juni 2021 tot en met 22 juli 2021. De stukken zijn te raadplegen via onze website www.apeldoorn.nl/inzage, onder het kopje Beleidsnota’s.

Ook kunt u de stukken rechtstreeks raadplegen op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kunt u onder het tabblad ‘een plan bekijken’ zoeken op Omgevingsvisie Apeldoorn of gebruikmaken van het planidentificicatienummer NL.IMRO.0200.sv1009-ont1.

In papieren vorm kunt u de stukken raadplegen op onderstaande locaties:

  • Het Stadhuis, Marktplein 1 te Apeldoorn, bezoeken op inloop tijdens openingstijden

  • Orca, Germanenlaan 360, 7312 JJ Apeldoorn, bezoeken op inloop tijdens openingstijden

  • De Groene Hoven, Koninginnelaan 280, 7315 EE Apeldoorn, bezoeken op inloop tijdens openingstijden

  • Dorpsraad Beekbergen/ Lieren, Dorpstraat 34, 7361 AV Beekbergen, bezoeken op inloop in de ochtend tijdens openingstijden

  • Dorpshuis Ons Huus Beemte Broekland, Beemterweg 25A, 7341 PB Beemte Broekland, bezoeken op inloop vanaf 10.30 van woensdag t/m zondag.

Mogelijk volgt nog een aanvulling op deze lijst locaties. De actuele lijst locaties en alle informatie over wanneer u daar terecht kunt vindt u op www.apeldoorn.nl/omgevingsvisie.

Vanwege het voorkomen van de verspreiding van het coronavirus willen wij u vragen om de geldende maatregelen ook tijdens uw bezoek aan een van bovenstaande locaties is acht te nemen. Wij verzoeken u om een mondkapje te dragen, anderhalve meter afstand te houden tot anderen en niet te komen bij klachten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw J. Perlitius op telefoonnummer (055) 580 2773 of via e-mail j.perlitius@apeldoorn.nl.

Hoe kunt u zienswijzen indienen

Tijdens de periode waarin de stukken ter inzage liggen, dus van 11 juni 2020 tot en met 22 juli 2021, kan iedereen zienswijzen geven over de ontwerp Omgevingsvisie en het bijbehorende ontwerp Omgevingseffectrapport. Dat kan op de volgende manieren:

  • schriftelijk: stuur uw zienswijze naar het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn, onder vermelding van 'zienswijze over ontwerp Omgevingsvisie/Omgevingseffectrapport’. Wij vragen u om in uw zienswijze aan te geven of uw opmerking betrekking heeft op de Omgevingsvisie of op het Omgevingseffectrapport. De zienswijzenbrief moet door u ondertekend zijn en ten minste uw naam, adres en woonplaats en indien mogelijk ook uw telefoonnummer bevatten.

  • digitaal: vul het formulier in op onze website, www.apeldoorn.nl/reactiebestemmingsplan (inloggen met DigiD), bij het veld Bestemmingsplan vult u in Omgevingsvisie, bij het veld Wat wilt u doen kiest u Zienswijze.

Het indienen van digitale zienswijzen via e-mail is niet mogelijk.

Wat is het vervolg

De ingekomen zienswijzen worden beantwoord in een Nota van Zienswijzen. Daarnaast brengt de onafhankelijke Commissie voor de milieueffectrapportage advies uit over het ontwerp Omgevingseffectrapport. De zienswijzen en het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage zullen worden betrokken bij de definitieve vaststelling van de Omgevingsvisie door de gemeenteraad. De wettelijke procedure eindigt na de vaststelling van de Omgevingsvisie. Tegen een omgevingsvisie staat geen beroep open. Ook tegen het bijbehorende Omgevingseffectrapport staat geen beroep open.

Apeldoorn, 10 juni 2021

Naar boven